Zielony Smok - logo witryny

Aby móc pokazać zbiory rzędów (rowsets) musimy przygotować skrypt SQL i bazę danych.

Skrypt

Przygotowujemy skrypt wpisujący dane do bazy danych frazy2.sql. Jest to krótki hiszpańsko-polski i polsko-hiszpański słowniczek popularnych zwrotów i pzysłów.
A to kilka linijek ze skryptu liczącego łącznie 1234 linie:

CREATE TABLE frazy(frazaID INT PRIMARY KEY NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY( START WITH 1, INCREMENT BY 1), esp VARCHAR(250), pol VARCHAR(250));
CREATE INDEX frazy_es ON frazy (esp ASC);
CREATE INDEX frazy_pl ON frazy (pol ASC);
INSERT INTO frazy VALUES(DEFAULT, '(ir) por partes', 'powoli, systematycznie (coś robić), po kolei');
INSERT INTO frazy VALUES(DEFAULT, '(ya) está bien de ...', 'już wystarczy ...');
INSERT INTO frazy VALUES(DEFAULT, 'A Dios disgusta de los muertos maldecir, a los maldecidores en vida los hace punir.', 'O umarłych albo dobrze, albo wcale nie mówić.');
INSERT INTO frazy VALUES(DEFAULT, 'A buen entendedor, breve hablador.', 'Mądrej głowie dość dwie słowie.');
INSERT INTO frazy VALUES(DEFAULT, 'A buen hambre no hay pan duro.', 'Na dobry głód żaden chleb nie twardy.');
INSERT INTO frazy VALUES(DEFAULT, 'A buena hambre no hay falta salsa.', 'Głód najlepszą przyprawą.');

Utworzenie bazy

Użyjemy klasy R129B_CREATE_DB_FRAZY2.java.

Klasa R129B_CREATE_DB_FRAZY2.java
package aderby.jdbcs.rowsets.a_dbs;
import aderby.DerbyUtil;
import java.sql.*;
public class R129B_CREATE_DB_FRAZY2 {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/frazy2_db";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/frazy2.sql";
  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true;user=jacek;password=placek");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Wynikiem uruchomienia tej klasy jest pojawienie się bazy danych frazy2 w folderze C:/Przykłady/.
Teraz możemy testować różne typy zbiorów rzędów.

Pliki do ściągnięcia

Plik skryptu SQL frazy2.zip

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.