Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby

Przygotowanie

 1. Jak utworzyć i dodać do projektu bibliotekę Apache Derby w IntelliJ?

Wiadomości wstępne

 1. Prezentacja bazy danych
 2. Konfiguracja bazy danych
 3. Cechy bazy danych
 4. Folder bazy danych

Szybki start

 1. Narzędzie ij – tryb embedded – bez użycia skryptu SQL
 2. Narzędzie ij – tryb embedded – z użyciem skryptu SQL
 3. Java – tryb embedded
 4. Java – tryb klient/serwer

Praca z obiektami Properties

 1. Zapisywanie i odczytywanie .properties (FileOutputStream, FileInputStream)
 2. Zapisywanie i odczytywanie .properties (FileWriter, FileReader)
 3. Zapisywanie i odczytywanie .xml

System i silnik Derby

 1. Zrozumienie systemu Derby
 2. Właściwości systemu i baz danych

Baza Derby

 1. Baza w Windows: copy, delete, move

Łączenie z bazą danych

SQL

 1. Co to jest SQL?
 2. Składnia SQL
 3. Tworzenie skryptów SQL
 4. Uruchamianie skryptów ij z poziomu Java
 5. Uruchamianie skryptów SQL w JDBC
Typy danych
 1. Typy numeryczne
  1. BIGINT
  2. DECIMAL = DEC = NUMERIC
  3. DOUBLE = DOUBLE PRECISION
  4. FLOAT
  5. INTEGER = INT
  6. REAL
  7. SMALLINT
 2. Typy znakowe
  1. CHAR = CHARACTER
  2. CLOB = CHARACTER LARGE OBJECT
  3. VARCHAR = CHAR VARYING = CHARACTER VARYING
  4. LONG VARCHAR
 3. Typy bitowe/binarne
  1. BLOB = BINARY LARGE OBJECT
  2. CHAR FOR BIT DATA = CHARACTER FOR BIT DATA
  3. VARCHAR FOR BIT DATA = CHAR VARYING FOR BIT DATA = CHARACTER VARYING FOR BIT DATA
  4. LONG VARCHAR FOR BIT DATA
 4. Typy logiczne
  1. BOOLEAN
 5. Daty, czas i znaczniki czasu
  1. DATE
  2. TIME
  3. TIMESTAMP
 6. Typ XML
  1. XML
 7. Tworzenie typów danych użytkownika
  1. Polecenie CREATE TYPE
  2. Typ ARIAENUM (wyliczeniowy)
  3. Typ ARIASTRINGSET (podzbiór zbioru stringów)
  4. Typ ARIAARRAY (tablicowy)
  5. Typ MATRIX
 8. Wzajemne przyporządkowanie typów danych SQL
 9. Porównywanie typów danych SQL
 10. Konwersja typów danych SQL
Tabele i indeksy
Funkcje
 1. Funkcje skalarne
  1. Matematyczne
   1. ogólne
    1. ABS = ABSVAL
    2. CEIL = CEILING
    3. DEGREES
    4. EXP
    5. FLOOR
    6. LN = LOG
    7. LOG10
    8. MOD
    9. PI
    10. RADIANS
    11. RAND
    12. RANDOM
    13. SIGN
    14. SQRT
   2. trygonometryczne
    1. COS
    2. COT
    3. SIN
    4. TAN
   3. cyklometryczne
    1. ACOS
    2. ASIN
    3. ATAN
    4. ATAN2
   4. hiperboliczne
    1. COSH
    2. SINH
    3. TANH
  2. Rzutujące
   1. BIGINT
   2. CAST
   3. CHAR
   4. DOUBLE
   5. INTEGER
   6. SMALLINT
   7. VARCHAR
  3. Łańcuchowe (tekstowe)
   1. LCASE = LOWER
   2. LENGTH
   3. LOCATE
   4. LTRIM
   5. RTRIM
   6. SUBSTR
   7. TRIM
   8. UCASE = UPPER
  4. Daty i czasu
   1. DATE
   2. DAY
   3. HOUR
   4. MINUTE
   5. MONTH
   6. SECOND
   7. TIME
   8. TIMESTAMP
   9. YEAR
  5. Informacyjne
   1. IDENTITY_VAL_LOCAL
   2. CURRENT_DATE = CURRENT DATE
   3. CURRENT ISOLATION
   4. CURRENT_ROLE
   5. CURRENT SCHEMA = CURRENT SQLID
   6. CURRENT_TIME = CURRENT TIME
   7. CURRENT_TIMESTAMP = CURRENT TIMESTAMP
   8. ROW_NUMBER
   9. CURRENT_USER
   10. SESSION_USER
   11. USER
 2. Kolumnowe
  1. AVG
  2. COUNT
  3. COUNT(*)
  4. MAX
  5. MIN
  6. SUM
 3. Operatory
  1. COALESCE
  2. || (złączenie, konkatenacja)
  3. NULLIF
  4. Operatory XML
   1. XMLEXISTS
   2. XMLPARSE
   3. XMLQUERY
   4. XMLSERIALIZE
 4. Tworzenie własnych funkcji
  1. Funkcje skalarne
   1. Polecenie CREATE FUNCTION
   2. LG – logarytm o dowolnej podstawie
   3. POW – potęga dowolnego stopnia
   4. ROOT – pierwiastek dowolnego stopnia
   5. ROUNDECIMAL – zaokrąglenie do podanej liczby miejsc po przecinku
  2. Funkcje kolumnowe (agregaty)
   1. Polecenie CREATE DERBY AGGREGATE
   2. MEDIAN – mediana
  3. Operatory
   1. XOR – alternatywa rozłączna (albo… albo…)
Złączenia (JOINS)
 1. Złączenia (joins)
 2. LEFT [OUTER] JOIN
 3. NATURAL LEFT [OUTER] JOIN
 4. RIGHT [OUTER] JOIN
 5. NATURAL RIGHT [OUTER] JOIN
 6. [INNER] JOIN
 7. NATURAL [INNER] JOIN
 8. CROSS JOIN
 9. FULL OUTER JOIN
 10. LEFT NULL JOIN
 11. RIGHT NULL JOIN
 12. SELF JOIN

JDBC

Rowsets
 1. Przygotowanie bazy danych
 2. JdbcRowSet
 3. CachedRowSet
  1. WebRowSet
   1. FilteredRowSet
   2. JoinRowSet
Schematy

Specyficzne bazy danych

 1. Baza danych w pamięci
 2. Przygotowanie bazy tylko do odczytu
 3. Baza danych na CD lub DVD
 4. Baza danych w pliku JAR albo ZIP
 5. Baza danych w ścieżce klas

Zlokalizowany rozbiór tekstów

 1. Własne sortowanie tekstu (CollatorProvider)

Bezpieczeństwo

 1. Aktualizacja wersji bazy danych
 2. Ograniczenia obiektów bazy danych

Współpraca z JDK

 1. Ładowanie klas z plików JAR w bazie danych
 2. Kompilacja i uruchamianie klas z bazy danych

Współpraca z Windows 10

 1. Windows 10: kasowanie folderu bazy danych z wiersza poleceń
 2. Windows 10: nagranie folderu bazy danych na CD albo DVD (Eksplorator plików)
 3. Windows 10: utworzenie pliku ZIP z bazą danych (Eksplorator plików)
 4. Windows 10: utworzenie archiwum JAR z bazą danych (Eksplorator plików)