Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja DOUBLE

Opis

Funkcja rzutująca i parsująca. Zwraca wartość typu DOUBLE dla liczby podanej jako łańcuch znaków lub liczby będącej innego typu numerycznego.

Składnia

DOUBLE(wartość)

Ograniczenia

Podany łańcuch znaków po zignorowaniu ewentualnych białych znaków z początku i końca łańcucha musi być poprawną liczbą DOUBLE

Podanie liczby innego typu ma skutek taki sam jak próba wpisania tej liczby do kolumny typu DOUBLE (zobacz opis typu)

Klasa R078_DOUBLE.java
package aderby.functions.cast;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R078_DOUBLE {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r078_double";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata4.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT val, DOUBLE(val) FROM mathdata";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getString(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik mathdata4.sql

CREATE TABLE mathdata(
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS
IDENTITY(START WITH 1, INCREMENT BY 1),
val VARCHAR(20)
);

CREATE INDEX i_val ON mathdata (val ASC);

INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, ‘1.234’);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, ‘23.45’);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, ‘345.6’);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, ‘4567.0’);

Wynik

1.234  1.234
23.45  23.45
345.6  345.6
4567.0  4567.0

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.