Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: adresy połączeń

Łączenie z bazą danych

Aby utworzyć połączenie tworzy się obiekt Connection przy użyciu metody DriverManager.getConnection().

W połączeniu są podawane:

  • Adres bazy danych: zdalny lub lokalny
  • Nazwa bazy danych
  • Atrybuty połączenia z bazą danych

URL połączenia

URL połączenia wygląda następująco:

jdbc:derby:[podprotokół:][nazwa_bazy_danych][;atrybuty_połączenia]

Podprotokół jest opcjonalny więc nie musi być użyty. Jeśli jest użyty wskazuje lokalizację bazy danych.

Jeśli podprotokół występuje może być jednym z poniższych:

  • folder, w którym jest baza – jest domyślny. Jeśli nie wskażemy folderu to przyjmowany jest domyślnie folder systemu Derby
  • memory – baza danych umieszczona jest w pamięci
  • jar – baza danych tylko do odczytu umieszczona w pliku *.jar lub *.zip. W tym przypadku nazwa bazy danych musi być poprzedzona [pathToArchiwe] ścieżką do pliku archiwum
  • classpath – baza danych tylko do odczytu, umieszczona w ścieżce klas

Przykłady (folder)

Jeśli baza np. ‘rozliczeniadb’ znajduje się w folderze systemowym:

jdbc:derby:rozliczeniadb

Jeśli baza znajduje się w podfolderze rozlicz folderu systemowego:

jdbc:derby:/rozlicz/rozliczeniadb

Jeśli baza znajduje się w folderze niesystemowym C:\java:

jdbc:derby:c:/java/rozliczeniadb

Jeśli folder systemowy i folder java z bazą danych znajdują się w tym samym folderze nadrzędnym:

jdbc:derby:../java/rozliczeniadb

Jeśli w momencie połączenia wymienione foldery nie istnieją – zostaną automatycznie utworzone. Jeśli utworzenie nie jest możliwe – baza danych nie zostanie utworzona.

Przykłady (jar)

Baza danych jest spakowana w rozliczenia.jar albo rozliczenia.zip i umieszczona w folderze C:/java. Zakładamy, że w obrębie archiwum baza jest w folderze głównym.

jdbc:derby:jar:(c:/java/rozliczenia.jar)rozliczeniadb

albo

jdbc:derby:jar:(c:/java/rozliczenia.zip)rozliczeniadb

Gdyby baza była w archiwum w podfolderze baza:

jdbc:derby:jar:(c:/java/rozliczenia.jar)baza/rozliczeniadb

albo

jdbc:derby:jar:(c:/java/rozliczenia.zip)baza/rozliczeniadb

Przykłady (classpath)

Bazę danych lub bazę danych w postaci pliku *.jar albo pliku *.zip można umieścić w ścieżce klas, czyli umieścić w zmiennej systemowej CLASSPATH położenie bazy. Jeżeli baza znajduje się w folderze c:\java wpisujemy:

;c:\java\rozliczeniadb; albo

;c:java\rozliczenia.jar; albo

;c:\java\rozliczenia.zip;

Aby uzyskać połączenie:

jdbc:derby:classpath:rozliczeniadb

Przykłady (memory)

Umieszczone w rozdziale ‘Specyficzne bazy danych’.