Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: własny typ danych AriaEnum

Własny typ wyliczeniowy AriaEnum

Nasz nowy typ będzie pozwalał na utworzenie kolumny, w której będą przechowywane poszczególne elementy wyliczenia.

Tworzymy klasę Java dla nowego typu. Klasa musi implementować interfejs Externalizable, który wymaga przygotowania co najmniej 2 metod:

 • readExternal(Object Input)
 • writeExternal(ObjectOutput)
Klasa AriaEnum.java
package aderby.types;

import java.io.*;

public class AriaEnum<T extends Enum<T>> implements Externalizable {
  private T enumElement;
  private Class<T> klasa;

  public AriaEnum() {
  }

  public AriaEnum(T enumElement) {
    this.enumElement = enumElement;
    klasa = enumElement.getDeclaringClass();
  }

  @SuppressWarnings("unchecked")
  @Override
  public void readExternal(ObjectInput in)
      throws IOException, ClassNotFoundException {
    String zal = in.readUTF();
    Class<T> kl = (Class<T>) in.readObject();
    enumElement = Enum.valueOf(kl, zal);
  }

  @Override
  public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException {
    String zal = enumElement.toString();
    out.writeUTF(zal);
    out.writeObject(klasa);
  }

  public T getEnumElement() {
    return this.enumElement;
  }

  public void setEnumElement(T enumElement) {
    this.enumElement = enumElement;
    klasa = enumElement.getDeclaringClass();
  }

  public Class<?> getKlasa() {
    return this.klasa;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return enumElement.toString();
  }
}

Klasa R063_ARIAENUM.java

package aderby.types;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;

public class R063_ARIAENUM {
  /**
   * Polecenie SQL tworzące typ AriaEnum
   */
  public static final String createTypeEnumer = "CREATE TYPE ariaenum "
      + "EXTERNAL NAME 'aderby.types.AriaEnum' LANGUAGE JAVA";
  /**
   * Tworzy tabelę 'typy'
   * Tabela zawiera kolumnę 'id' z automatycznym inkrementowaniem
   * oraz kolumnę 'wyliczenie' przechowującą jeden element
   * typu 'AriaEnum'.
   */
  public static final String createTable = "CREATE TABLE typy("
      + "id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS "
      + "IDENTITY(START WITH 1, INCREMENT BY 1), wyliczenie ARIAENUM)";

  /**
   * Wyliczenie, którego element będzie dodany do bazy danych
   */
  enum Lights {
    RED, GREEN, YELLOW
  }

  @SuppressWarnings("unchecked")
  public static void main(String[] args) {
    //startujemy Derby
    DerbyUtil.startDerbyEngine("EmbeddedDriver");
    //tworzymy połączenie do bazy danych. jeśli bazy nie ma - zostanie
    //utworzona. Jeśli jest - zostanie użyta.
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB("C:/Przyklady/R063",
        ";create=true");
    //Tworzymy polecenie
    Statement stat = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      //dodajemy polecenie wsadowe tworzące typ 'Enumer'
      stat.addBatch(createTypeEnumer);
      //dodajemy polecenie wsadowe tworzące tabelę 'typy'
      stat.addBatch(createTable);
      //wykonujemy polecenia
      stat.executeBatch();
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    //Tworzymy polecenie przechowywane
    PreparedStatement stmt = null;
    //tworzymy komendę SQL wstawiająca dane do tabeli typy.
    //wartość 'id' jest wstawiana automatycznie
    //wartość 'enumer' będzie wstawiane ręcznie
    String insertSQL = "INSERT INTO typy (id, wyliczenie) values (DEFAULT,?)";
    try {
      //przygotowujemy polecenie
      //'id' został wstawiony automatycznie
      stmt = con.prepareStatement(insertSQL);
      //wstawiamy wartość wyliczeniową
      stmt.setObject(1, new AriaEnum<>(Lights.RED));
      //wykonujemy polecenie
      stmt.executeUpdate();
      //czyścimy parametry, aby przygotować polecenie na przyjęcie
      //następnych wartości, gdybyśmy wstawiali je w petli. W tym
      //przypadku nie jest konieczne
      stmt.clearParameters();
    } catch (SQLException e1) {
      e1.printStackTrace();
    }
    //Polecenie SQL do pobierania danych z tabeli 'typy'
    String selectSQL = "SELECT * FROM typy";
    //Tworzymy polecenie przygotowywane
    PreparedStatement pstm = null;
    //tworzymy zbiór wynikowy
    ResultSet rs = null;
    //przygotowujemy inne zmienne
    int id = -1;
    Lights en = null;
    try {
      //przygotowuje polecenie
      pstm = con.prepareStatement(selectSQL);
      //wykonujemy polecenie
      rs = pstm.executeQuery();
      //przeglądamy zbiór wynikowy dopóki ma jakieś wartości
      while (rs.next()) {
        //pobieramy wartość 'id'
        id = rs.getInt("id");
        //pobieramy wartosc wyliczeniowa
        en = ((AriaEnum<Lights>) rs.getObject("wyliczenie"))
            .getEnumElement();
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    //drukujemy wyniki na konsoli
    System.out.println("id: " + id);
    System.out.println(en);
    //zamykamy polecenia i połączenia
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(stmt);
    DerbyUtil.close(pstm);
    DerbyUtil.close(con);
    //zamykamy Derby, a wraz z nim wszystkie bazy danych
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

id: 1
RED

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.