Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja użytkownika MEDIAN

Zadanie programistyczne

Stworzyć funkcję kolumnową umożliwiającą obliczanie mediany dla kolumny wyników

Mediana to środkowa wartość z kolumny wyników. W przypadku gdy liczba rekordów jest nieparzysta jest to wartość środkowa. W przypadku, gdy liczba rekordów jest nieparzysta jest to suma wyrazów środkowych podzielona przez 2.

Przykład w dokumentacji Derby oblicza błędną wartość mediany.

Rozwiązanie

Napisać klasę Median(Median.java). Pamiętaj o wyeksportowaniu pakietu, w którym znajduje się ta klasa.

Opis klasy

Klasa implementuje interfejs Aggregator, a więc i cztery metody tego interfejsu.

Typ podany jako środkowy (Double) w linii 9 musi odpowiadać typowi zwracanemu przez metodę terminate() w linii 31

Typ podany jako trzeci (Median<p>) w linii 9 musi odpowiadać typowi podanemu jako typ argumentu ‘otherData’ w metodzie merge. Nie musi to być typ tej klasy. Może być inny typ agregacyjny, ale z parametrem T.

Zadeklarować funkcję w bazie Derby (Plik r091.sql)

Napisać klasę testującą (R091_MEDIAN.java)

Klasa Median.java
package aderby.functions.custom;

import java.util.*;

import org.apache.derby.agg.*;

public class Median<T extends Comparable<T>> implements Aggregator<T, Double, Median<T>> {
  private static final long serialVersionUID = 6089118633594167438L;
  private ArrayList<T> data;

  public Median() {
  }

  @Override
  public void init() {
    data = new ArrayList<>();
  }

  @Override
  public void accumulate(T value) {
    data.add(value);
  }

  @Override
  public void merge(Median<T> otherData) {
    data.addAll(otherData.data);
  }

  @Override
  public Double terminate() {
    Collections.sort(data);
    int n = data.size();
    if (n == 0) {
      return null;
    }
    if (n % 2 != 0) {
      return (Double) data.get((n + 1) / 2);
    } else {
      return (Double) data.get(n / 2) / (Double) data.get((n / 2) + 1);
    }
  }
}
Klasa R091_MEDIAN.java
package aderby.functions.custom;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.File;
import java.sql.*;

public class R091_MEDIAN {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r091_median";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/r091.sql";
  private static final String sqlQuery = "SELECT czujnik, MEDIAN(val) FROM temperatura GROUP BY czujnik";
  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine("EmbeddedDriver");
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(sqlQuery);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getInt(1) + " " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik r091.sql

CREATE TABLE temperatura(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS 
          IDENTITY(START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      czujnik INTEGER,
      val DOUBLE
);

CREATE INDEX i_czujnik ON temperatura (czujnik ASC);
CREATE INDEX i_val ON temperatura (val ASC);

CREATE DERBY AGGREGATE median  
	FOR DOUBLE 
	RETURNS DOUBLE 
	EXTERNAL NAME 'aderby.functions.custom.Median';

INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 37.8);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (1, 39.7);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (3, 36.6);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (3, 33.2);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 39.2);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 40.6);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 41.2);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (1, 40.1);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (1, 39.8);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 38.9);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (1, 38.3);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 37.9);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 37.4);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (3, 37.1);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (3, 36.8);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (3, 36.7);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (1, 36.6);

Przetestować przykład

1 39.8
2 39.2
3 36.8

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.