Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: typ danych CLOB

Opis

Łańcuch znaków o długości do 2 147 483 647 znaków, czyli nieco więcej niż 1 193 046 strony znormalizowanego maszynopisu A-4

Składnia

CLOB(liczba znaków Unicode)

albo

CHARACTER LARGE OBJECT(liczba znaków Unicode)

Liczba znaków może być podana jako:

 • 12235 – liczba znaków
 • 12K – 12×1024 znaków
 • 2M – 2×1024×1024 znaków
 • 2G – 2×1024×1024×1024 znaków
 • bez podanej wartości – domyślnie 2 147 483 647 znaków

Maksymalna liczba znaków to 2G – 1 = 2 147 483 647 znaków

Odpowiadający typ Java

java.sql.Clob

Odpowiadający typ JDBC

java.sql.Types.CLOB

Przykład

Klasa R048.java
package aderby.types;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R049_CLOB {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/R049";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/r049.sql";
  private static final String sql1 = "INSERT INTO books VALUES(DEFAULT, ?,?)";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    FileReader fis = null;
    try {
      fis = new FileReader("aderby/src/resources/txts/Winnetou.txt");
    } catch (FileNotFoundException e1) {
      e1.printStackTrace();
    }
    PreparedStatement pstm = null;
    try {
      pstm = con.prepareStatement(sql1);
      pstm.setString(1, "Winnetou");
      pstm.setCharacterStream(2, fis);
      pstm.execute();
    } catch (SQLException e1) {
      e1.printStackTrace();
    }
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    Clob t;
    Reader is = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat
          .executeQuery("SELECT * FROM books WHERE title='Winnetou'");
      while (rs.next()) {
        t = rs.getClob("text");
        is = t.getCharacterStream();
        for (int i = is.read(); i != -1; i = is.read()) {
          System.out.print((char) i);
        }
        t.free();
      }
    } catch (SQLException | IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(fis);
    DerbyUtil.close(is);
    DerbyUtil.close(pstm);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}
Plik r049.sql
CREATE TABLE books(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(
        START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      title VARCHAR(60),  
      text CLOB(1M)
);
CREATE INDEX i_title ON books (title ASC);

Po uruchomieniu klasy zobaczymy na konsoli:

KAROL MAY

WINNETOU

TOM I

ROZDZIAŁ I

GREENHORN
..... 13088 linii tekstu ...
KONIEC TOMU PIERWSZEGO

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.