Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: operatory XML

Aby operatory operujące na XML działały Derby musi mieć dostęp do parsera JAXP (biblioteka Apache Xerces) oraz do biblioteki Apache Xalan.

Operatory XML to:

Przykład zbiorczy – zadanie programistyczne

Zlecone przez klienta, więc nie możemy forsować lepszych i szybszych rozwiązań. Klient ma chorego psa któremu trzeba mierzyć temperaturę. O każdej zmianie temperatury psa musi być powiadomiony weterynarz. Każdy pomiar dla danego psa musi być zapisany w pliku *.xml. Każdy plik *.xml musi być wpisany do bazy danych. Musimy mieć możliwość wyszukiwania wszystkich lub poszczególnych wyników. Musi istnieć możliwość zapisu dla wielu psów, gdyby inne psy klienta tez zachorowały i stosownego wyszukiwania ich wyników (klient jest weterynarzem?).

Rozwiązanie

Tworzymy klasę PiesXML2:

package aderby;

import java.beans.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.xml.stream.*;

public class PiesXML2 implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 1608191363862330368L;
  private final PropertyChangeSupport pcs = new PropertyChangeSupport(this);
  private String imie;//imie psa
  private long czas = 0L;//czas pomiaru
  private double temp = 0.0d;//zmierzona temperatura
  private File plik;//plik z danymi pomiaru

  public PiesXML2() {
    this("Pies");
  }

  public PiesXML2(String imie) {
    this.imie = imie;
  }

  public synchronized void addPropertyChangeListener(
      PropertyChangeListener list) {
    pcs.addPropertyChangeListener(list);
  }

  public synchronized void removePropertyChangeListener(
      PropertyChangeListener list) {
    pcs.removePropertyChangeListener(list);
  }

  public String getImie() {
    return imie;
  }

  public void setImie(String imie) {
    this.imie = imie;
  }

  public long getCzas() {
    return czas;
  }

  public void setCzas(long czas) {
    this.czas = czas;
  }

  public double getTemp() {
    return temp;
  }

  /**
   * @param temp   temperatura
   * @param fireEvent czy poinformowac o zdarzeniu i zapisać plik (true)
   *         czy tylko zmienić temeraturę(false)
   */
  public synchronized void setTemp(double temp, boolean fireEvent) {
    if (fireEvent) {
      double oldValue = this.temp;
      this.temp = temp;
      write();
      pcs.firePropertyChange("temp zmieniona", oldValue,
					temp);
    } else {
      this.temp = temp;
    }
  }

  /**
   * Metoda używa StAX do zapisania aktualnego stanu psa do pliku
   *
   * @return - zwraca true jeśli zapis się udał, false w przeciwnym przypadku
   */
  public boolean write() {
    //podaje czas w milisekundach
    czas = (new GregorianCalendar()).getTimeInMillis();
    //tworzy nazwe pliku. Umieszczenie czasu w nazwie
    //zapobiega powtorzeniu sie nazwy,
    plik = new File("C:/Przyklady/" + imie + czas + ".xml");
    //Zapisanie danych
    XMLOutputFactory xof = XMLOutputFactory.newInstance();
    FileWriter fw;
    XMLStreamWriter xsw;
    try {
      fw = new FileWriter(plik);
      xsw = xof.createXMLStreamWriter(fw);
      xsw.writeStartDocument("1.0");
      xsw.writeStartElement("pies");
      //-
      xsw.writeStartElement("imie");
      xsw.writeCharacters(this.imie);
      xsw.writeEndElement();
      //-
      xsw.writeStartElement("czas");
      xsw.writeCharacters(Long.toString(czas));
      xsw.writeEndElement();
      //-
      xsw.writeStartElement("temp");
      xsw.writeCharacters(Double.toString(this.temp));
      xsw.writeEndElement();
      //-
      xsw.writeEndElement();
      xsw.flush();
      xsw.close();
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Dane nie zapisane");
      return false;
    } catch (XMLStreamException e) {
      System.out.println("Błąd w strumieniowaniu pliku");
      return false;
    }
    //zamkmniecie strumieni
		try {
			xsw.close();
		} catch (XMLStreamException e) {
			e.printStackTrace();
		}
		try {
			fw.close();
		} catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		}
		return true;
  }

  /**
   * Odczytanie danych z pliku. Ponieważ zapisujemy dane tego samego obiektu
   * to możemy odczytać tylko ostatni stan.
   *
   * @return zwraca obiekt będący ostatnim stanem psa
   */
  public PiesXML2 read() {
    PiesXML2 pies = null;
    XMLInputFactory xif = XMLInputFactory.newInstance();
    FileReader fr = null;
    XMLStreamReader xsr = null;
    try {
      if (plik.exists()) {
        fr = new FileReader(plik);
        xsr = xif.createXMLStreamReader(fr);
        while (xsr.hasNext()) {
          int eventType = xsr.getEventType();
          switch (eventType) {
            case XMLStreamConstants.START_ELEMENT:
              String elName = xsr.getLocalName();
              if (elName.equals("imie")) {
                pies = new PiesXML2();
                pies.setImie(xsr.getElementText());
              }
              if (elName.equals("czas")) {
                Objects.requireNonNull(pies).setCzas(
                    Long.parseLong(xsr.getElementText()));
              }
              if (elName.equals("temp")) {
                Objects.requireNonNull(pies).setTemp(Double.parseDouble(
                    xsr.getElementText()), false);
              }
              break;
            case XMLStreamConstants.END_ELEMENT:
              elName = xsr.getLocalName();
              if (elName.equals("imie")) {
                return pies;
              }
              break;
          }
          xsr.next();
        }
      }
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Błąd w odczycie pliku");
    } catch (XMLStreamException e) {
      System.out.println("Błąd w strumieniowaniu pliku");
    }
    if (xsr != null) {
      try {
        xsr.close();
      } catch (XMLStreamException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    if (fr != null) {
      try {
        fr.close();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    return pies;
  }

  /**
   * Ponieważ dane XML będziemy zapisywali jako Clob, a metoda setClob
   * przyjmuje jako obiekt nie plik a reader, w związku z tym
   * ta metoda zwraca stosowny obiekt Reader (do ostatniego pliku ze stanem
   * psa)
   *
   * @return obiekt Reader
   */
  public Reader read2() {
    FileReader fr = null;
    try {
      if (plik.exists()) {
        fr = new FileReader(plik);
      }
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Błąd w odczycie pliku");
    }
    return fr;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return imie + " " + czas + " " + temp;
  }
}

Tworzymy klasę uruchamiającą R083_XML:

package aderby.functions.opers;

import aderby.DerbyUtil;
import aderby.PiesXML2;

import java.sql.*;

public class R083_XML {
  //Polecenie SQl tworzące tabelę 'psy' z dwiema kolumnami:
  //kolumna 'id' typu Integer, autoamtycznie inkrementowana
  //kolumna 'psy' typu XML przechowująca dane XML
  public static final String createTable = "CREATE TABLE psy("
      + "id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS "
      + "IDENTITY(START WITH 1, INCREMENT BY 1), temps XML)";

  public static void main(String[] args) {
    //'Przygotowujemy' psa
    PiesXML2 pies = new PiesXML2("Nutka");
    pies.addPropertyChangeListener(evt -> {
			String zmiana;
			if (((Double) evt.getOldValue() - (Double) evt.getNewValue()) > 0) {
				zmiana = "spadek";
			} else if (((Double) evt.getOldValue()
					- (Double) evt.getNewValue()) < 0) {
				zmiana = "wzrost";
			} else {
				zmiana = "bez zmian";
			}
			System.out.println("Aktualna temperatura: " + evt.getNewValue()
					+ " " + zmiana);
		});
    DerbyUtil.startDerbyEngine("EmbeddedDriver");
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB("C:/Przyklady/r083_psy",
        ";create=true");
    Statement stat = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      stat.addBatch(createTable);
      stat.executeBatch();
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    //WSTAWIANIE DOKUMENTÓW XML DO BAZY
    //Tworzymy polecenie przygotowywane
    PreparedStatement stmt = null;
    //Polecenie SQL wstawiająace dane do tabeli 'psy'
    //'id' jest wstawiane automatycznie
    //'temps' jest wstawiane ręcznie. Plik XML (DOCUMENT) jest
    //rzutowany do typu CLOB (Mozemy rzutować do innych typow
    //znakowych, ale CLOB jest najwygodniejszy) z zachowaniem białych
    //znaków. XMLPARSE jest funkcją (operatorem) wykonującym zadanie
    //słowa DOCUMENT, CAST, PRESERVE WHITESPACE są obowiązkowe
    String insertSQL = "INSERT INTO psy (id, temps) VALUES (DEFAULT, "
        + "XMLPARSE(DOCUMENT CAST(? AS CLOB) PRESERVE WHITESPACE))";
    try {
      for (int i = 0; i < 10; i++) {
        //przygotowujemy polecenie
        stmt = con.prepareStatement(insertSQL);
        //rejestrujemy zmiane temperatury psa
        //w zasadzie powinnismy utworzyc oddzielny watek i zastosowac
        //klase Timer do generowania pomiarow temperatury, ale
        //to skomplikowaloby nadmiernie nasza klase
        pies.setTemp(DerbyUtil.randomInRange(30, 40), true);
        //zapisujemy w bazie danych
        //moglibysmy tu uzyc poleenia np.
        //smtp.setClob(1, StringReader(string)), gdzie
        //string to lancuch znakow zawierajacy tagi xml
        stmt.setClob(1, pies.read2());
        //wykonujemy polecenie
        stmt.executeUpdate();
        //usuwamy parametry co przygotowuje 'stmst do przyjecia nastepnych
        //danych
        stmt.clearParameters();
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    //ODCZYTYWANIE DOKUMENTÓW XML Z BAZY
    String readSQL = "SELECT XMLSERIALIZE(temps AS CLOB) FROM psy WHERE id =3";
    ResultSet rs = null;
    String str;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(readSQL);
      while (rs.next()) {
        str = rs.getString(1);
        System.out.println(str);
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    //WYSZUKIWANIE DOKUMENTU XML W BAZIE według wartości konkretnego
    //tagu w dokumencie
    String selectSQL = "SELECT id FROM psy WHERE XMLEXISTS('//imie[text()=\"Nutka\"]' PASSING BY REF temps)";
    ResultSet rs1 = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs1 = stat.executeQuery(selectSQL);
      while (rs1.next()) {
        System.out.println(rs1.getInt(1));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(stmt);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(rs1);
    //zamykamy polaczenie
    DerbyUtil.close(con);
    //zatrzymujemy bazę danych
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB("C:/Przyklady/r083_psy");
    //zatrzymujemy silnik Derby
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Klasy są szczegółowo opisane w tekście klas

Wynik

Aktualna temperatura: 35.0 wzrost
Aktualna temperatura: 36.0 wzrost
Aktualna temperatura: 33.0 spadek
Aktualna temperatura: 35.0 wzrost
Aktualna temperatura: 34.0 spadek
Aktualna temperatura: 39.0 wzrost
Aktualna temperatura: 33.0 spadek
Aktualna temperatura: 40.0 wzrost
Aktualna temperatura: 30.0 spadek
Aktualna temperatura: 40.0 wzrost
<pies><imie>Nutka</imie><czas>1494927660613</czas><temp>33.0</temp></pies>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

W folderze C:/Przyklady pojawiają się niezbędne pliki.

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.