Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: typ danych BOOLEAN

Opis

Wartość logiczna: true albo false

Składnia

BOOLEAN

Odpowiadający typ Java

java.lang.Boolean

Odpowiadający typ JDBC

java.sql.Types.BOOLEAN

Opis

Dopuszczalna jest także wartość null. Przy sortowaniu wartość true jest uznawana za
‘większą’ od false.

Przykład

Klasa R056.java

:

package aderby.types;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;

public class R056_BOOLEAN {
  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB("C:/Przyklady/R056",
        ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript("aderby/src/resources/sqls/r056.sql", con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery("SELECT * FROM pytania");
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getString("pytanie") + " "
            + rs.getBoolean("odpowiedz"));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}
Plik r056.sql
CREATE TABLE pytania(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(
        START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      pytanie VARCHAR(256),  
      odpowiedz BOOLEAN
);

CREATE INDEX i_pytanie ON pytania (pytanie ASC);

INSERT INTO pytania VALUES (DEFAULT, 'Czy Słońce jest gwiazdą?', true);
INSERT INTO pytania VALUES (DEFAULT, 'Czy Ziemia jest większa od Księżyca?', false);
INSERT INTO pytania VALUES (DEFAULT, 'Czy na Marsie żyją małe zielone ludziki?', NULL);

Po uruchomieniu kodu na konsoli zobaczymy:

Czy Słońce jest gwiazdą? true
Czy Ziemia jest większa od Księżyca? false
Czy na Marsie żyją małe zielone ludziki? false

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.