Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: operator NULLIF

Opis

Używany w wyrażeniach warunkowych

Składnia

NULLIF(val1, val2)

Ograniczenia

Jeśli ‘val1’ = ‘val2’ wynik jest NULL.

Jeśli ‘val1’ ≠ ‘val2’ wynik jest ‘val1’.

Odpowiednie wyrażenie CASE:

CASE WHEN val1 = val2 THEN NULL ELSE val1 END