Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja ACOS

Opis

Zwraca liczbę DOUBLE będącą kątem (podanym w radianach) dla podanego cosinusa kąta.

Składnia

ACOS(wartość)

Ograniczenia

 • ‘wartość’ musi być DOUBLE
 • Jeśli ‘wartość’ jest NULL – wynik jest NULL
 • Jeśli ABS(wartość) jest > 1 – wyrzucany jest błąd
 • Zwrócona wartość jest w zakresie <0, π>
Klasa R076_ACOS.java
package aderby.functions.math.ciclo;

import aderby.DerbyUtil;
import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R076_ACOS {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r076_acos";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT COS(val), ACOS(COS(val)) FROM mathdata WHERE val > 0";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik mathdata.sql

Treść pliku mathdata.sql

Wynik

-0.2116639163173255  1.7840734641020703
0.45438747440426913  1.0991118430775175
0.45438747440426913  1.0991118430775175
0.5410494509487578  0.999111843077516
0.8258367804435001  0.5991118430775173
0.9555985806128394  0.2991118430775203
0.824833798332418  0.6008881569224783
0.36152981470127576  1.2008881569224799
0.0698512418071273  1.500888156922484
-0.41695427111217037  2.000888156922484
-0.737993341925624  2.4008881569224827
-0.9361447674306613  2.7822971502571026

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.