Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja TIMESTAMP

Opis

Zwraca znacznik czasu z podanej wartości lub pary wartości.

Składnia

TIMESTAMP(val1 [,val2])

Ograniczenia

Jeśli podana jest tylko ‘val1’

‘val1’ – musi być:

 • TIMESTAMP – wynik jest TIMESTAMP
 • łańcuchem znaków będącym poprawnym znacznikiem czasu – wynik jest TIMESTAMP
 • łańcuchem znaków o długości 14 znaków – nie będącym CLOB, LONG VARCHAR ani XML. W tym łańcuchu
  yyyyxxddhhmmss – oznaczają odpowienio: rok (yyyy), miesiąc (xx), dzień (dd), godzinę (hh), minuty (mm) i sekundy (ss) – wynik jest TIMESTAMP z nanosekundami = 0

Jeśli podane są ‘val1’ i ‘val2’

 • ‘val1’ musi być DATE lub łańcuchem znaków reprezentującym poprawną datę
 • ‘val2’ musi być TIME lub łańcuchem znaków reprezentującym poprawny czas
 • Zwracany wynik JEST TIMESTAMP z nanosekundami = 0

Wynik może być NULL

Klasa R080_TIMESTAMP.java
package aderby.functions.datetime;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R080_TIMESTAMP {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r080_timestamp";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
  static final String selectsql1 = "SELECT TIMESTAMP('20131129081543') FROM daty";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql1);
      rs.next();
      System.out.println(rs.getTimestamp(1));
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik daty.sql
CREATE TABLE daty(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(
        START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      data DATE,  
      zdarzenie VARCHAR(64)
);
CREATE INDEX i_data ON daty (data ASC);
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '1952-6-4', 'Urodziny');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '6/4/1968', 'Ukończenie szkoły podstawowej');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '26.6.1972', 'Ukończenie liceum');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '1977-6-25', 'dyplom magistra biologii');

Wynik

2013-11-29 08:15:43.0

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.