Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: Typ użytkownika AriaStringSet

Załóżmy, że chcemy umieścić w bazie danych Derby i odczytać z bazy danych Derby dowolny liczbowo podzbiór zbioru ‘stringów’, zakładając, że każdy ‘string’ jest elementem pewnego znanego zbioru o ściśle określonej liczbie elementów. np. Wybrać 5 imion z kalendarza imion. Kolejność ‘stringów’ w podzbiorze musi być zachowana przy odczycie.

W rozwiązaniu problemu uczestniczą dwie klasy:

 • AriaStringSet – klasa tworząca typ danych
 • R064 – klasa uruchamiająca
AriaStringSet
package aderby.types;

import java.io.*;
import java.util.*;

public class AriaStringSet implements Externalizable {
  private Set<String> totalSet;
  private final LinkedHashSet<String> elemSet;
  private String[] elems;

  public AriaStringSet() {
    totalSet = null;
    elems = null;
    elemSet = new LinkedHashSet<>();
  }

  public AriaStringSet(Set<String> totalSet, String... elems) {
    this.totalSet = totalSet;
    this.elems = elems;
    elemSet = new LinkedHashSet<>();
    elemSet.addAll(Arrays.asList(elems));
    checkElems();
  }

  /**
   * Sprawdza czy wszystkie elementy dodawane naleza do zbioru
   *
   * @throws IllegalArgumentException - jeśli element nie pasuje do zbioru
   */
  public void checkElems() throws IllegalArgumentException {
    if (!totalSet.containsAll(elemSet)) {
      throw new IllegalArgumentException(
          " co najmniej jeden z elementów nie należy do zbioru");
    }
  }

  public Set<String> getTotalSet() {
    return totalSet;
  }

  public LinkedHashSet<String> getElemSet() {
    return elemSet;
  }

  public String[] getElems() {
    Object[] temp = elemSet.toArray();
    String[] temp1 = new String[temp.length];
    for (int i = 0; i < temp1.length; i++) {
      temp1[i] = (String) temp[i];
    }
    return temp1;
  }

  public void setData(Set<String> totalSet, String... elems) {
    this.totalSet = totalSet;
    this.elems = elems;
    elemSet.clear();
    elemSet.addAll(Arrays.asList(elems));
    checkElems();
  }

  @Override
  public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException {
    checkElems();
    out.writeInt(elemSet.size());
    for (String e : elemSet) {
      out.writeUTF(e);
    }
  }

  @Override
  public void readExternal(ObjectInput in)
      throws IOException {
    int len = in.readInt();
    elems = new String[len];
    for (int i = 0; i < len; i++) {
      elems[i] = in.readUTF();
    }
    elemSet.clear();
    elemSet.addAll(Arrays.asList(elems));
  }
}
R064
package aderby.types;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;
import java.util.*;

public class R064_ARIASTRINGSET {
  //polecenie SQl tworzące typ 'StringSet'
  public static final String createTypeStringSet = "CREATE TYPE AriaStringSet "
      + "EXTERNAL NAME 'aderby.types.AriaStringSet' LANGUAGE JAVA";
  //polecenie SQL tworzące tabele 'typy' w bazie 'r064'
  //Tabela zawiera 2 kolumny:
  //'id'INTEGER, automatycznie inkrementowana
  //'zestaw' umożliwiający dodanie obiektu klasy StringSet
  public static final String createTable = "CREATE TABLE typy("
      + "id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS "
      + "IDENTITY(START WITH 1, INCREMENT BY 1), zestaw ARIASTRINGSET)";

  public static void main(String[] args) {
    //uruchomienie Derby
    DerbyUtil.startDerbyEngine("EmbeddedDriver");
    //utworzenie połączenia z bazą danych. Jeżeli baza nie istnieje
    //zostanie utworzona. Jeśli istnieje - zostanie użyta.
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB("C:/Przyklady/R064",
        ";create=true");
    Statement stat = null;
    try {
      //utworzenie polecenia
      stat = con.createStatement();
      //dodanie polecenia wsadowego tworzącego typ 'StringSet'
      stat.addBatch(createTypeStringSet);
      //dodanie polecenia wsadowego tworzącego tabele 'typy'
      stat.addBatch(createTable);
      //wykonanie poleceń
      stat.executeBatch();
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    PreparedStatement stmt = null;
    //polecenie SQL wstawiające dane do tabeli 'typy'
    //'id' jest dodawane automatycznie
    //'zestaw' jest dodawany ręcznie
    String insertSQL = "INSERT INTO typy (id, zestaw) values (DEFAULT,?)";
    //utworzenie zbioru
    Set<String> zestaw = new TreeSet<>();
    //dodanie elementów, z których można będzie dokonać wyboru
    zestaw.add("AA");
    zestaw.add("BB");
    zestaw.add("CC");
    zestaw.add("DD");
    zestaw.add("EE");
    zestaw.add("FF");
    zestaw.add("GG");
    try {
      //utworzenie polecenia przygotowywanego
      stmt = con.prepareStatement(insertSQL);
      //wstawienie zestawu 3 z 7 dostępnych elementów
      stmt.setObject(1, new AriaStringSet(zestaw, "AA", "CC", "BB"));
      //wykonanie polecenia
      stmt.executeUpdate();
      //usuniecie parametrów, niezbędne przy wstawianiu parametrów
      //w pętli. Tutaj jest zbędne
      stmt.clearParameters();
    } catch (SQLException e1) {
      e1.printStackTrace();
    }
    //polecenie SQl wybierające dane z bazy
    String selectSQL = "SELECT * FROM typy";
    PreparedStatement pstm = null;
    ResultSet rs = null;
    int id = -1;
    String[] jset = null;
    try {
      //przygotowanie polecenia
      pstm = con.prepareStatement(selectSQL);
      //wykonanie polecenia
      rs = pstm.executeQuery();
      //iteracja po zbiorze wynikowym
      while (rs.next()) {
        //pobranie 'id'
        id = rs.getInt("id");
        //pobranie 'zestawu' jako tablicy elementów
        jset = ((AriaStringSet) rs.getObject("zestaw")).getElems();
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    //wydrukowanie danych
    System.out.println("id: " + id);
    DerbyUtil.print(Objects.requireNonNull(jset));
    //zamkniecie poleceń i połączenia
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(stmt);
    DerbyUtil.close(pstm);
    DerbyUtil.close(con);
    //zatrzymanie silnika Derby
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

id: 1
[AA, CC, BB]

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.