Zielony Smok - logo witryny

Plansza aksonometryczna

Założenia

Chcemy stworzyć planszę aksonometryczną z postacią poruszaną z klawiatury przy użyciu strzałek

Na wideo kolejno używam kolejno strzałki w lewo, w górę, w prawo i w dół.

Rysunki do animacji wykonała Martyna Sobienikow. Postać na cześć M.S. nazwałem
Martynką.

Przygotowanie

Animacja ruchu składa się z czterech obrazków z postacią ustawioną w prawo (Rys. 136)

Rys. 136. Postać skierowana w prawo

oraz z czterech obrazków z postacią ustawiona w lewo (Rys. 137)

Rys. 137. Postać skierowana w lewo

Obrazki mają wielkość 42 x 85 pikseli dopasowana do wielkości planszy.

Struktura projektu

Mój projekt ma strukturę (Rys. 138)

Rys. 138. Struktura projektu

Kody

Plik module-info
module planszaakson {
  requires java.desktop;
}
Klasa AnimFrame
package planszaakson;
import java.awt.*;
import java.awt.image.*;
import javax.swing.*;
class AnimFrame extends JComponent {
  private static final long serialVersionUID = -2960156825708485829L;
  private final BufferedImage bimage;
  public AnimFrame(String obrazek, boolean flip) {
    if (flip) {
      bimage = U.flipHorizontally(U.fileToBimage(obrazek));
    } else {
      bimage = U.fileToBimage(obrazek);
    }
    setLayout(null);
    setSize(U.ANIMFRAME_WIDTH, U.ANIMFRAME_HEIGHT);
    setBackground(Color.WHITE);
  }
  @Override
  public void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
    g2.drawImage(bimage, 0, 0, U.ANIMFRAME_WIDTH, U.ANIMFRAME_HEIGHT, this);
  }
}
Klasa Sprite
package planszaakson;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.*;
import javax.swing.*;
/**
 * animacja z wykorzystaniem klasy Timer i CardLayout
 */
class Sprite extends JComponent implements ActionListener {
  private static final long serialVersionUID = -1708095494186169452L;
  private final CardLayout cl;
  private final File[] files;
  private int frames;
  private final Timer timer;
  private boolean going;
  private boolean loop;
  public Sprite(String dir, String ext, boolean flip) {
    cl = new CardLayout();
    setPreferredSize(new Dimension(182, 335));
    setBounds(0, 0, 182, 335);
    setBackground(Color.WHITE);
    setLayout(cl);
    files = U.listFiles("planszaakson/assets/" + dir, ext);
    frames = files.length;
    for (File file : files) {
      AnimFrame card = new AnimFrame("" + file, flip);
      add(card, "" + file);
    }
    going = false;
    loop = false;
    timer = new Timer(0, this);
    timer.setInitialDelay(0);
    timer.setDelay(60);
    timer.start();
  }
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if (going) {
      if (!loop) {
        if (frames > 0) {
          cl.next(Sprite.this);
          frames--;
        } else {
          timer.stop();
        }
      } else {
        cl.next(Sprite.this);
      }
    }
  }
  public void setGoing(boolean going) {
    this.going = going;
    if (going) {
      frames = files.length;
      timer.restart();
    } else {
      timer.stop();
    }
  }
  public void setLoop(boolean loop) {
    this.loop = loop;
  }
}
Klasa U
package planszaakson;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;
import java.awt.image.*;
import java.io.*;
import javax.imageio.*;
class U {
  private U() {
  }
  public static final int FRAME_WIDTH = 640;
  public static final int FRAME_HEIGHT = 480;
  public static final int ANIMFRAME_WIDTH = 45;
  public static final int ANIMFRAME_HEIGHT = 87;
  public static final Dimension DIM = new Dimension(FRAME_WIDTH, FRAME_HEIGHT);
  public static final Dimension DIM1 = new Dimension(ANIMFRAME_WIDTH,
      ANIMFRAME_HEIGHT);
  public static final int SCREEN_WIDTH = Toolkit.getDefaultToolkit()
      .getScreenSize().width;
  public static final int SCREEN_HEIGHT = Toolkit.getDefaultToolkit()
      .getScreenSize().height;
  /**
   * tworzy listę plików File typu "*ext" w podanym katalogu
   *
   * @param dir String - katalog zawierający pliki
   * @param ext String - rozszerzenie, np. "png"
   * @return File[] - lista plików w podanym katalogu
   */
  public static File[] listFiles(String dir, String ext) {
    File file = new File(dir);
    File[] files = null;
    if (file.isDirectory()) {
      FileExtensionFilter fef = new FileExtensionFilter(file, ext);
      files = file.listFiles(fef);
    } else {
      System.out.println("Podaj nazwę katalogu z obrazkami");
    }
    return files;
  }
  /**
   * Wczytuje obrazek z pliku i zamienia go na BufferedImage
   * Ta metoda, z nieznanych mi przyczyn nie chciała działać z filtrami
   * <code>RescaleOp</code> i <code>ConvolveOp</code>, czyli np. blur(),
   * sharp(), brightness()
   *
   * @param plik String - wskazuje plik z obrazkiem
   * @return BufferedImage - zwraca obrazek buforowany znajdujący się w pliku
   */
  public static BufferedImage fileToBimage(String plik) {
    File f = new File(plik);
    BufferedImage bimage = null;
    try {
      bimage = ImageIO.read(f);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return bimage;
  }
  /**
   * Filtr odwracający BufferedImage w poziomie (wzdłuż osi pionowej)
   *
   * @param bimage BufferedImage - filtrowany obrazek
   * @return BufferedImage - przefiltrowany obrazek
   */
  public static BufferedImage flipHorizontally(BufferedImage bimage) {
    AffineTransform tx = AffineTransform.getScaleInstance(-1, 1);
    tx.translate(-bimage.getWidth(null), 0);
    AffineTransformOp op = new AffineTransformOp(tx,
        AffineTransformOp.TYPE_NEAREST_NEIGHBOR);
    return op.filter(bimage, null);
}
}
Klasa FileExtensionFilter
package planszaakson;
import java.io.*;
/**
 * Filtr plików z danym rozszerzeniem
 * np. dla png wpisujemy "png"
 */
class FileExtensionFilter implements FilenameFilter {
  /**
   * Tworzy obiekt filtra dla podanego katalogu i rozszerzenia
   */
  public FileExtensionFilter(File dir, String ext) {
    accept(dir, ext);
  }
  @Override
  public boolean accept(File dir, String ext) {
    return ext.endsWith(ext) || ext.endsWith(ext.toUpperCase());
  }
}
Klasa PlanszaAkson
package planszaakson;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
class PlanszaAkson extends JFrame implements KeyListener {
  private static final long serialVersionUID = 5509515767913681613L;
  private static int martyx = U.FRAME_WIDTH / 2;//posx
  private static int martyy = U.FRAME_HEIGHT / 2;//posy
  private static final int walkxspeed = 6;//xspeed
  private static final int walkyspeed = 3;//yspeed
  private static int walkmode = 0;
  private Sprite anim;
  public PlanszaAkson() {
    setLayout(null);
    setTitle("Plansza aksonometryczna");
    setResizable(false);
    setPreferredSize(U.DIM);
    setBackground(Color.WHITE);
    getContentPane().setBackground(Color.WHITE);
    setBounds((U.SCREEN_WIDTH - U.FRAME_WIDTH) / 2,
        (U.SCREEN_HEIGHT - U.FRAME_HEIGHT) / 2, U.FRAME_WIDTH,
        U.FRAME_HEIGHT);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    anim = new Sprite("R", "png", false);
    anim.setBounds(martyx - U.ANIMFRAME_WIDTH / 2, martyy
        - U.ANIMFRAME_HEIGHT, U.ANIMFRAME_WIDTH, U.ANIMFRAME_HEIGHT);
    add(anim);
    addKeyListener(this);
    setVisible(true);
  }
  @Override
  public void keyPressed(KeyEvent e) {
    int keyCode = e.getKeyCode();
    switch (keyCode) {
      case KeyEvent.VK_RIGHT:
        this.remove(anim);
        walkmode = 1;
        martyx += walkxspeed;
        martyy += walkyspeed;
        anim = new Sprite("R", "png", false);
        break;
      case KeyEvent.VK_LEFT:
        this.remove(anim);
        walkmode = 2;
        martyx -= walkxspeed;
        martyy -= walkyspeed;
        anim = new Sprite("L", "png", false);
        break;
      case KeyEvent.VK_UP:
        this.remove(anim);
        walkmode = 3;
        martyx += walkxspeed;
        martyy -= walkyspeed;
        anim = new Sprite("L", "png", true);
        break;
      case KeyEvent.VK_DOWN:
        this.remove(anim);
        walkmode = 4;
        martyx -= walkxspeed;
        martyy += walkyspeed;
        anim = new Sprite("R", "png", true);
        break;
    }
    if (walkmode > 0) {
      anim.setBounds(martyx - U.ANIMFRAME_WIDTH / 2, martyy
          - U.ANIMFRAME_HEIGHT, U.ANIMFRAME_WIDTH, U.ANIMFRAME_HEIGHT);
      add(anim);
      anim.setGoing(true);
      repaint();
    }
  }
  @Override
  public void keyReleased(KeyEvent e) {
    e.consume();
    walkmode = 0;
  }
  @Override
  public void keyTyped(KeyEvent e) {
    e.consume();
    walkmode = 0;
  }
}
Klasa Main
package planszaakson;
import javax.swing.*;
class Main {
  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(PlanszaAkson::new);
  }
}

Wynik

Po uruchomieniu kodu otrzymujemy ramkę. (Rys. 139)

Rys. 139. Plansza aksonometryczna z Martynką

Użycie strzałek zostało pokazane na wideo na początku.

Uwagi

Pomysł klas AnimFrame i Sprite był wzorowany na rozwiązaniu przedstawionym w książce
Brackeen D i in., 2004. Java.Tworzenie gier, Wyd. Helion.

Pomysł planszy aksonometrycznej z postacią Martynki był wzorowany na pomyśle z książki Turner B. i in. 2001.
Flash 5. Gry i kreskówki. F/x. Efekty specjalne. Wyd. Helion. Postacią animowaną był tam Walter.