Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja TIME

Opis

Zwraca czas z podanej wartości.

Składnia

TIME(wartość)

Ograniczenia

‘wartość’ może być:

 • TIME – wynik jesty typu TIME
 • TIMESTAMP – zwraca częśc ‘czasową’ w postaci TIME
 • łańcuchem znaków będącym poprawnym czasem lub datownikiem – nie może być typu CLOB, LONG VARCHAR ani XML – zwraca czas lub część ‘czasową’ w postaci TIME

Wynik jest typu TIME lub NULL.

Klasa R080_TIME
package aderby.functions.datetime;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R080_TIME {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r080_time";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
  static final String selectsql1 = "SELECT TIME(CURRENT TIMESTAMP) FROM daty";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql1);
      rs.next();
      System.out.println(rs.getTime(1));
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik daty.sql
CREATE TABLE daty(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(
        START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      data DATE,  
      zdarzenie VARCHAR(64)
);
CREATE INDEX i_data ON daty (data ASC);
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '1952-6-4', 'Urodziny');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '6/4/1968', 'Ukończenie szkoły podstawowej');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '26.6.1972', 'Ukończenie liceum');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '1977-6-25', 'dyplom magistra biologii');

Wynik

09:50:15

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.