Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja SUBSTR

Opis

Zwraca podłańcuch znaków o wskazanej długości z łańcucha znaków lub bitów zaczynając od wskazanej pozycji.

Składnia

SUBSTR({wartość}, start [,długość])

Ograniczenia

 • Pierwszy znak lub bit łańcucha ma pozycję 1
 • ‘start’ – obowiązkowy – INTEGER – zaczyna się od 1
 • ‘długość’ – opcjonalny – zaczyna się od 1. Jeśli nie jest podany to zwracany jest łańcuch od ‘start’ do końca łańcucha
 • ‘wartość’ – może być CHAR, VARCHAR, LONG VARCHAR oraz innego typu wbudowanego, który może być konwertowany do łańcucha znaków (z wyjątkiem wyrażeń bitowych)
 • ‘start’ i ‘długość’ muszą być >0
Klasa R079_SUBSTR.java
package aderby.functions.strings;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R079_SUBSTR {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r079_substr";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/daty2.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT zdarzenie, SUBSTR(zdarzenie,5,6) FROM daty";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(
            rs.getString(1) + "     " + rs.getString(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik daty.sql
CREATE TABLE daty(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(
        START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      data DATE,  
      zdarzenie VARCHAR(64)
);
CREATE INDEX i_data ON daty (data ASC);
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '1952-6-4', 'Urodziny');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '6/4/1968', 'Ukończenie szkoły podstawowej');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '26.6.1972', 'Ukończenie liceum');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '1977-6-25', 'dyplom magistra biologii');

Wynik

Urodziny     ziny
Ukończenie szkoły podstawowej     czenie
Ukończenie liceum     czenie
dyplom magistra biologii     om mag

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.