Zielony Smok - logo witryny

Szyfr XOR/Vernama/Vigenere'a (2)

Szyfr Vigenere’a

Szyfr Vigenere’a w wersji klasycznej stosuje 26 znaków alfabetu angielskiego. Do szyfrowania używa się klucza, który jest pewnym słowem złożonym z powyższych liter.

Tworzy się tablicę, która określa zasady podstawień (Rys. 167):

Tablica podstawień
Rys. 167. Zasady podstawień

Szyfrowanie

Szukamy litery wiadomości w rzędzie np. B, szukamy litery klucza w kolumnie np. C i odczytujemy literę zaszyfrowanej wiadomości, w tym przypadku D na przecięciu wiersza z kolumną. Oczywiście znaki mogą być przesuwane np. o dwie litery w każdym wierszu, etc.

Odszyfrowywanie

Odszyfrowywanie przebiega odwrotnie. Wyszukujemy literę wiadomości w kolumnie klucza np. C i odczytujemy literę w wierszu wiadomości.

Jeżeli do tabeli podstawień dodasz inne znaki, szczególnie narodowe, musisz pamiętać żeby do odszyfrowywania wiadomości użyć tej samej tablicy kodowej co nadawca wiadomości. W przypadku wiadomości szyfrowanej ręcznie nie ma to żadnego znaczenia, ale w wiadomości szyfrowanej na komputerze ma istotne znaczenie.

Klasa Vigenere.java
package crypto.vigenere;
public class Vigenere{
	public final static String[] CHARS = {"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G",
			"H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T",
			"U", "V", "W", "X", "Y", "Z", "[", "\\", "]", "^", "_", "`", "a",
			"b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n",
			"o", "p", "q", "r", "s"};
	private final static int len = CHARS.length;
	private final static String REGEX = "[^A-s0-9ąćęłńóśżź]";
	private final static int div = 63;
	private String klucz;
	private String wiadomosc;
	private final String kluczKompl;
	private final String wiadomoscZaszyfr;
	private final String[][] tablZnakow;
	private String wiadomoscOdszyfr;
	//Znaki dozwolone: litery łacińskie, litery polskie, cyfry,
	//spacja, przecinek, kropka, średnik, dwukropek, cudzysłów
	//inne znaki zostaną z tekstu usunięte.
	public Vigenere(String key, String message){
		klucz = key.replace(' ', '[');
		wiadomosc = message.replace(' ', '[');
		klucz = klucz.replace(',', '\\');
		wiadomosc = wiadomosc.replace(',', '\\');
		klucz = klucz.replace('.', ']');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('.', ']');
		klucz = klucz.replace(';', '^');
		wiadomosc = wiadomosc.replace(';', '^');
		klucz = klucz.replace(':', '_');
		wiadomosc = wiadomosc.replace(':', '_');
		klucz = klucz.replace('"', '`');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('"', '`');
		klucz = oczysc(klucz);
		wiadomosc = oczysc(wiadomosc);
		wiadomosc = wiadomosc.replace('0', 'a');
		klucz = klucz.replace('0', 'a');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('1', 'b');
		klucz = klucz.replace('1', 'b');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('2', 'c');
		klucz = klucz.replace('2', 'c');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('3', 'd');
		klucz = klucz.replace('3', 'd');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('4', 'e');
		klucz = klucz.replace('4', 'e');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('5', 'f');
		klucz = klucz.replace('5', 'f');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('6', 'g');
		klucz = klucz.replace('6', 'g');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('7', 'h');
		klucz = klucz.replace('7', 'h');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('8', 'i');
		klucz = klucz.replace('8', 'i');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('9', 'j');
		klucz = klucz.replace('9', 'j');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('Ą', 'k');
		klucz = klucz.replace('Ą', 'k');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('Ć', 'l');
		klucz = klucz.replace('Ć', 'l');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('Ę', 'm');
		klucz = klucz.replace('Ę', 'm');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('Ł', 'n');
		klucz = klucz.replace('Ł', 'n');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('Ń', 'o');
		klucz = klucz.replace('Ń', 'o');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('Ó', 'p');
		klucz = klucz.replace('Ó', 'p');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('Ś', 'q');
		klucz = klucz.replace('Ś', 'q');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('Ż', 'r');
		klucz = klucz.replace('Ż', 'r');
		wiadomosc = wiadomosc.replace('Ź', 's');
		klucz = klucz.replace('Ź', 's');
		wiadomosc = oczysc2(wiadomosc);
		klucz = oczysc2(klucz);
		kluczKompl = podstawKlucz(klucz, this.wiadomosc);
		tablZnakow = fillTable();
		wiadomoscZaszyfr = zaszyfruj(tablZnakow, kluczKompl, wiadomosc);
		wiadomoscOdszyfr = odszyfruj(tablZnakow, kluczKompl, wiadomoscZaszyfr);
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('[', ' ');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('\\', ',');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace(']', '.');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('^', ';');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('_', ':');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('`', '"');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('a', '0');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('b', '1');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('c', '2');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('d', '3');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('e', '4');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('f', '5');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('g', '6');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('h', '7');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('i', '8');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('j', '9');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('k', 'Ą');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('l', 'Ć');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('m', 'Ę');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('n', 'Ł');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('o', 'Ń');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('p', 'Ó');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('q', 'Ś');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('r', 'Ż');
		wiadomoscOdszyfr = wiadomoscOdszyfr.replace('s', 'Ź');
	}
	public String getWiadomoscZaszyfr() {
		return wiadomoscZaszyfr;
	}
	public String getWiadomoscOdszyfr() {
		return wiadomoscOdszyfr;
	}
	public String[][] getTablZnakow() {
		return tablZnakow;
	}
	public String getKluczKompl() {
		return kluczKompl;
	}
	public static String oczysc(String toClean) {
		String str = toClean;
		str = str.toUpperCase();
		return str;
	}
	public static String oczysc2(String toClean) {
		String str = toClean;
		str = str.replaceAll(REGEX, "");
		return str;
	}
	public static String podstawKlucz(String key, String message) {
		StringBuilder sb = new StringBuilder();
		int counter = 0;
		for(int i = 0; i < message.length(); i++){
			if(counter == key.length()){
				counter = 0;
			}
			sb.append(key.charAt(counter));
			counter++;
		}
		return sb.toString();
	}
	private static String[][] fillTable() {
		String[][] tablica = new String[len][len];
		int counter = 0;
		for(int i = 0; i < len; i++){
			for(int j = 0; j < len; j++){
				tablica[i][j] = CHARS[(i + counter) % len];
				counter++;
			}
		}
		return tablica;
	}
	public String getKlucz() {
		return klucz;
	}
	public String getWiadomosc() {
		return wiadomosc;
	}
	public static void display(String[][] temp) {
		for(int i = 0; i < temp.length; i++){
			System.out.print((i + 1) + "\t");
			for(int j = 0; j < temp[i].length; j++){
				System.out.print(temp[i][j] + " ");
			}
			System.out.println();
		}
		System.out.println();
	}
	private static String zaszyfruj(String[][] tablica, String key,
			String message) {
		String zaszyfr;
		StringBuilder sb = new StringBuilder();
		for(int i = 0; i < message.length(); i++){
			sb.append(tablica[(message.charAt(i) & div) - 1][(key.charAt(i) & div) - 1]);
		}
		zaszyfr = sb.toString();
		return zaszyfr;
	}
	private static String odszyfruj(String[][] tablica, String key,
			String message) {
		StringBuilder sb = new StringBuilder();
		for(int j = 0; j < message.length(); j++){
			int kol = (key.charAt(j) & div) - 1;
			String str = message.substring(j, j + 1);
			for(int i = 0; i < len; i++){
				String str2 = tablica[i][kol];
				if(str2.equals(str)){
					sb.append(tablica[i][0]);
					break;
				}
			}
		}
		return sb.toString();
	}
}

Wyniki

Klasa Crypto02.java
package crypto.vigenere;
public class Crypto02 {
  public static void main(String[] args) {
    String klu = VigUtil.readFile("crypto/src/crypto/vigenere/assets/klucz1.txt");
    String wiad = VigUtil.readFile("crypto/src/crypto/vigenere/assets/wiadomosc1.txt");
    Vigenere ig = new Vigenere(klu, wiad);
    System.out.println("klucz: " + klu);
    System.out.println("wiadomosc: " + wiad);
    System.out.println("klucz wstepnie prztworzony: " + ig.getKlucz());
    System.out.println("wiadomosc wstepnie przetworzona: "
        + ig.getWiadomosc());
    System.out.println("klucz kompletnie przetworzony: "
        + ig.getKluczKompl());
    System.out.println("wiadZaszyfr: " + ig.getWiadomoscZaszyfr());
    System.out.println("wiadOdszyfr: " + ig.getWiadomoscOdszyfr());
    VigUtil.writeFile(ig.getWiadomoscZaszyfr(), "crypto/src/crypto/vigenere/assets/zaszyfr1.txt");
    VigUtil.writeFile(ig.getWiadomoscOdszyfr(), "crypto/src/crypto/vigenere/assets/odszyfr1.txt");
  }
}

Po uruchomieniu klasy Crypto02.java otrzymujemy:

 title="Szyfr XOR/Vernama/Vigenere'a"
klucz: Litwo Ojczyzno moja Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, tylko się
wiadomosc: W Strzebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Strzebrzeszyn z tego słynie.
klucz wstepnie prztworzony: LITWO[OJCZYZNO[MOJA[TY[JESTEq[JAK[ZDROWIE][ILE[CIm[TRZEBA[CENIl\[TYLKO[SIm
wiadomosc wstepnie przetworzona: W[STRZEBRZESZYNIE[CHRZkSZCZ[BRZMI[W[TRZCINIE[I[STRZEBRZESZYN[Z[TEGO[SnYNIE]
klucz kompletnie przetworzony: LITWO[OJCZYZNO[MOJA[TY[JESTEq[JAK[ZDROWIE][ILE[CIm[TRZEBA[CENIl\[TYLKO[SImL
wiadZaszyfr: bcfj`ASKTs]lgghUSdCberR\^Um_rlcMSBp^e`pKMjcMfMBU\KAXSk^FSA[RhbSo_Zgf]Is`Qqh
wiadOdszyfr: W STRZEBRZESZYNIE CHRZĄSZCZ BRZMI W TRZCINIE I STRZEBRZESZYN Z TEGO SŁYNIE.

Jak widzimy, wszystko się zgadza, z tym małym wyjątkiem, że wynik jest wyświetlony z użyciem wyłącznie dużych liter, chociaż treść jest poprawna. Przerobienie klasy tak, żeby wyświetlała poprawnie małe i duże litery – pozostawiam Czytelnikowi.

Tablica podstawień

Klasa Crypto03.java
package crypto.vigenere;
public class Crypto03 {
  public static void main(String[] args) {
    String klu = VigUtil.readFile("crypto/src/crypto/vigenere/assets/klucz1.txt");
    String wiad = VigUtil.readFile("crypto/src/crypto/vigenere/assets/wiadomosc1.txt");
    Vigenere ig = new Vigenere(klu, wiad);
    Vigenere.display(ig.getTablZnakow());
  }
}

Po uruchomieniu tej klasy zobaczymy tablicę podstawień (Rys 168):

Tablica podstawień
Rys. 168. Tablica podstawień

Klasy uzupełniające

Klasa FrequencyMap.java
package crypto.vigenere;
import java.awt.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
/**
 * Klasa oblicza częstość występowania elementu typu T *
 *
 * @param <T> obiekt dowolnej klasy
 */
public class FrequencyMap<T> {
  private TreeMap<T, Integer> map;
  private PrintWriter pw;
  private int elementy;
  public FrequencyMap() {
    map = new TreeMap<>();
  }
  public Point[] getAllPoints() {
    Set<Map.Entry<T, Integer>> set = map.entrySet();
    int size = set.size();
    Point[] points = new Point[size];
    int i = 0;
    for (Map.Entry<T, Integer> entry : set) {
      points[i] = new Point((Integer) entry.getKey(),
          entry.getValue());
      i++;
    }
    return points;
  }
  /**
   * Dodaje obiekt do kolekcji, a jeśli element już w niej jest
   * dodaje wystąpienie danego elementu.
   *
   * @param obj - dodawany element
   */
  public void add(T obj) {
    Integer count = map.get(obj);
    if (count == null) {
      map.put(obj, 1);
    } else {
      map.put(obj, ++count);
    }
    elementy++;
  }
  /**
   * Usuwa wystąpienie danego elementu z kolekcji. Jeśli pozostał
   * tylko jeden element usuwa go z kolekcji
   *
   * @param obj - usuwany obiekt
   */
  public void remove(T obj) {
    Integer count = map.get(obj);
    if (count != null) {
      if (count == 1) {
        map.remove(obj);
      } else {
        map.put(obj, --count);
      }
    }
    elementy--;
  }
  /**
   * drukuje liczbę wystąpień (częstość) danego obiektu
   * na konsoli
   *
   * @param obj - obiekt, którego liczbę wystąpień chcemy poznać
   */
  public void print(T obj) {
    if (map.containsKey(obj)) {
      Set<Map.Entry<T, Integer>> set = map.entrySet();
      for (Map.Entry<T, Integer> entry : set) {
        if ((entry.getKey()).equals(obj)) {
          System.out.println(entry.getKey() + " " + entry.getValue());
          break;
        }
      }
    }
  }
  public long[] getAllAsLongs() {
    Tuple2L[] points = getAllAsTuplesL();
    int sum = 0;
    int counter = 0;
    for (Tuple2L tuple2L : points) {
      sum += tuple2L.getY();
    }
    long[] liczby = new long[sum];
    for (Tuple2L point : points) {
      int licznik = (int) point.getY();
      int liczba = (int) point.getX();
      for (int m = 0; m < licznik; m++) {
        liczby[counter] = liczba;
        counter++;
      }
    }
    return liczby;
  }
  public Tuple2L[] getAllAsTuplesL() {
    Set<Map.Entry<T, Integer>> set = map.entrySet();
    int size = set.size();
    Tuple2L[] points = new Tuple2L[size];
    int i = 0;
    for (Map.Entry<T, Integer> entry : set) {
      points[i] = new Tuple2L((Long) entry.getKey(), entry.getValue());
      i++;
    }
    return points;
  }
  /**
   * drukuje na konsoli obiekty i ich częstości, w takiej kolejności
   * w jakiej są uporządkowane w mapie
   */
  public int[] printAll() {
    Set<Map.Entry<T, Integer>> set = map.entrySet();
    int i = 0;
    int[] tabl = new int[set.size()];
    for (Map.Entry<T, Integer> entry : set) {
      System.out.println(entry.getKey() + " " + entry.getValue());
      tabl[i] = entry.getValue();
      i++;
    }
    return tabl;
  }
  /**
   * drukuje na konsoli obiekty i ich częstości uporządkowane
   * według malejącej częstości.
   */
  public void printAllSorted() {
    ArrayList<Freq<T, Integer>> al = new ArrayList<>();
    Set<Map.Entry<T, Integer>> set = map.entrySet();
    for (Map.Entry<T, Integer> entry : set) {
      al.add(new Freq<>(entry.getKey(), entry.getValue()));
    }
    Collections.sort(al);
    for (Freq<T, Integer> f : al) {
      System.out.println(f);
    }
  }
  /**
   * Drukuje do wskazanego pliku obiekty i ich częstości uporządkowane
   * według malejącej częstości.
   *
   * @param plik - ścieżka do pliku.
   */
  public void printAllSortedToFile(String plik) {
    try {
      pw = new PrintWriter(plik);
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    ArrayList<Freq<T, Integer>> al = new ArrayList<>();
    Set<Map.Entry<T, Integer>> set = map.entrySet();
    for (Map.Entry<T, Integer> entry : set) {
      al.add(new Freq<>(entry.getKey(), entry.getValue()));
    }
    Collections.sort(al);
    for (Freq<T, Integer> f : al) {
      pw.println(f);
    }
    pw.close();
  }
  public void setMap(TreeMap<T, Integer> map) {
    this.map = map;
  }
  /**
   * @return liczbę zsumowaną liczbę elementów w kolekcji. W przypadku
   * np. słów podaje łączną ogólną liczbę słów w kolekcji
   */
  public int getElementy() {
    return elementy;
  }
  /**
   * Zwraca częstość występowania obiektu obj. W przypadku słów zwraca
   * liczbę wystąpień danego słowa
   *
   * @param obj - element, kórego częstość chcemy sprawdzić
   * @return - częstość (liczba wystąpień) elementu obj
   */
  public int getFrequency(T obj) {
    int freq = 0;
    if (map.containsKey(obj)) {
      Set<Map.Entry<T, Integer>> set = map.entrySet();
      for (Map.Entry<T, Integer> entry : set) {
        if ((entry.getKey()).equals(obj)) {
          freq = entry.getValue();
          break;
        }
      }
    }
    return freq;
  }
  public int razem() {
    int a = 0;
    Set<Map.Entry<T, Integer>> set = map.entrySet();
    for (Map.Entry<T, Integer> entry : set) {
      a += entry.getValue();
    }
    return a;
  }
  /**
   * Podaje wielkość kolekcji. W przypadku słów jest to liczba różnych
   * słów w kolekcji
   *
   * @return - wielkość kolekcji
   */
  public int getSize() {
    return map.size();
  }
  /**
   * Getter
   *
   * @return - zwraca mapę
   */
  public TreeMap<T, Integer> getMap() {
    return map;
  }
  /**
   * Metoda pomocnicza do wczytywania tekstów i podziału na tokeny (słowa)
   *
   * @param file - ścieżka do pliku
   * @return - mapę częstości słów w pliku file
   */
  public static FrequencyMap<String> read(String file) {
    FrequencyMap<String> map = new FrequencyMap<>();
    try {
      try (BufferedReader in = new BufferedReader(
          new FileReader(new File(file)))) {
        String s;
        while ((s = in.readLine()) != null) {
          StringTokenizer st = new StringTokenizer(s, " ,;.");
          while (st.hasMoreTokens()) {
            map.add(st.nextToken());
          }
        }
      }
    } catch (IOException ioe) {
      throw new RuntimeException(ioe);
    }
    return map;
  }
  public void printAll2() {
    Set<Map.Entry<T, Integer>> set = map.entrySet();
    for (Map.Entry<T, Integer> entry : set) {
      System.out.println(entry.getKey() + " " + entry.getValue());
    }
  }
}
/**
 * Klasa pomocnicza pozwalająca na umieszczanie elementów
 * w arrayliście
 */
class Freq<K, V> implements Comparable<Freq<K, V>> {
  private K key;
  private V value;
  public Freq(K key, V value) {
    this.key = key;
    this.value = value;
  }
  public K getKey() {
    return key;
  }
  public void setKey(K key) {
    this.key = key;
  }
  public V getValue() {
    return value;
  }
  public void setValue(V value) {
    this.value = value;
  }
  @Override
  public String toString() {
    return "[" + key + ", " + value + "]";
  }
  @Override
  public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj) {
      return true;
    }
    if (obj == null) {
      return false;
    }
    if (getClass() != obj.getClass()) {
      return false;
    }
    if (!(obj instanceof Freq<?, ?>)) {
      return false;
    }
    Freq<?, ?> fr = (Freq<?, ?>) obj;
    return key.equals(fr.getKey()) && value.equals(fr.getValue());
  }
  @Override
  public int hashCode() {
    return 17 * key.hashCode() + 19 * value.hashCode();
  }
  @Override
  public int compareTo(Freq<K, V> o) {
    Integer i1 = (Integer) this.getValue();
    Integer i2 = (Integer) o.getValue();
    return i2.compareTo(i1);
  }
}
Klasa Tuple2L.java
package crypto.vigenere;
public class Tuple2L {
  private long x;
  private long y;
  public Tuple2L() {
    this(0L, 0L);
  }
  public Tuple2L(long x, long y) {
    this.x = x;
    this.y = y;
  }
  public double distance(Tuple2L tuple) {
    return Math.sqrt(x * tuple.getX() + y * tuple.getY());
  }
  @Override
  public String toString() {
    return "[" + x + ", " + y + "]";
  }
  @Override
  public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj) {
      return true;
    }
    if (obj == null) {
      return false;
    }
    if (getClass() != obj.getClass()) {
      return false;
    }
    if (!(obj instanceof Tuple2L)) {
      return false;
    }
    Tuple2L t2 = (Tuple2L) obj;
    return (x == t2.getX()) && (y == t2.getY());
  }
  @Override
  public int hashCode() {
    return 17 * Long.valueOf(x).hashCode() + 19 * Long.valueOf(y).hashCode();
  }
  public long getX() {
    return x;
  }
  public void setX(long x) {
    this.x = x;
  }
  public long getY() {
    return y;
  }
  public void setY(long y) {
    this.y = y;
  }
}
Klasa VigUtil.java
package crypto.vigenere;
import java.io.*;
import java.nio.*;
import java.nio.charset.*;
public class VigUtil {
  private VigUtil() {
  }
  public static String readFile(String file) {
    StringBuilder buf = new StringBuilder();
    BufferedReader we = null;
    try {
      we = new BufferedReader(new FileReader(file));
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    String linia;
    try {
      while ((linia = we.readLine()) != null) {
        buf.append(linia);
      }
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    try {
      we.close();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return buf.toString();
  }
  public static String byteArrayToString(byte[] tabl) {
    Charset charset = Charset.forName("UTF-8");
    ByteBuffer buf = ByteBuffer.wrap(tabl);
    CharBuffer cbuf = charset.decode(buf);
    return cbuf.toString();
  }
  public static void writeFile(String wiad, String plik) {
    File file = new File(plik);
    BufferedWriter bw = null;
    try {
      bw = new BufferedWriter(new FileWriter(file));
    } catch (IOException e1) {
      e1.printStackTrace();
    }
    try {
      bw.write(wiad);
      bw.close();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}