Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja ASIN

Opis

Zwraca liczbę DOUBLE będącą kątem (podanym w radianach) dla podanego sinusa kąta.

Składnia

ASIN(wartość)

Ograniczenia

 • ‘wartość’ musi być DOUBLE
 • Jeśli ‘wartość’ jest NULL – wynik jest NULL
 • Jeśli ‘wartość’ jest 0 – wynik jest 0
 • Jeśli ABS(wartość) jest > 1 – wyrzucany jest błąd
 • Zwrócona wartość jest w zakresie <-π/2, π/2>
Klasa R076_ASIN
 package aderby.functions.math.ciclo;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R076_ASIN {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r076_asin";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT SIN(val), ASIN(SIN(val)) FROM mathdata";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik mathdata.sql

Treść pliku mathdata.sql

Wynik

-0.23838687174889206  -0.2407044966673107
-0.8627606436856788  -1.040704496667315
-0.1995397052387874  -0.20088815692247972
-0.10071709699250053  -0.1008881569224783
0.7827745135506544  0.8991118430775217
0.9773425123922587  1.357519189487723
-0.8908041440768614  -1.0991118430775173
-0.8908041440768614  -1.0991118430775173
-0.8409907797521016  -0.9991118430775161
-0.5639092232502625  -0.5991118430775175
-0.29467160150025756  -0.29911184307752026
0.5653752781370229  0.6008881569224783
0.932360548866189  1.2008881569224799
0.9975574189078051  1.500888156922484
0.9089274645434138  1.1407044966673092
0.6748079928938668  0.7407044966673106
-0.3516148097168163  -0.3592955033326907

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.