Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby – server – szybki start

Wymagania wstępne:

 1. Masz utworzony folder C:/Przykłady
 2. Jeśli działasz z linii poleceń utworzyłeś ścieżkę CLASSPATH lub MODULEPATH prowadzące do plików *.jar Apache Derby
 3. Jeżeli programujesz w IDE masz dodaną bibliotekę Apache Derby do projektu

Klasy

Klasa R016.java
1  package aderby.start;
2  
3  import aderby.DerbyUtil;
4  
5  import java.sql.*;
6  
7  public class R016 {
8    private static final String baza = "c:\\Przyklady\\fourthdb";
9    private static final String properties = "create=true";
10    private static final String createTable = "CREATE TABLE " +
11        "fourthtable (id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR (30))";
12    private static final String insertData = "INSERT INTO " +
13        "fourthtable VALUES(1, 'Mirka'),(2, 'Ula'),(3, 'Jacek')";
14    private static final String selectData1 = "SELECT * FROM " +
15        "fourthtable";
16    private static final String selectData2 = "SELECT * FROM " +
17        "fourthtable WHERE id=2";
18  
19    public static void main(String[] args) {
20      DerbyUtil.startDerbyNetworkServer(DerbyUtil.lhost,
21          DerbyUtil.port);
22      DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.clidriver);
23      Connection conn = DerbyUtil.connectServerDB(baza,
24          "localhost", "1527", properties);
25      Statement stat1 = null;
26      Statement stat2 = null;
27      Statement stat3 = null;
28      Statement stat4 = null;
29      ResultSet rs1 = null;
30      ResultSet rs2 = null;
31      try {
32        stat1 = conn.createStatement();
33        stat1.execute(createTable);
34        stat2 = conn.createStatement();
35        stat2.execute(insertData);
36        stat3 = conn.createStatement();
37        rs1 = stat3.executeQuery(selectData1);
38        while (rs1.next()) {
39          System.out.println(rs1.getInt(1) + " | "
40              + rs1.getString(2));
41        }
42        stat4 = conn.createStatement();
43        rs2 = stat4.executeQuery(selectData2);
44        while (rs2.next()) {
45          System.out.println(rs2.getInt(1) + " | "
46              + rs2.getString(2));
47        }
48      } catch (SQLException e) {
49        e.printStackTrace();
50      }
51      DerbyUtil.close(rs1);
52      DerbyUtil.close(rs2);
53      DerbyUtil.close(stat1);
54      DerbyUtil.close(stat2);
55      DerbyUtil.close(stat3);
56      DerbyUtil.close(stat4);
57      DerbyUtil.close(conn);
58      DerbyUtil.shutdownDerbyNetworkServer();
59    }
60  }
61  
  

Klasa R016.java niewiele rózni się od klasy R007.java z poprzedniego przykładu.

Ad. 16. Uruchamia Apache Derby Network Server (sieciowy) na domyślnym porcie localhosta.

Ad. 18. Łączy z bazą poprzez serwer.

Ad. 19 – 51 są identyczne jak przy uruchamianiu osadzonej bazy danych.

Ad. 52. Zatrzymuje serwer sieciowy.

Wynik

Po uruchomieniu kodu na konsoli zobaczymy wyniki identyczne jak poprzednio, a w folderze C:/Przykłady
pojawi sie folder bazy danych fourthdb.

1 | Mirka
2 | Ula
3 | Jacek
2 | Ula

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.