Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: typ użytkownika AriaArray

Chcemy umieścić w bazie danych Derby i odczytać z bazy danych Derby tablicę elementów dowolnego typu.

Klasa AriaArray
package aderby.types;

import java.io.*;

public class AriaArray<T> implements Externalizable {
  private T[] array;

  public AriaArray() {
    this(null);
  }

  public AriaArray(T[] array) {
    this.array = array;
  }

  @SuppressWarnings("unchecked")
  @Override
  public void readExternal(ObjectInput in)
      throws IOException, ClassNotFoundException {
    int len = in.readInt();
    T[] objs = (T[]) new Object[len];
    for (int i = 0; i < len; i++) {
      objs[i] = (T) in.readObject();
    }
    setArray(objs);
  }

  @Override
  public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException {
    out.writeInt(array.length);
    for (T t : array) {
      out.writeObject(t);
    }
  }

  public T[] getArray() {
    return this.array;
  }

  public void setArray(T[] array) {
    this.array = array;
  }
}
Klasa R066.java
package aderby.types;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;
import java.util.Objects;

public class R066_ARIAARRAY {
  //Polecenie SQl tworzące typ 'Tablica'
  public static final String createTypeTablica = "CREATE TYPE ariaarray "
      + "EXTERNAL NAME 'aderby.types.AriaArray' LANGUAGE JAVA";
  //Polecenie SQl tworzące tabelę 'typy' z dwiema kolumnami:
  //kolumna 'id' typu Integer, automatycznie inkrementowana
  //kolumna 'tabl' przechowująca tablicę danych
  public static final String createTable = "CREATE TABLE typy("
      + "id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS "
      + "IDENTITY(START WITH 1, INCREMENT BY 1), tabl ARIAARRAY)";

  public static void main(String[] args) {
    //startujemy silnik Derby
    DerbyUtil.startDerbyEngine("EmbeddedDriver");
    //Tworzymy połączenie z bazą 'baza_testowa'. Jeśli baza nie istnieje
    //zostanie utworzona. Jeśli istnieje zostanie użyta.
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB("C:/Przyklady/R066",
        ";create=true");
    //Tworzymy polecenie;
    Statement stat = null;
    try {
      //nadajemy mu wartość
      stat = con.createStatement();
      //dodajemy polecenie wsadowe tworzące tabelę bazy danych
      stat.addBatch(createTypeTablica);
      //dodajemy polecenie wsadowe tworzące typ 'Tablica'
      stat.addBatch(createTable);
      //wykonujemy polecenia wsadowe
      stat.executeBatch();
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    //Tworzymy polecenie przygotowywane
    PreparedStatement stmt = null;
    //Polecenie SQL wstawiające dane do tabeli 'typy'
    //'id' jest wstawiane automatycznie
    //'tabl' jest wstawiane ręcznie
    String insertSQL = "INSERT INTO typy (id, tabl) values (DEFAULT,?)";
    //Tablica do wstawienia
    String[] tabl = {"Jacek", "Mirka", "Ula"};
    try {
      //przygotowujemy polecenie
      stmt = con.prepareStatement(insertSQL);
      //wstawiamy tablice 'tabl'
      stmt.setObject(1, new AriaArray<>(tabl));
      //wykonujemy polecenie
      stmt.executeUpdate();
      //usuwamy parametry co przygotowuje 'stms' do przyjęcia następnych
      //danych, gdyby były dodawane w pętli. W tym przypadku nie jest to
      //konieczne
      stmt.clearParameters();
    } catch (SQLException e1) {
      e1.printStackTrace();
    }
    //Polecenie SQL pobierające dane z tabeli typy
    String selectSQL = "SELECT * FROM typy";
    //tworzymy polecenie przygotowywane i zbiór wynikowy
    PreparedStatement pstm = null;
    ResultSet rs = null;
    //przygotowujemy zmienne pomocnicze
    int id = -1;
    Object[] tab = null;
    String[] tabli;
    try {
      //przygotowujemy polecenie
      pstm = con.prepareStatement(selectSQL);
      //wykonujemy polecenie
      rs = pstm.executeQuery();
      //pobieramy dane ze zbioru wynikowego az do skutku
      while (rs.next()) {
        //pobieramy identyfikator
        id = rs.getInt("id");
        //pobieramy tablice obiektów
        tab = ((AriaArray<?>) rs.getObject("tabl")).getArray();
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    //tworzymy tablice stringów
    tabli = new String[Objects.requireNonNull(tab).length];
    //przepisujemy dane z tablicy obiektów do tablicy stringów
    //rzutując je do typu String
    for (int j = 0; j < tab.length; j++) {
      tabli[j] = (String) tab[j];
    }
    //drukujemy na konsoli identyfikator
    System.out.println("id: " + id);
    //drukujemy tablice na konsoli
    DerbyUtil.print(tabli);
    //zamykamy polecenia i zbiór wynikowy
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(stmt);
    DerbyUtil.close(pstm);
    DerbyUtil.close(rs);
    //zamykamy połączenie
    DerbyUtil.close(con);
    //zatrzymujemy silnik Derby co zamyka również wszystkie bazy danych
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

Wynik
id: 1
[Jacek, Mirka, Ula]

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.