Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: typ danych DOUBLE

Opis

Liczba zmiennoprzecinkowa 8 bajtów (64 bity)

Składnia

DOUBLE

albo

DOUBLE PRECISION

Odpowiadający typ Java

java.lang.Double

Odpowiadający typ JDBC

java.sql.Types.DOUBLE

Zakres
typ min max
standardowa java.lang.Double.MIN_VALUE = -1.7976931348623157E308 java.lang.Double.MAX.VALUE = +1.7976931348623157E308
normalizowana -2.2250738585072014E-308 +2.2250738585072014E308
denormalizowana -4.9E-324 +4.9E-324

‘Exxx’ oznacza ‘*10xxx’

Ograniczenia

Jeśli wstawiana wartość przekracza granice typu – wyrzucany jest wyjątek.

-0.0 jest normalizowane do 0.0

Maksymalna liczba znaków w zapisanej liczbie to 30 znaków.

Klasa R043
package aderby.types;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

public class R043_DOUBLE {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/R043";
  private static final String createTable = "CREATE TABLE masy(\n" +
      "      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(\n" +
      "        START WITH 1, INCREMENT BY 1),\n" +
      "      nazwa VARCHAR(50),  \n" +
      "      masa DOUBLE\n" +
      ")";
  private static final String createIndex1 = "CREATE INDEX i_nazwa ON masy (nazwa ASC)";
  private static final String createIndex2 = "CREATE INDEX i_masa ON masy (masa ASC)";
  private static final String a1 = "INSERT INTO masy VALUES (DEFAULT, 'Elektron', 9.11E-31)";
  private static final String a2 = "INSERT INTO masy VALUES (DEFAULT, 'Proton', 1.67E-27)";
  private static final String a3 = "INSERT INTO masy VALUES (DEFAULT, 'Atom wodoru', 1.67E-27)";
  private static final String a4 = "INSERT INTO masy VALUES (DEFAULT, 'Cząsteczka wody', 2.99E-26)";
  private static final String a5 = "INSERT INTO masy VALUES (DEFAULT, 'Cząsteczka tRNA', 4E-23)";
  private static final String a6 = "INSERT INTO masy VALUES (DEFAULT, 'Komar', 1E-6)";
  private static final String a7 = "INSERT INTO masy VALUES (DEFAULT, 'Kropla wody', 4E-5)";
  private static final String a8 = "INSERT INTO masy VALUES (DEFAULT, 'Ziarno maku', 5E-7)";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    //Utworzenie bazy
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    //wstawienie danych
    Statement stat = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      stat.addBatch(createTable);
      stat.addBatch(createIndex1);
      stat.addBatch(createIndex2);
      stat.addBatch(a1);
      stat.addBatch(a2);
      stat.addBatch(a3);
      stat.addBatch(a4);
      stat.addBatch(a5);
      stat.addBatch(a6);
      stat.addBatch(a7);
      stat.addBatch(a8);
      stat.executeBatch();
    } catch (SQLException e1) {
      e1.printStackTrace();
    }

    //pobranie danych
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery("SELECT * FROM masy ORDER BY nazwa");
      while (rs.next()) {
        System.out.println(
            rs.getString("nazwa") + " " + rs.getDouble("masa"));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

Atom wodoru 1.67E-27
Cząsteczka tRNA 4.0E-23
Cząsteczka wody 2.99E-26
Elektron 9.11E-31
Komar 1.0E-6
Kropla wody 4.0E-5
Proton 1.67E-27
Ziarno maku 5.0E-7

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.