Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby – prezentacja

Dystrybucja binarna po rozpakowaniu zawiera foldery (Rys. 241):

Apache Derby - prezentacja
Rys. 241. Podfoldery folderu Derby
 • bin – skrypty uruchamiające narzędzia Derby, serwer sieciowy oraz ustawiające ścieżki klas.
 • demo – materiały demonstracyjne i przykłady
 • docs – zestaw podręczników w postaci plików HTML i PDF
 • javadoc – dokumentacja do kodu
 • lib – zmodularyzowane biblioteki w archiwach JAR
 • test – zestaw testów funkcjonalnych dla Derby

oraz pliki

 • index.html – uruchomienie strony zawierającej informacje wstępne
 • RELEASE-NOTES.html – uwagi o tym wydaniu Derby

Zawartość folderu bin

 • dblook.bat – uruchamia narzędzie dblook
 • derby_common.bat – sprawdza obecność i poprawność JAVA_HOME i DERBY_HOME, dodaje biblioteki (z wyjątkiem derbyrun i derbyLocale_XX) do zmiennej CLASSPATH
 • ij.bat – uruchamia narzędzie ij
 • NetworkServerControl.bat – uruchamia NetworkServerControl
 • setEmbeddedCP.bat – dodaje biblioteki Derby, niezbędne dla trybu embedded, do zmiennej CLASSPATH
 • setNetworkClientCP.bat – dodaje biblioteki Derby, niezbędne do połączenia klienta z Derby Network Server, do zmiennej CLASSPATH
 • setNetworkServerCP.bat – dodaje biblioteki Derby, niezbędne do uruchomienia Derby Network Server, do zmiennej CLASSPATH
 • startNetworkServer.bat – uruchamia Network Server lokalnie
 • stopNetworkServer.bat – zatrzymuje Network Server lokalnie
 • sysinfo.bat – uruchamia narzędzie sysinfo

Zawartość folderu lib

Biblioteka/Archiwum Moduł Opis
derby.jar org.apache.derby.engine Biblioteka silnika. Dla wbudowanych baz danych. W środowisku client/server potrzebna tylko na serwerze.
derbyclient.jar org.apache.derby.client Biblioteka klienta sieciowego. Niezbędna do użycia klienckiego sterownika sieciowego Derby.
derbyLocale_*.jar org.apache.derby.locale_* Biblioteki lokalizacji. 13 sztuk. derbyLocale_pl.jar dla języka polskiego.
derbynet.jar org.apache.derby.server Biblioteka serwera sieciowego. Niezbędna do uruchomienia Derby Network Server.
derbyoptionaltools.jar org.apache.derby.optionaltools Biblioteka narzędzi. Zapewnia wgląd w metadane, dostęp do innych baz danych, pozwala na pełnotekstowe wyszukiwanie i importowanie danych w formacie JSON.
derbyrun.jar org.apache.derby.runner Biblioteka narzędzi (uruchomieniowa) używana do uruchamiania narzędzi Derby.
derbyshared.jar org.apache.derby.commons Biblioteka silnika. Niezbędna w każdej konfiguracji.
derbytools.jar org.apache.derby.tools Bibliotek narzędzi. Niezbędna w czasie wykonywania dla narzędzi Derby takich jak ij, dblook oraz import/eksport. Niezbędna dla serwera sieciowego w czasie pracy.

Oprócz plików *.jar w folderze znajduje się plik archiwum derby.war, który jest używany na serwerze sprzętowym do uruchamiania i wyłączania Derby Network Server wraz z serwerem programistycznym, np. Apache Tomcat.

Wymagane biblioteki

Konfiguracja Wymagane biblioteki
Zdalny klient derbyclient.jar, derbyshared.jar
Silnik wbudowany derby.jar, derbyshared.jar
Serwer sieciowy derbynet.jar, derby.jar, derbytools.jar, derbyshared.jar
Narzędzia wbudowane derbytools.jar, derby.jar, derbysharded.jar
Ułatwienie uruchamiania derbyrun.jar, derbynet.jar,derbytools.jar, derby.jar, derbyshared.jar


Zaktualizowane 2022-10-11 15:31.