Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja BIGINT

Opis

Funkcja rzutująca i parsująca. Zwraca wartość typu BIGINT dla liczby podanej jako łańcuch znaków lub liczby będącej innego typu numerycznego.

Składnia

BIGINT(wartość)

Ograniczenia

Podany łańcuch znaków po automatycznym usunięciu ewentualnych białych znaków z początku i końca łańcucha musi być poprawną liczbą BIGINTEGER

Podanie liczby innego typu ma skutek taki sam jak próba wpisania tej liczby do kolumny typu BIGINT (zobacz opis typu)

Klasa R078_BIGINT
package aderby.functions.cast;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R078_BIGINT {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r078_bigint";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata3.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT val, BIGINT(val) FROM mathdata";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getString(1) + "  " + rs.getInt(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik mathdata3.sql
CREATE TABLE mathdata(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS 
          IDENTITY(START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      val VARCHAR(20)
);
CREATE INDEX i_val ON mathdata (val ASC);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, '1234');
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, '2345');
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, '3456');
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, '4567');

Wynik

1234  1234
2345  2345
3456  3456
4567  4567

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.