Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja ROW_NUMBER

Opis

Zwraca numer rzędu. Zwraca BIGINT, który wzrasta o 1 dla każdego następnego rzędu. Używana jest do ograniczania liczby rzędów zwracanych przez zapytanie.

Składnia

ROW_NUMBER() OVER()

Ograniczenia

Funkcja jest definiowana przez standard SQL. Klauzula ograniczająca OVER() nie jest tu używana (nie ma argumentów), ale jest pozostawiana (zapewne do wykorzystania w przyszłości), co oznacza, że funkcja jest wykonywana na całym zbiorze wynikowym.

Funkcja nie może być użyta w klauzuli WHERE.

Derby nie zapewnia użycia ORDER BY w podzapytaniach, czyli nie ma sposobu zapewnienia kolejności rzędów w podzapytaniu QUERY.

Przykład w klasie R081_ROW_NUMBER.java
package aderby.functions.info;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R081_ROW_NUMBER {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r081_row_number";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
  static final String selectsql2 = "SELECT data FROM(SELECT ROW_NUMBER() OVER() AS R, daty.* FROM daty) AS T WHERE R <=2";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql2);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDate(1));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}

Polecenie wybierające 1

SELECT ROW_NUMBER() OVER(), data FROM daty

Polecenie wybierające 2

SELECT data FROM(SELECT ROW_NUMBER() OVER() AS R, daty.* FROM daty) AS T WHERE R <=2

Ograniczyliśmy wynik do dwóch pierwszych rekordów. R – to nazwa numeru rzędu, T- to nazwa kolumny z datami.

W następnym zapytaniu można by użyć R, np. ‘SELECT * FROM daty WHERE R <=3'

Plik daty.sql
CREATE TABLE daty(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(
        START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      data DATE,  
      zdarzenie VARCHAR(64)
);
CREATE INDEX i_data ON daty (data ASC);
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '1952-6-4', 'Urodziny');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '6/4/1968', 'Ukończenie szkoły podstawowej');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '26.6.1972', 'Ukończenie liceum');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '1977-6-25', 'dyplom magistra biologii');

Wynik

1952-06-04
1968-06-04

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.