Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: typ danych DATE

Opis

Zestaw liczb określających datę

Składnia

DATE

Odpowiadający typ Java

java.lang.Date

Odpowiadający typ JDBC

java.sql.Types.DATE

Zakres

Data może być podana jako:

 • yyyy-mm-dd
 • mm/dd/yyyy
 • dd.mm.yyyy

yyyy – oznacza rok i zawsze jest 4-cyfrowy

mm – oznacza miesiąc i może być 1-cyfrowy lub 2-cyfrowy.

dd – oznacza dzień i może być 1-cyfrowy lub 2-cyfrowy.

Ograniczenia

Derby akceptuje również daty podawane w formacie specyficznym dla danej lokalizacji, ale w przypadku wątpliwości formaty wbudowane mają pierwszeństwo.

h5 class=”derby”>Klasa R057_DATE.java

package aderby.types;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;

public class R057_DATE {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/R057";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery("SELECT * FROM daty");
      while (rs.next()) {
        System.out.println(
            rs.getDate("data") + " " + rs.getString("zdarzenie"));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}
Plik daty.sql
CREATE TABLE daty(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(
        START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      data DATE,  
      zdarzenie VARCHAR(64)
);
CREATE INDEX i_data ON daty (data ASC);
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '1952-6-4', 'Urodziny');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '6/4/1968', 'Ukończenie szkoły podstawowej');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '26.6.1972', 'Ukończenie liceum');
INSERT INTO daty VALUES (DEFAULT, '1977-6-25', 'dyplom magistra biologii');

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

1952-06-04 Urodziny
1968-06-04 Ukończenie szkoły podstawowej
1972-06-26 Ukończenie liceum
1977-06-25 dyplom magistra biologii

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.

Kilka wygodnych metod do zamiany dat znajduje się w klasie DateUtil.java