Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja użytkownika POW (potęga dowolnego stopnia)

Zadanie programistyczne

Stworzyć funkcję skalarną umożliwiającą dla podanej liczby obliczenie dowolnej potęgi tej liczby.

Rozwiązanie

Napisać metodę pow. Metoda ta została umieszczona w klasie DerbyUtil.

public static double pow(double liczba, double potega) {
	return Math.pow(liczba, potega);
}

Zadeklarować funkcję w bazie Derby (r087.sql):

Napisać klasę testującą (R087_POW).

Klasa R087_POW.java
package aderby.functions.custom;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.File;
import java.sql.*;

public class R087_POW {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r086_lg";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/r087.sql";
  private static final String sqlQuery = "SELECT czujnik, val, POW(val, 2) FROM temperatura";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine("EmbeddedDriver");
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(sqlQuery);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getInt(1) + " " + rs.getDouble(2) + " "
            + rs.getDouble(3));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik r087.sql
CREATE TABLE temperatura(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS 
          IDENTITY(START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      czujnik INTEGER,
      val DOUBLE
);

CREATE INDEX i_czujnik ON temperatura (czujnik ASC);
CREATE INDEX i_val ON temperatura (val ASC);

CREATE FUNCTION POW(DATA DOUBLE, POWER DOUBLE)
  RETURNS DOUBLE
  PARAMETER STYLE JAVA
  NO SQL
  LANGUAGE JAVA
  EXTERNAL NAME 'aderby.DerbyUtil.pow'
;

INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 37.8);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (1, 39.7);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (3, 36.6);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (3, 33.2);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 39.2);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 40.6);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 41.2);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (1, 40.1);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (1, 39.8);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 38.9);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (1, 38.3);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 37.9);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (2, 37.4);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (3, 37.1);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (3, 36.8);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (3, 36.7);
INSERT INTO temperatura (czujnik, val) VALUES (1, 36.6);

Przetestować przykład.

2 37.8 1428.8399999999997
1 39.7 1576.0900000000001
3 36.6 1339.5600000000002
3 33.2 1102.2400000000002
2 39.2 1536.6400000000003
2 40.6 1648.3600000000001
2 41.2 1697.4400000000003
1 40.1 1608.0100000000002
1 39.8 1584.0399999999997
2 38.9 1513.2099999999998
1 38.3 1466.8899999999999
2 37.9 1436.4099999999999
2 37.4 1398.76
3 37.1 1376.41
3 36.8 1354.2399999999998
3 36.7 1346.89
1 36.6 1339.5600000000002

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.