Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja LCASE (LOWER)

Opis

Wszystkie duże litery w łańcuchu znaków zmienia na małe

Składnia

LCASE(wartość)

albo

LOWER(wartość)

Ograniczenia

 • ‘wartość’ może być typu CHAR, VARCHAR albo LONG VARCHAR lub innego typu, konwertowalnego na łańcuch znaków (z wyjątkiem wyrażeń bitowych)
 • Jeśli ‘wartość’ jest CHAR – wynik jest CHAR
 • Jeśli ‘wartość’ jest LONG VARCHAR – wynik jest LONG VARCHAR
 • W pozostałych przypadkach – wynik jest VARCHAR

Funkcja uwzględnia lokalizację – poczytaj o atrybucie territory.

Klasa R079_LCASE.java
package aderby.functions.strings;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R079_LCASE {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r079_lcase";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT data, LCASE(zdarzenie) FROM daty";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out
            .println(rs.getDate(1) + "     " + rs.getString(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik daty.sql
CREATE TABLE daty(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(
        START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      data DATE,  
      zdarzenie VARCHAR(64)
);
CREATE INDEX i_data ON daty (data ASC);
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '1952-6-4', 'Urodziny');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '6/4/1968', 'Ukończenie szkoły podstawowej');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '26.6.1972', 'Ukończenie liceum');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '1977-6-25', 'dyplom magistra biologii');

Wynik

1952-06-04     urodziny
1968-06-04     ukończenie szkoły podstawowej
1972-06-26     ukończenie liceum
1977-06-25     dyplom magistra biologii

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.