Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja CURRENT_TIME

Opis

Zwraca aktualny czas.

Składnia

CURRENT TIME

albo

CURRENT_TIME

Ograniczenia

Jeśli w jednej instrukcji funkcja jest wywoływana wielokrotnie to zwracany jest zawsze pierwszy wynik

Klasa R081_CURRENT_TIME.java
package aderby.functions.info;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R081_CURRENT_TIME{
	private static final String baza = "C:/Przyklady/r081_cur_time";
	private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
	static final String selectsql1 = "SELECT CURRENT TIME FROM daty";

	public static void main(String[] args) {
		DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
		Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
		DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
		Statement stat = null;
		ResultSet rs = null;
		try{
			stat = con.createStatement();
			rs = stat.executeQuery(selectsql1);
			rs.next();
			System.out.println(rs.getTime(1));
		} catch (SQLException e){
			e.printStackTrace();
		}
		DerbyUtil.close(rs);
		DerbyUtil.close(stat);
		DerbyUtil.close(con);
		DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
		DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
		DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
	}
}
Plik daty.zip
CREATE TABLE daty(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(
        START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      data DATE,  
      zdarzenie VARCHAR(64)
);
CREATE INDEX i_data ON daty (data ASC);
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '1952-6-4', 'Urodziny');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '6/4/1968', 'Ukończenie szkoły podstawowej');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '26.6.1972', 'Ukończenie liceum');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '1977-6-25', 'dyplom magistra biologii');

Wynik

13:38:50

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.