Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: typ danych BLOB

Opis

Łańcuch znaków o długości do 2 147 483 647 znaków, czyli 2684 obrazków o wymiarach 1000×800 pikseli.

Składnia

BLOB(liczba znaków Unicode)

albo

BINARY LARGE OBJECT(liczba znaków Unicode)

Liczba znaków może być podana jako:

 • 12235 – liczba znaków
 • 12K – 12*1024 znaków
 • 2M – 2*1024*1024 znaków
 • 1G – 1*1024*1024*1024 znaków
 • bez podanej wartości – domyślnie 2G = 2 147 483 647 znaków

Odpowiadający typ Java

java.sql.Blob

Odpowiadający typ JDBC

java.sql.Types.BLOB

Klasa R052.java
   package aderby.types;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;
import java.util.Objects;

public class R052_BLOB {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/R052";
  public static final String createTableObrazki = "CREATE TABLE obrazki("
      + "id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(START WITH 1, INCREMENT BY 1), "
      + "nazwa VARCHAR(256), obrazek BLOB)";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    Statement stat = null;
    ResultSet rs;
    try {
      stat = con.createStatement();
      stat.execute(createTableObrazki);
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.imagesToDerby(con, "aderby/src/resources/karty", ".jpg");
    String nazwa;
    Blob bl = null;
    File file;
    InputStream is = null;
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      rs = Objects.requireNonNull(stat).executeQuery("SELECT * FROM obrazki WHERE nazwa='AW2.jpg'");
      while (rs.next()) {
        nazwa = rs.getString("nazwa");
        bl = rs.getBlob("obrazek");
        file = new File("C:/Przyklady/" + nazwa);
        is = bl.getBinaryStream();
        try {
          fos = new FileOutputStream(file);
        } catch (FileNotFoundException e) {
          e.printStackTrace();
        }
        DerbyUtil.copyStream2(is, fos);
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      if (bl != null) {
        try {
          bl.free();
        } catch (SQLException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
    DerbyUtil.close(is);
    DerbyUtil.close(fos);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}
Klasa Multifilter.java
package aderby;

import java.io.*;
import java.util.*;

@SuppressWarnings("MismatchedReadAndWriteOfArray")
public class MultiFilter implements FilenameFilter {
  private final String[] exts;
  private final String[] lowerExts;

  public MultiFilter(File dir, String... exts) {
    if (exts == null || exts.length == 0)
      throw new IllegalArgumentException(
          "musisz poda\u0107 przynajmniej jedno nie-puste rozszerzenie");
    String[] as;
    int k = (as = exts).length;
    for (int j = 0; j < k; j++) {
      String i = as[j];
      if (i == null || i.length() == 0)
        throw new IllegalArgumentException(
            "argument nie mo\u017Ce by\u0107 ani 'null' ani 'pusty' ");
    }
    this.exts = new String[exts.length];
    lowerExts = new String[exts.length];
    for (int i = 0; i < exts.length; i++) {
      this.exts[i] = exts[i];
      lowerExts[i] = exts[i].toLowerCase(Locale.ENGLISH);
    }
  }

  @Override
  public boolean accept(File dir, String s) {
    for (int i = 0; i < lowerExts.length; i++)
      if (s.endsWith(exts[i]))
        return true;
    return false;
  }
}

Po uruchomieniu klasy w folderze C:/Przyklady pojawi się baza danych zawierająca 10 obrazków w postaci obiektów BLOB oraz plik obrazka AW2.jpg, który został z bazy pobrany jako obiekt BLOB, a następnie zapisany do pliku.

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.