Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: typ danych DECIMAL

Opis

Liczba o podanej precyzji i skali.

Skala oznacza liczbę cyfr po przecinku dziesiętnym.

Precyzja oznacza łączną liczbę cyfr w liczbie, czyli sumę liczb przed przecinkiem i po przecinku.

Składnia

DECIMAL(precyzja, skala)

albo

DEC(precyzja, skala)

albo

NUMERIC(precyzja, skala)

Ograniczenia

Precyzja może być liczbą z przedziału zamkniętego <1, 31>.

Domyślna skala wynosi 0.

Domyślna precyzja wynosi 5.

Jeśli podana liczba ma zbyt dużo miejsc po przecinku – liczba jest zaokrąglana w dół.

Jeśli podana liczba ma zbyt dużo cyfr przed przecinkiem – wyrzucany jest błąd, gdyż doszło by do utraty
wartości.

Odpowiadający typ Java

java.lang.BigDecimal

Odpowiadający typ JDBC

java.sql.Types.DECIMAL

Zakres

Liczby o precyzji większej niż 31 mogą być zapisane tylko jako łańcuch znaków.

Przykład

Klasa R042.java
span class="s0">package aderby.types;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

public class R042_DECIMAL {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/R042";
  private static final String createTable="CREATE TABLE orbity(\n" +
      "    id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(\n" +
      "       START WITH 1, INCREMENT BY 1),\n" +
      "    nazwa VARCHAR(7),  \n" +
      "    a DECIMAL(6,2)\n" +
      ")";
  private static final String a1 = "INSERT INTO orbity VALUES (DEFAULT, 'Merkury', 57.94)";
  private static final String a2 = "INSERT INTO orbity VALUES (DEFAULT, 'Wenus', 108.21)";
  private static final String a3 = "INSERT INTO orbity VALUES (DEFAULT, 'Ziemia', 149.60)";
  private static final String a4 = "INSERT INTO orbity VALUES (DEFAULT, 'Mars', 227.94)";
  private static final String a5 = "INSERT INTO orbity VALUES (DEFAULT, 'Jowisz', 778.41)";
  private static final String a6 = "INSERT INTO orbity VALUES (DEFAULT, 'Saturn', 1426.73)";
  private static final String a7 = "INSERT INTO orbity VALUES (DEFAULT, 'Uran', 2870.97)";
  private static final String a8 = "INSERT INTO orbity VALUES (DEFAULT, 'Neptun', 4498.25)";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    //Utworzenie bazy
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    //Utworzenie połączenia
    Statement stat = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      //Dodanie poleceń wsadowych
      //Utworzenie tabeli
      stat.addBatch(createTable);
      //Dodanie danych do tabeli
      stat.addBatch(a1);
      stat.addBatch(a2);
      stat.addBatch(a3);
      stat.addBatch(a4);
      stat.addBatch(a5);
      stat.addBatch(a6);
      stat.addBatch(a7);
      stat.addBatch(a8);
      //Wykonanie polecenia wsadowego
      stat.executeBatch();
    } catch (SQLException e1) {
      e1.printStackTrace();
    }
    //DerbyUtil.close(stat);
    //pobranie danych
    //Statement stat1 = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery("SELECT * FROM orbity");
      while (rs.next()) {
        System.out.println(
            rs.getString("nazwa") + " " + rs.getBigDecimal("a"));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Po uruchomieniu klasy we wskazanym folderze pojawia się baza danych, na konsoli otrzymujemy:

Merkury 57.94
Wenus 108.21
Ziemia 149.60
Mars 227.94
Jowisz 778.41
Saturn 1426.73
Uran 2870.97
Neptun 4498.25

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.