Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja TRIM

Opis

Usuwa końcowe znaki z łańcucha znaków.

Składnia

TRIM([val1] val2)

‘val1’ – jest opcjonalne

‘val2’ jest obowiązkowe

Składnia ‘val1’:

typ [znak] FROM | znak FROM

typ = LEADING | TRAILING | BOTH

LEADING – usuwane są ‘znaki’ z przodu

TRAILING – usuwany są ‘znaki’ z końca

BOTH – usuwany są ‘znaki’ z przodu i z końca

Jeśli ‘val1’ nie jest podane – domyślne jest BOTH.

‘znak’ – znak do usunięcia. Jeśli nie jest podany usuwane są wszystkie spacje. Znak jest zawsze pojedynczym znakiem. Znakiem może być NULL.

‘val2’ – łańcuch znaków do obcięcia. Jeśli jest typu CHAR albo VARCHAR – wynik jest typu VARCHAR. W każdym innym przypadku – wynik jest CLOB.

Klasa R079_TRIM.java:
package aderby.functions.strings;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R079_TRIM {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r079_trim";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/daty2.sql";
  static final String selectsql1 = "SELECT data, TRIM(zdarzenie) FROM daty";
  static final String selectsql2 = "SELECT data, TRIM(LEADING ' ' FROM zdarzenie) FROM daty";
  static final String selectsql3 = "SELECT data, TRIM(TRAILING 'i' FROM zdarzenie) FROM daty";
  static final String selectsql4 = "SELECT data, TRIM(' ' FROM zdarzenie) FROM daty";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql1);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(
            rs.getDate(1) + "   '" + rs.getString(2) + "'");
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik daty2.sql
CREATE TABLE daty(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(
        START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      data DATE,  
      zdarzenie VARCHAR(64)
);

CREATE INDEX i_data ON daty (data ASC);

INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '1952-6-4', ' Urodziny');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '6/4/1968', ' Ukończenie szkoły podstawowej ');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '26.6.1972', ' Ukończenie liceum ');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '1977-6-25', ' dyplom magistra biologii ');

Wynik
Polecenie wybierające 1:

1952-06-04   'Urodziny'
1968-06-04   'Ukończenie szkoły podstawowej'
1972-06-26   'Ukończenie liceum'
1977-06-25   'dyplom magistra biologii'

Polecenie wybierające 2:

1952-06-04   'Urodziny'
1968-06-04   'Ukończenie szkoły podstawowej '
1972-06-26   'Ukończenie liceum '
1977-06-25   'dyplom magistra biologii '

Polecenie wybierające 3:

1952-06-04   ' Urodziny'
1968-06-04   ' Ukończenie szkoły podstawowej '
1972-06-26   ' Ukończenie liceum '
1977-06-25   ' dyplom magistra biologii '

Polecenie wybierające 4:

1952-06-04   'Urodziny'
1968-06-04   'Ukończenie szkoły podstawowej'
1972-06-26   'Ukończenie liceum'
1977-06-25   'dyplom magistra biologii'

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.