Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: typ danych SMALLINT

Opis

Liczba całkowita 2 bajty (16 bitów)

Składnia

SMALLINT

Odpowiadający typ Java

java.lang.Short

Odpowiadający typ JDBC

java.sql.Types.SMALLINT

Zakres
min max
java.lang.Short.MIN_VALUE = -32 768 java.lang.Short.MAX_VALUE = +32 767

Stałe zawsze są mapowane do INTEGER.

Klasa R074.java
package aderby.types;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

public class R047_SMALLINT {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/R047";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/moons.sql";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    //Utworzenie bazy i wstawienie danych
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    //pobranie danych
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery("SELECT * FROM moons");
      while (rs.next()) {
        System.out.println(
            rs.getString("planeta") + " " + rs.getShort("count"));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}
Plik moons.sql
CREATE TABLE moons(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(
        START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      planeta VARCHAR(7),  
      count SMALLINT
);
CREATE INDEX i_planeta ON moons (planeta ASC);
CREATE INDEX i_count ON moons (count DESC);
INSERT INTO moons VALUES (DEFAULT, 'Merkury',0);
INSERT INTO moons VALUES (DEFAULT, 'Wenus',0);
INSERT INTO moons VALUES (DEFAULT, 'Ziemia',1);
INSERT INTO moons VALUES (DEFAULT, 'Mars',2);
INSERT INTO moons VALUES (DEFAULT, 'Jowisz',39);
INSERT INTO moons VALUES (DEFAULT, 'Saturn',30);
INSERT INTO moons VALUES (DEFAULT, 'Uran',20);
INSERT INTO moons VALUES (DEFAULT, 'Neptun',8);
INSERT INTO moons VALUES (DEFAULT, 'Pluton',1);

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

Merkury 0
Wenus 0
Ziemia 1
Mars 2
Jowisz 39
Saturn 30
Uran 20
Neptun 8
Pluton 1

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.