Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja TANH

Opis

Zwraca wartość tangensa hiperbolicznego dla podanej wartości kąta wyrażonej w radianach.

Składnia

TANH(wartość)

Klasa R077_TANH
 package aderby.functions.math.hiper;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R077_TANH {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r077_tanh";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT val, TANH(val) FROM mathdata";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}

Ograniczenia

 • Jeśli ‘wartość’ jest NULL – wynik jest NULL
 • Jeśli ‘wartość’ jest 0 – wynik jest 0
 • Wartość zwracana mieści się w granicach <-1,1 > i jest używana w systemach sztucznej inteligencji, np. w sieciach neuronowych.
Plik mathdata.sql

Treść pliku mathdata.sql

Wynik

-40.6  -1.0
-39.8  -1.0
-37.9  -1.0
-37.8  -1.0
-36.8  -1.0
33.2  1.0
36.6  1.0
36.6  1.0
36.7  1.0
37.1  1.0
37.4  1.0
38.3  1.0
38.9  1.0
39.2  1.0
39.7  1.0
40.1  1.0
41.2  1.0

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.