Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: operator COALESCE

Opis

Przyjmuje dwa lub więcej porównywalnych atrybutów (val) i zwraca pierwszy z nich, który nie jest NULL.

Składnia

COALESCE(val1, val2 [,val]*)

albo

VALUE(val1, val2 [, val]*)

Ograniczenia

VALUE jest akceptowane przez Derby, ale nie jest w standardzie SQL.

muszą być podane co najmniej dwa argumenty.

Przykład w klasie R083_COALESCE:
package aderby.functions.opers;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R083_COALESCE {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r083_coalesce";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/r083.sql";
  static final String selectsql2 = "SELECT val1, val2, val3, COALESCE(val1, val2, val3) FROM mathdata";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql2);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getLong(1) + "  " + rs.getInt(2) + "  "
            + rs.getInt(3) + "  " + rs.getLong(4));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik r083.sql
CREATE TABLE mathdata(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS 
          IDENTITY(START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      val1 BIGINT,
      val2 INTEGER,
      val3 SMALLINT
);

INSERT INTO mathdata (id, val1, val2, val3) VALUES (DEFAULT, 37101928376224, NULL, NULL);
INSERT INTO mathdata (id, val1, val2, val3) VALUES (DEFAULT, NULL, 1252237, NULL);
INSERT INTO mathdata (id, val1, val2, val3) VALUES (DEFAULT, NULL, NULL, 332);
INSERT INTO mathdata (id, val1, val2, val3) VALUES (DEFAULT, NULL, -2211166, NULL);
INSERT INTO mathdata (id, val1, val2, val3) VALUES (DEFAULT, NULL, NULL, 782);
INSERT INTO mathdata (id, val1, val2, val3) VALUES (DEFAULT, 40639030220303, NULL, NULL);
INSERT INTO mathdata (id, val1, val2, val3) VALUES (DEFAULT, 41210040400404, NULL, NULL);
INSERT INTO mathdata (id, val1, val2, val3) VALUES (DEFAULT, NULL, 1765678, NULL);

W czwartej kolumnie poniższego wydruku widzimy wynik działania operatora COALESCE.

0  			-2211166  	0  	-2211166
0  			0  		782  	782
40639030220303  	0  		0  	40639030220303
41210040400404  	0  		0  	41210040400404
0  			1765678  	0  	1765678

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.