Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: typ danych Matrix

Polecenia SQL

W klasie MatrixUtil dodajemy dwa polecenia tworzące typ Matrix oraz tworzące tabelę do przechowywania danych tego typu.

public static final String CREATE_TYPE_MATRIX = "CREATE TYPE matrix "
      + "EXTERNAL NAME 'matrices.Matrix' LANGUAGE JAVA";
public static final String CREATE_TABLE = "CREATE TABLE macierze("
      + "id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS "
      + "IDENTITY(START WITH 1, INCREMENT BY 1), macierz Matrix)";

Utworzenie bazy danych

Do zestawu klas dodajemy klasę DerbyUtil.

Do klasy MatrixUtil dodajemy metodę tworzącą bazę danych:

 public static void createMatrixDB(String path) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine("EmbeddedDriver");
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(path,
      ";create=true");
    Statement stat = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      stat.addBatch(CREATE_TYPE_MATRIX);
      stat.addBatch(CREATE_TABLE);
      stat.executeBatch();
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }

Bazę danych tworzymy w klasie Matrix038:

package matrices2;
import matrices.MatrixUtil;
public class Matrix038 {
  public static void main(String[] args) {
    MatrixUtil.createMatrixDB("matrices/assets/baza_macierzy");
  }
}

Po uruchomieniu klasy w systemie plików zobaczymy bazę danych:

Baza danych w systemie plików
Rys. 280. Baza danych w systemie plików

Zapis macierzy do bazy danych

Do klasy MatrixUtil dodajemy metodę:

 public static void writeMatrixToDB(String path, Matrix matrix) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine("EmbeddedDriver");
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(path, ";
       create=false");
    PreparedStatement stmt = null;
    String insertSQL = "INSERT INTO macierze (id, macierz)
       values (DEFAULT,?)";
    try {
      stmt = con.prepareStatement(insertSQL);
      stmt.setObject(1, matrix);
      stmt.executeUpdate();
      stmt.clearParameters();
    } catch (SQLException e1) {
      e1.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stmt);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }

Przy użyciu klasy Matrix039 odczytujemy macierz z pliku tekstowego i zapisujemy do bazy danych:

package matrices2;
import matrices.Matrix;
import matrices.MatrixUtil;
public class Matrix039 {
  public static void main(String[] args) {
    Matrix matrix = new Matrix("matrices/assets/matrix1.txt");
    MatrixUtil.writeMatrixToDB("matrices/assets/baza_macierzy",
        matrix);
  }
}

Odczyt macierzy z bazy danych

Do klasy MatrixUtil dodajemy nową metodę:

public static Matrix[] readMatricesFromDB(String path) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine("EmbeddedDriver");
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(path, ";
       create=false");
    String selectSQL = "SELECT * FROM macierze";
    PreparedStatement pstm = null;
    ResultSet rs;
    Matrix[] mat = new Matrix[0];
    try {
      pstm = con.prepareStatement(selectSQL);
      rs = pstm.executeQuery();
      while (rs.next()) {
        mat = ArrayUtil.extendArray(mat);
        rs.getInt("id");
        Matrix m = (Matrix) rs.getObject("macierz");
        mat[mat.length - 1] = m;
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(pstm);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    return mat;
  }

Bazę odczytujemy uruchamiając klasę Matrix040:

package matrices2;
import matrices.Matrix;
import matrices.MatrixUtil;
import matrices.Util;
public class Matrix040 {
  public static void main(String[] args) {
    Matrix[] mat = MatrixUtil.readMatricesFromDB("
            matrices/assets/baza_macierzy");
    for (Matrix matrix : mat) {
      matrix.printToConsole();
      Util.print("");
    }
  }
}

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy macierz odczytaną z bazy danych:

1.0 2.0 3.0
4.0 5.0 6.0
7.0 8.0 9.0

Pliki do ściągnięcia

matrices030.zip

Moduł matrices – aktualny stan projektu = 030;