Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja LOCATE

Opis

Wyszukuje łańcuch znaków w obrębie łańcucha znaków.

Składnia

LOCATE(val1, val2 [, val3])

Ograniczenia

 • ‘val1’ to łańcuch znaków do wyszukania
 • ‘val2’ to łańcuch znaków, w którym wyszukiwana jest ‘val1’
 • ‘val3’ – opcjonalna – pozycja w ‘val2’ od której należy zacząć wyszukiwanie. Jeśli nie jest podana wyszukiwanie zaczyna się od 1, czyli od początku
 • Funkcja zwraca 0 – jeśli ‘val1’ nie została zlokalizowana, lub pozycję pierwszego wystąpienia ‘val1’ w ‘val2’
 • Jeśli ‘val1’ jest pustym łańcuchem znaków “” zwraca wartość ‘val3’ jeśli została podana albo 1 jeśli ‘val3’ nie została podana
 • Jeśli ‘val1’ lub ‘val2’ jest NULL – wynik jest NULL
Przykład w klasie R079_LOCATE:
package aderby.functions.strings;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R079_LOCATE {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r079_locate";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
  static final String selectsql1 = "SELECT data, zdarzenie, LOCATE('y', zdarzenie) FROM daty";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql1);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDate(1) + "   '" + rs.getString(2)
            + "'" + rs.getInt(3));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik daty.sql
CREATE TABLE daty(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(
        START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      data DATE,  
      zdarzenie VARCHAR(64)
);
CREATE INDEX i_data ON daty (data ASC);
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '1952-6-4', 'Urodziny');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '6/4/1968', 'Ukończenie szkoły podstawowej');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '26.6.1972', 'Ukończenie liceum');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '1977-6-25', 'dyplom magistra biologii');

Wynik

1952-06-04   'Urodziny'8
1968-06-04   'Ukończenie szkoły podstawowej'17
1972-06-26   'Ukończenie liceum'0
1977-06-25   'dyplom magistra biologii'2

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.