Zielony Smok - logo witryny

Własny kształt: Arrow – strzałka

Klasy

Klasa Arrow
package arrow;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;
/**
 * Klasa umożliwiająca tworzenie obiektów typu Arrow (strzałka). Obiekt tej
 * klasy może być rysowany podobnie jak inne kształty Javy, a więc tylko kontur,
 * tylko wypełnienie albo kontur z wypełnieniem. Strzałka może mieć dowolny
 * kolor. Kontur może mieć dowolny kolor i być dowolnego typu.
 */
class Arrow implements Shape {
  private final GeneralPath path;
  /**
   * Tworzy obiekt typu Arrow
   *
   * @param endX    float - współrzędna x tylnego końca strzałki
   * @param endY    float - współrzędna y tylnego końca strzałki
   * @param arrowWidth float - długość strzałki
   * @param arrowHeight float - grubość strzałki
   * @param arrowAngle float - kat pod ktorym jest skierowana strzalka
   *          katy podawane sa w stopniach, kat zerowy to polozenie godziny 3.00,
   *          katy wzrastaja w kierunku przeciwnym do wskazowek zegara
   * @param brudWidth  float - długość grota mierzona wzdłuż osi strzałki
   * @param brudAngle  float - kąt między osią strzałki a brzegiem grota
   * @param close    boolean -
   *          <ul>
   *          <li>true - grot bez wcięcia *
   *          <li>false - grot z wcięciem
   *          </ul>
   */
  public Arrow(float endX, float endY, float arrowWidth, float arrowHeight,
         float arrowAngle, float brudWidth, float brudAngle, boolean close) {
    float cosa = (float) Math.cos(Math.toRadians(arrowAngle));
    float sina = (float) Math.sin(Math.toRadians(arrowAngle));
    float half = arrowHeight / 2f;
    float cosah = cosa * half;
    float sinah = sina * half;
    float startX = endX + arrowWidth
        * (float) Math.cos(Math.toRadians(-arrowAngle));
    float startY = endY + arrowWidth
        * (float) Math.sin(Math.toRadians(-arrowAngle));
    float middleX = endX + (arrowWidth - brudWidth)
        * (float) Math.cos(Math.toRadians(-arrowAngle));//x7
    float middleY = endY + (arrowWidth - brudWidth)
        * (float) Math.sin(Math.toRadians(-arrowAngle));//y7 
    float cosb = (float) Math.cos(Math.toRadians(brudAngle));
    float sinb = (float) Math.sin(Math.toRadians(brudAngle));
    float w2 = half * cosb / sinb;
    float mmiddleX = endX + (arrowWidth - w2)
        * (float) Math.cos(Math.toRadians(-arrowAngle));//
    float mmiddleY = endY + (arrowWidth - w2)
        * (float) Math.sin(Math.toRadians(-arrowAngle));//
    float w3 = brudWidth - w2;
    float w4 = w3 * sinb / cosb;
    float w5 = w4 + half;
    //-
    float x1 = endX - sinah;
    float y1 = endY - cosah;
    float x2 = endX + sinah;
    float y2 = endY + cosah;
    float x5 = middleX + sinah;
    float y5 = middleY + cosah;
    float x6 = middleX - sinah;
    float y6 = middleY - cosah;
    float x8 = mmiddleX + sinah;
    float y8 = mmiddleY + cosah;
    float x9 = mmiddleX - sinah;
    float y9 = mmiddleY - cosah;
    float x10 = middleX + sina * w5;
    float y10 = middleY + cosa * w5;
    float x11 = middleX - sina * w5;
    float y11 = middleY - cosa * w5;
    //-
    path = new GeneralPath();
    if (close) {
      path.moveTo(x1, y1);
      path.lineTo(x2, y2);
      path.lineTo(x5, y5);
      path.lineTo(x10, y10);
      path.lineTo(x8, y8);
      path.lineTo(startX, startY);
      path.lineTo(x9, y9);
      path.lineTo(x11, y11);
      path.lineTo(x6, y6);
      path.closePath();
    } else {
      path.moveTo(x1, y1);
      path.lineTo(x2, y2);
      path.lineTo(x8, y8);
      path.lineTo(startX, startY);
      path.lineTo(x9, y9);
      path.lineTo(x1, y1);
      path.moveTo(x11, y11);
      path.lineTo(x9, y9);
      path.moveTo(x10, y10);
      path.lineTo(x8, y8);
    }
  }
  @Override
  public boolean contains(Point2D p) {
    return path.contains(p);
  }
  @Override
  public boolean contains(Rectangle2D r) {
    return path.contains(r);
  }
  @Override
  public boolean contains(double x, double y) {
    return path.contains(x, y);
  }
  @Override
  public boolean contains(double x, double y, double w, double h) {
    return path.contains(x, y, w, h);
  }
  @Override
  public Rectangle getBounds() {
    return path.getBounds();
  }
  @Override
  public Rectangle2D getBounds2D() {
    return path.getBounds2D();
  }
  @Override
  public PathIterator getPathIterator(AffineTransform at) {
    return path.getPathIterator(at);
  }
  @Override
  public PathIterator getPathIterator(AffineTransform at, double flatness) {
    return path.getPathIterator(at, flatness);
  }
  @Override
  public boolean intersects(Rectangle2D r) {
    return path.intersects(r);
  }
  @Override
  public boolean intersects(double x, double y, double w, double h) {
    return path.intersects(x, y, w, h);
  }
}
Klasa ArrowPanel
package arrow;
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
class ArrowPanel extends JPanel {
  private static final long serialVersionUID = 8983225865613648722L;
  public ArrowPanel() {
    setPreferredSize(new Dimension(500, 300));
    setBounds(0, 0, 500, 300);
    //setBackground(Color.BLUE);
  }
  @Override
  public void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
    g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
        RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    Arrow ar = new Arrow(100f, 100f, 200f, 30f, 25f, 75f, 25f, false);
    g2.setColor(Color.RED);
    BasicStroke stroke = new BasicStroke(5);
    g2.setStroke(stroke);
    g2.fill(ar);
    g2.setColor(Color.BLACK);
    g2.draw(ar);
    Arrow ar1 = new Arrow(300f, 100f, 200f, 30f, 25f, 75f, 25f, true);
    g2.setColor(Color.MAGENTA);
    BasicStroke stroke1 = new BasicStroke(5);
    g2.setStroke(stroke1);
    g2.draw(ar1);
    g2.fill(ar1);
    Arrow ar2 = new Arrow(100f, 200f, 100f, 2f, 35f, 15f, 15f, true);
    g2.setColor(Color.BLUE);
    g2.fill(ar2);
    Arrow ar3 = new Arrow(250f, 150f, 100f, 2f, 235f, 50f, 5f, true);
    g2.setColor(Color.ORANGE);
    g2.fill(ar3);
    Arrow ar4 = new Arrow(450f, 150f, 200f, 10f, 190f, 45f, 15f, false);
    g2.setColor(Color.CYAN);
    BasicStroke stroke2 = new BasicStroke(5, BasicStroke.CAP_SQUARE,
        BasicStroke.JOIN_ROUND);
    g2.setStroke(stroke2);
    g2.draw(ar4);
    g2.fill(ar4);
  }
}
Klasa Main
package arrow;
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
class Main extends JFrame {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> new Main(new ArrowPanel()));
  }
  private Main(JComponent comp) {
    JPanel panel = (JPanel) comp;
    panel.setLayout(null);
    int frameWidth = 530;
    int frameHeight = 300;
    panel.setBounds(0, 0, frameWidth, frameHeight);
    //panel.setBounds(0, 0, 256, 256);
    setLayout(null);
    setPreferredSize(new Dimension(500, 300));
    setBounds((Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().width / 2)
            - (frameWidth / 2), (Toolkit.getDefaultToolkit()
            .getScreenSize().height / 2) - (frameHeight / 2), frameWidth,
        frameHeight);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("Ramka Graficzna");
    //  setResizable(false);
    add(panel);
    setVisible(true);
  }
}

Wynik

Rys. 148. Różne strzałki