Zielony Smok - logo witryny

Narzędzie ij – wbudowana baza danych (1)

Ten wpis przedstawia wstępne informacje o zastosowaniu narzędzia ij do pracy z bazą danych Apache Derby – bez użycia skryptu SQL.

Założenia wstępne

Masz zainstalowaną baze danych Apache Derby (z dostępem do folderu /bin).

Utworzyłeś folder C:/Przyklady

Uruchomienie narzędzia ij

Uruchamiamy linię poleceń Windows.

Uruchamiamy narzędzie ij (Rys. 247).

Narzędzie ij słuzy do pracy z bazą danych z użyciem wyłacznie poleceń języka SQL. Narzędzie nie wymaga znajomości języka Java. Narzędzie ij zostanie bardziej szczegółowo omówione w dalszych postach.

Rys. 247. Uruchomienie narzędzia ij

Połączenie z bazą danych

Rys. 248. Połączenie z bazą danych

CONNECT – ustanawia połączenie

jdbc:derby – przy użyciu sterownika JDBC derby

:firstdb – nazwa bazy danych, która zostanie utworzona a folderze C:/Przyklady

create=true – atrybut mówiący, że jeśli baza istnieje nalezy z nią połączyć, a jeśli baza nie istnieje – należy ją utworzyć i ustanowić połączenie.

; – zakończenie linii polecenia

Utworzenie tabeli

Rys. 249. Utworzenie tabeli w bazie danych

Wydajemy polecenie SQL

CREATE TABLE – polecenie utworzenia tabeli

firsttable – o nazwie firsttable, zawierającej dwie kolumny

id INT PRIMARY KEY – pierwsza o nazwie id, typ danych INT, dane z kolumny id będą używane do wyszukiwania rekordów.

name VARCHAR (30) – druga o nazwie name, typ danych VARCHAR, nie więcej niż 30 znaków.

Wstawienie danych do tabeli

Rys. 250. Wstawienie danych do tabeli

Wydajemy polecenie SQL.

INSERT INTO – wstaw do

firsttable – tabeli firsttable

VALUES – wartości

(1, 'Mirka'), ... – każdy rekord umieszczony jest w nawiasach, wartości tekstowe są umieszczone w pojedynczym cudzysłowie, rekordy są oddzielone przecinkami

; – koniec polecenia

Polecenie wybrania danych

Rys. 251. Polecenie wybrania danych

SELECT – wybierz

* – wszystko

FROM – z

firsttable – tabeli firsttable

; – koniec polecenia

Polecenie wybrania danych z użyciem WHERE

Rys. 252. Polecenie wybrania danych z użyciem WHERE

WHERE – gdzie/gdy

id=2 – kolumna id zawiera liczbę 2

Rozłączenie z bazą danych

Rys. 253. Rozłączenie z baza danych

DISCONNECT – rozłączenie połączenia

Zamknięcie narzędzia ij

Wydajemy polecenie exit;.

Uwagi

Wpisywanie poleceń z linii poleceń jest dość uciążliwe. Istnieje możliwość zapisywania informacji w skryptach SQL umieszczonych w plikach *.sql i uruchamiania skryptów przy użyciu narzędzia ij. Ale o tym napiszę w następnym poście.