Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: typ danych INTEGER

Opis

Liczba całkowita 4 bajty (32 bity)

Składnia

INTEGER

albo

INT

Odpowiadający typ Java

java.lang.Integer

Odpowiadający typ JDBC

java.sql.Types.INTEGER

Zakres
min max
java.lang.Integer.MIN_VALUE=
-2 147 483 648
java.lang.Integer.MAX_VALUE=
+2 147 483 647
Klasa R045_INTEGER.java
package aderby.types;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.Objects;

public class R045_INTEGER {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/R045";
  private static final String createTable = "CREATE TABLE kraje(\n" +
      "      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(\n" +
      "        START WITH 1, INCREMENT BY 1),\n" +
      "      nazwa VARCHAR(50),  \n" +
      "      liczba_mieszkancow INTEGER)";
  private static final String createIndex1 = "CREATE INDEX i_nazwa ON kraje (nazwa ASC)";
  private static final String createIndex2 = "CREATE INDEX i_liczba_mieszkancow ON kraje (liczba_mieszkancow DESC)";
  private static final String data1 = "INSERT INTO kraje VALUES(DEFAULT, 'Polska', 38557984)";
  private static final String data2 = "INSERT INTO kraje VALUES(DEFAULT, 'Makau', 545674)";
  private static final String data3 = "INSERT INTO kraje VALUES(DEFAULT, 'Monako', 32130)";
  private static final String data4 = "INSERT INTO kraje VALUES(DEFAULT, 'Singapur', 4608595)";
  private static final String data5 = "INSERT INTO kraje VALUES(DEFAULT, 'Bangladesz', 138448210)";
  private static final String data6 = "INSERT INTO kraje VALUES(DEFAULT, 'Japonia', 127214499)";
  private static final String data7 = "INSERT INTO kraje VALUES(DEFAULT, 'Wietnam', 81624716)";
  private static final String data8 = "INSERT INTO kraje VALUES(DEFAULT, 'Wielka Brytania', 60094648)";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    Statement stat = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      stat.addBatch(createTable);
      stat.addBatch(createIndex1);
      stat.addBatch(createIndex2);
      stat.addBatch(data1);
      stat.addBatch(data2);
      stat.addBatch(data3);
      stat.addBatch(data4);
      stat.addBatch(data5);
      stat.addBatch(data6);
      stat.addBatch(data7);
      stat.addBatch(data8);
      stat.executeBatch();
    } catch (SQLException e1) {
      e1.printStackTrace();
    }
    ResultSet rs = null;
    try {
      rs = Objects.requireNonNull(stat).executeQuery(
          "SELECT * FROM kraje ORDER BY liczba_mieszkancow");
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getString("nazwa") + " "
            + rs.getInt("liczba_mieszkancow"));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

Monako 32130
Makau 545674
Singapur 4608595
Polska 38557984
Wielka Brytania 60094648
Wietnam 81624716
Japonia 127214499
Bangladesz 138448210

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.