Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: polecenie CREATE TYPE

Opis

Tworzy typ danych użytkownika

Składnia polecenia

CREATE TYPE [ nazwaSchematu. ] nazwaTypu EXTERNAL NAME 'klasaJavy' LANGUAGE JAVA

Objaśnienia

‘nazwaSchematu.’ jest opcjonalna. Jeżeli nie zostanie podana to bieżący schemat jest przyjmowany jako domyślny. Jeżeli nie został utworzony żaden schemat, to domyślnym schematem jest ‘APP.’

‘nazwaTypu’ musi być zgodna z zasadami określonymi w specyfikacji SQL-92.

‘klasaJavy’ musi być w pełni kwalifikowaną nazwą klasy Java poprzedzoną nazwami pakietów. Cała nazwa musi być umieszczona w cudzysłowach pojedynczych.

Typ UDT nie może być rzutowany do żadnego innego typu. Żaden typ nie może być rzutowany do typu UDT.

Danych UDT nie można ani sortować, ani porównywać. Nie można zatem używać żadnych operatorów porównujących, wybierających czy sortujących. UDT nie można też używać w agregatach, wyrażeniach DISTINCT i klauzulach GROUP/ORDER BY. Nie można tworzyć na nich indeksów.

Przykłady

Konkretne przykłady są podane przy opisie tworzenia typów: