Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby – konfiguracja

Ustawienia wstępne

Musimy mieć prawidłowo zainstalowane JDK. Po uruchomieniu wiersza poleceń i wpisaniu polecenia:
java -version
powinniśmy otrzymać prawidłową informację o zainstalowaniu JDK:

Użycie polecenia java -version

Ustawienie zmiennej DERBY_HOME

Powinnismy tez mieć bazę danych umieszczoną w folderze C:/Derby jak opisano w
pkt. 1 i pkt. 2 wpisu Biblioteka Apache Derby w IntelliJ IDEA

Ustawiamy zmienną DERBY_HOME na główny folder instalacji bazy danych Apache Derby. Zakladam, że jest to C:\Derby.

Zmienną możemy ustawić tymczasowo albo na stałe.

Ustawienie tymczasowe

Otwieramy linie poleceń. Wpisujemy polecenia jak na poniższym obrazku (Rys. 242):

Ustawienie zmiennej DERBY_HOME
Rys. 242. Ustawienie DERBY_HOME tymczasowo

Pierwsze polecenie ustawia wartość zmiennej systemowej DERBY_HOME.

Drugie polecenie sprawdza ustawienie zmiennej.

Ustawienie jest tymczasowe – działa do czasu zamknięcia linii poleceń.

Ustawienie stałe

W oknie zmiennych systemowych dodajemy nowa zmienną (Rys. 243):

Ustawienie zmiennej DERBY_HOME
Rys. 243. Ustawienie DERBY_HOME na stałe

Klikamy przycisk OK, OK, OK.

Uruchamiamy linię poleceń i sprawdzamy wartość zmiennej uzywając polecenia echo %DERBY_HOME%. Jeśli
linia poleceń pokaże C:\Derby zmienna jest ustawiona na stałe.

Uruchamianie narzędzi bazy danych

Narzędzia ij, dblook oraz sysinfo bazy danych możemy uruchomić na kilka
sposobów.

Uruchomienie narzędzia za pomocą derbyrun.jar

Archiwum derbyrun.jar musi być umieszczone w tym samym folderze co inne archiwa Derby.

 Uruchomienie sysinfo z derbyrun.jar
Rys. 244. Uruchomienie sysinfo z derbyrun.jar

Inne narzędzia i serwer uruchamiamy podobnie:

java -jar %DERBY_HOME%\lib\derbyrun.jar ij
java -jar %DERBY_HOME%\lib\derbyrun.jar sysinfo
java -jar %DERBY_HOME%\lib\derbyrun.jar dblook

Te polecenia moga mieć argumenty. Omówimy je przy omawianiu tych narzędzi.

Uruchomienie przy użyciu skryptów *.bat

Aby móc korzystać z tego sposobu musimy w zmiennej PATH wskazać położenie folderu C:\Derby\bin. Możemy to uczynić tymczasowo lub na stałe.

Ustawienie tymczasowe
Apache Derby - konfiguracja
Rys. 245. Uruchomienie sysinfo z sysinfo.bat
Ustawienie na stałe

W oknie zmiennych systemowych uzupełniamy zmienną PATH (Rys. 246):

Uzupełnienie zmiennej PATH
Rys. 246. Uzupełnienie zmiennej Path

Klikamy przycisk OK, OK, OK.

Uruchamiamy okno linii poleceń i wpisujemy polecenie sysinfo. Jeśli zadziała – informacja w zmiennej
PATH jest prawidłowo dodana.

Uruchomienie przy użyciu pełnej składni polecenia java

Musimy wskazać położenie plików archiwów Derby w zmiennej CLASSPATH, jeżeli nie korzystamy z
modularyzacji albo w zmiennej MODULEPATH, jeśli korzystamy z modularyzacji.

Zmienne MODULEPATH i CLASSPATH możemy ustawić tymczasowo lub na stałe jak opisanno tutaj dla CLASSPATH.

Zakładamy, że obie zmienne mamy ustawione na stałe.

Biblioteki niezmodularyzowane możemy ustawić wyłącznie w CLASSPATH. Biblioteki zmodularyzowane
możemy ustawic zarówno w CLASSPATH jak i MODULEPATH.

Zmienna CLASSPATH

.;%DERBY_HOME%\lib\derby.jar;%DERBY_HOME%\lib\derbyclient.jar;%DERBY_HOME%\lib\derbyLocale_pl.jar;%DERBY_HOME%\lib\derbynet.jar;DERBY_HOME%\lib\derbyoptionaltools.jar;%DERBY_HOME%\lib\derbyrun.jar;%DERBY_HOME%\lib\derbyshared.jar;%DERBY_HOME%\lib\derbytools.jar;

Zmienna MODULEPATH

Wyglada dokładnie identycznie. Różni się tylko nazwą.

Użycie pełnej składni polecenia java
Bez użycia modularyzacji

Z linii poleń wpisujemy jedno z poleceń wymienionych poniżej

java org.apache.derby.tools.sysinfo

java org.apache.derby.tools.dblook

java org.apache.derby.tools.ij

Z użyciem modularyzacji

Z linii poleceń wpisujemy jedno z poleceń wymienionych poniżej

java -p %MODULEPATH% -m org.apache.derby.tools/org.apache.derby.tools.sysinfo

java -p %MODULEPATH% -m org.apache.derby.tools/org.apache.derby.tools.dblook

java -p %MODULEPATH% -m org.apache.derby.tools/org.apache.derby.tools.ij

Użycie Derby w aplikacji Java uruchamianej z linii poleceń

Musimy mieć ustawioną zmienną CLASSPATH i/lub MODULEPATH.

Pokażę to w oddzielnym wpisie.

Użycie Derby w aplikacji uruchamianej z IDE

Możemy pominąć wszystkie wyżej opisane sposoby. W IDE tworzymy bibliotekę, zawierającą odniesienia do archiwów JAR.

Jak utworzyć i dodać do projektu bibliotekę Apache Derby w IntelliJ?