Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: polecenie CREATE DERBY AGGREGATE

Opis

Tworzy funkcję kolumnową SQL.

Właściciel funkcji i właściciel bazy danych automatycznie uzyskują przywilej USAGE dla funkcji i mają możliwość wydawania pozwoleń dla innych użytkowników i ról. W stosunku do właściciela schematu nie działa polecenie REVOKE.

Składnia polecenia

CREATE DERBY AGGREGATE schemat.nazwaAgregatu FOR TypDanych [RETURNS typZwracany] EXTERNAL NAME łańcuch znaków

Objaśnienia

  • nazwaAggregatu. Jeśli schemat jest pominięty przyjęty jest schemat domyślny. Nazwa schematu – jeśli występuje – nie może zaczynać się na SYS. Nazwa agregatu nie może być: ANY, AVG, COLLECT, COUNT, EVERY, FUSION, INTERSECTION, MAX, MIN, SOME, STDDEV_POP, STDDEV_SAMP, SUM, VAR_POP, VAR_SAMP. Nazwa nie może też być identyczna z nazwą żadnej funkcji wbudowanej, która przyjmuje jeden argument.
  • TypDanych. Typ danych w kolumnie. Nie może być XML.
  • typZwracany. Nie może być XML. Jeśli nie jest podany domyślnie przyjmowany jest typ ‘TypDanych’
  • łańcuch. pełna nazwa klasy ‘pakiety.klasa’