Zielony Smok - logo witryny

[INNER] JOIN – złączenie wewnętrzne

Wynik obu komend INNER JOIN i JOIN jest jednakowy.

Teoria zbiorów

Oznaczmy zbiór z lewej jako A, a zbiór z prawej jako B.

W sensie teorii zbiorów jest to iloczyn (wspólna cześć zbiorów) A∩B.

Elementy wybrane employee.LastName employee.DepartmentID department.DepartmentID
Rafferty 31 31
Jones, Heissenberg 33 33
Robinson, Smith 34 34
Williams null
35

Klasa Java

package aderby.sqls.joins;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;

public class R122_INNER_JOIN {
private static final String baza = "C:/Przyklady/zatrudnieni_db";
static final String joinsql1 = "SELECT * FROM employee INNER JOIN department ON employee.DepartmentID = department.DepartmentID";
static final String joinsql2 = "SELECT * FROM employee JOIN department ON employee.DepartmentID = department.DepartmentID";
static final String joinsql3 = "SELECT * FROM employee, department WHERE employee.DepartmentID = department.DepartmentID";
public static void main(String[] args) {
DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=false");
Statement stat = null;
ResultSet rs = null;
ResultSetMetaData rsmd;
try {
stat = con.createStatement();
rs = stat.executeQuery(joinsql3);
rsmd = rs.getMetaData();
int cols = rsmd.getColumnCount();
while(rs.next()) {
for(int i = 1; i <cols + 1; i++) {
if(i<cols) {
System.out.print(rs.getString(i) + ", ");
} else{
System.out.print(rs.getString(i));
}
}
System.out.println();
}
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
}
DerbyUtil.close(rs);
DerbyUtil.close(stat);
DerbyUtil.close(con);
DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
}
}

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy

Rafferty, 31, 31, Sales
Jones, 33, 33, Engineering
Heisenberg, 33, 33, Engineering
Robinson, 34, 34, Clerical
Smith, 34, 34, Clerical

Więcej na temat złączenia można znaleźć w dokumentacji Apache Derby.

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.