Zielony Smok - logo witryny

NATURAL [INNER] JOIN – złączenie wewnętrzne naturalne

Wynik obu komend NATURAL INNER JOIN i NATURAL JOIN jest jednakowy.

Teoria zbiorów

Oznaczmy zbiór z lewej jako A, a zbiór z prawej jako B.

W sensie teorii zbiorów jest to iloczyn (wspólna cześć zbiorów) A∩B.

Elementy wybrane employee.LastName employee.DepartmentID department.DepartmentID
Rafferty 31 31
Jones, Heissenberg 33 33
Robinson, Smith 34 34
Williams null
35

Klasa Java

package aderby.sqls.joins;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;

public class R123_NATURAL_INNER_JOIN {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/zatrudnieni_db";
  static final String joinsql1 = "SELECT * FROM employee NATURAL INNER JOIN department";
  static final String joinsql2 = "SELECT * FROM employee NATURAL JOIN department";
  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=false");
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    ResultSetMetaData rsmd;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(joinsql1);
      rsmd = rs.getMetaData();
      int cols = rsmd.getColumnCount();
      while(rs.next()) {
        for(int i = 1; i <cols + 1; i++) {
          if(i<cols) {
            System.out.print(rs.getString(i) + ", ");
          } else{
            System.out.print(rs.getString(i));
          }
        }
        System.out.println();
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy

31, Rafferty, Sales
33, Jones, Engineering
33, Heisenberg, Engineering
34, Robinson, Clerical
34, Smith, Clerical

Więcej na temat złączenia można znaleźć w dokumentacji Apache Derby.

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.