Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja SUM

Opis

Funkcja agregująca (kolumnowa) działająca na określonej liczbie wybranych rzędów. Działa na danych typu numerycznego. Oblicza sumę wyników.

Składnia

SUM ( [ DISTINCT | ALL] ) Expresion)

Objaśnienia

‘DISTINCT’ – eliminuje z obliczeń wyniki, które występują więcej niż raz. W ‘Expression’ ‘DISTINCT’ może być użyte tylko raz.

‘ALL’ jest wartością domyślną i oznacza, że obliczenie musi być wykonane na wszystkich rzędach.

‘[ DISTINCT | ALL ]’ jest opcjonalne. Jeśli nie zostanie podane ani ‘DISTINCT’ ani ‘ALL’, zostanie użyta domyślna opcja ‘ALL’

‘Expression’ jest wyrażeniem wybierającym. Może zawierać referencje do wielu kolumn, ale nie może zawierać więcej niż jednej funkcji agregującej, ani podzapytań. ‘Expression’ musi dawać wynik typu numerycznego. Jeśli z jakiejś przyczyny daje wartość NULL, to ta wartość jest pomijana.

Wynik jest takiego typu jak agregowana kolumna.

Przykład 1

SELECT SUM(val) FROM temperatura

gdzie temperatura to tablica zawierająca trzy kolumny: ‘id INTEGER’, ‘czujnik INTEGER’, ‘val DOUBLE’

Otrzymujemy sumę wszystkich wartości z kolumny ‘val’.

Przykład 2

SELECT czujnik, SUM(val) FROM temperatura GROUP BY czujnik

Otrzymujemy sumę wyników z kolumny ‘val’ dla każdego czujnika oddzielnie oraz nr tego czujnika.

Przykład 3

Przykład w klasie R082_SUM:
package aderby.functions.aggr;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;

public class R082_SUM {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r082_sum";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/temperatura2.sql";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(
          "SELECT czujnik, SUM(val) FROM temperatura GROUP BY czujnik");
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getInt(1) + " " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}
Plik temperatura2.sql
CREATE TABLE temperatura(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS 
          IDENTITY(START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      czujnik INTEGER,
      val DOUBLE
);
CREATE INDEX i_czujnik ON temperatura (czujnik ASC);
CREATE INDEX i_val ON temperatura (val ASC);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 37.8);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (1, 39.7);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (3, 36.6);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (3, 33.2);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 39.2);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 40.6);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 41.2);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (1, 40.1);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (1, 39.8);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 38.9);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (1, 38.3);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 37.9);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 37.4);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (3, 37.1);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (3, 36.8);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (3, 36.7);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (1, 36.6);
1 194.5
2 273.0
3 180.39999999999998

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.