Zielony Smok - logo witryny

Jak obliczyć kolor oczu?

Podstawy teoretyczne

Podstawy teoretyczne zostały podane tutaj

Klasy

Klasa KolorOczu
package koloroczu;
public class KolorOczu {
  private KolorOczu() {
  }
  /**
   * pierwsze dwie litery - allele pierwszego genu (gey)
   * następne dwie litery - allele drugiego genu (bey2)
   * pierwszy niebieski, następne dwa - zielony, reszta - brązowy
   */
  private final static String[] genotypy = {"ggbb", "GGbb", "Ggbb", "GGBB",
      "GgBB", "ggBB", "GGBb", "GgBb", "ggBb"};
  private final static String[] koloryOczu = {"blue", "green", "brown"};
  /**
   * Krzyżuje genotypy, gdy znamy kolor oczu partnerów
   * i chociaż jednego z rodziców. Podajemy kolory oczu
   * (płeć nie ma znaczenia):
   *
   * @param father1- rodzic pierwszy badanej osoby
   * @param mother1 - rodzic drugi badanej osoby
   * @param person1 - badana osoba. Zakładamy, że jej kolor oczu jest pewny, tzn.
   *         jeśli z danych rodziców i person1 wynika konflikt kolorów to
   *         dane rodziców traktujemy jako niepewne
   * @param person2 - partner/ka badanej osoby. Zakładamy, że jej kolor oczu
   *         jest pewny, tzn. jeśli z danych rodziców i person2 wynika konflikt
   *         kolorów to dane rodziców traktujemy jako niepewne
   * @param father2 - rodzic pierwszy partnera
   * @param mother2 - rodzic drugi partnera
   * @return - zwraca tabelę wystąpień genotypów odpowiadającą
   * kolejnością tabeli 'genotypes'. Ostatnia liczba w tabeli jest sumą
   * poprzednich.
   */
  public static int[] crossEyes(String mother1, String father1,
                 String person1, String person2, String mother2, String father2) {
    //TODO
    return null;
  }
  /**
   * Sprawdzamy jakie kolory może mieć drugi z rodziców, jeśli znamy kolor oczu
   * drugiego z rodziców i kolor oczu dziecka
   *
   * @param p1Color - znany kolor oczu rodzica
   * @return - tablica podająca czy kolor jest dopuszczalny. Kolory ułożone są
   * w kolejności jak w tablicy 'kolorOczu'
   * @param chColor - kolor oczu dziecka
   */
  public static boolean[] possibleColors(String chColor, String p1Color) {
    boolean[] p2Colors = new boolean[3];
    switch (chColor) {
      case "blue":
        if (p1Color.equals("green")) {
          p2Colors[1] = true;
          p2Colors[2] = false;
          p2Colors[2] = true;
        } else {
          p2Colors[1] = true;
          p2Colors[2] = true;
          p2Colors[2] = true;
        }
        break;
      case "green":
        if (p1Color.equals("blue")) {
          p2Colors[1] = false;
          p2Colors[2] = true;
          p2Colors[2] = true;
        } else {
          p2Colors[1] = true;
          p2Colors[2] = true;
          p2Colors[2] = true;
        }
        break;
      case "brown":
        if (p1Color.equals("blue")) {
          p2Colors[1] = false;
          p2Colors[2] = false;
          p2Colors[2] = true;
        } else if (p1Color.equals("green")) {
          p2Colors[1] = true;
          p2Colors[2] = false;
          p2Colors[2] = true;
        } else {
          p2Colors[1] = true;
          p2Colors[2] = true;
          p2Colors[2] = true;
        }
        break;
    }
    return p2Colors;
  }
  /**
   * Sprawdza czy podany kolor oczu istnieje w tabeli
   * 'koloryOczu'.
   *
   * @param kolor - kolor do zbadania
   * @return - true jeśli kolor istnieje, false - w przeciwnym
   * przypadku
   */
  public static boolean colorExists(String kolor) {
		for (String s : koloryOczu) {
			if (s.equals(kolor)) {
				return true;
			}
		}
    System.out.println("Taki kolor nie istnieje.");
    return false;
  }
  /**
   * Metoda używana, gdy znamy tylko kolory oczu partnerów
   *
   * @param fColor - kolor oczu ojca
   * @param mColor - kolor oczu matki
   * @return - zwraca tabelę wystąpień genotypów w kolejności
   * tabeli 'genotypes'.
   */
  public static int[] crossEyes(String fColor, String mColor) {
    int[] tabl = new int[10];
    if ((!colorExists(fColor) || (!colorExists(mColor)))) {
      return null;
    }
		switch (fColor) {
			case "blue":
				switch (mColor) {
					case "blue": {
						String[][] tabl1 = crossGenes(genotypy[0], genotypy[0]);
						int[] tabl2 = countGenes(tabl1);
						for (int j = 0; j < 9; j++) {
							tabl[j] += tabl2[j];
						}
						break;
					}
					case "green": {
						String[][] tabl1 = null;
						int[] tabl2 = null;
						for (int i = 1; i < 3; i++) {
							tabl1 = crossGenes(genotypy[0], genotypy[i]);
							tabl2 = countGenes(tabl1);
							for (int j = 0; j < 9; j++) {
								tabl[j] += tabl2[j];
							}
						}
						break;
					}
					case "brown": {
						String[][] tabl1 = null;
						int[] tabl2 = null;
						for (int i = 3; i < 9; i++) {
							tabl1 = crossGenes(genotypy[0], genotypy[i]);
							tabl2 = countGenes(tabl1);
							for (int j = 0; j < 9; j++) {
								tabl[j] += tabl2[j];
							}
						}
						break;
					}
				}
				break;
			case "green":
				switch (mColor) {
					case "blue": {
						String[][] tabl1 = null;
						int[] tabl2 = null;
						for (int i = 1; i < 3; i++) {
							tabl1 = crossGenes(genotypy[0], genotypy[i]);
							tabl2 = countGenes(tabl1);
							for (int j = 0; j < 9; j++) {
								tabl[j] += tabl2[j];
							}
						}
						break;
					}
					case "green": {
						String[][] tabl1 = null;
						int[] tabl2 = null;
						for (int i = 1; i < 3; i++) {
							tabl1 = crossGenes(genotypy[1], genotypy[i]);
							tabl2 = countGenes(tabl1);
							for (int j = 0; j < 9; j++) {
								tabl[j] += tabl2[j];
							}
						}
						break;
					}
					case "brown": {
						String[][] tabl1 = null;
						int[] tabl2 = null;
						for (int j = 1; j < 3; j++) {
							for (int i = 3; i < 9; i++) {
								tabl1 = crossGenes(genotypy[j], genotypy[i]);
								tabl2 = countGenes(tabl1);
								for (int k = 0; k < 9; k++) {
									tabl[k] += tabl2[k];
								}
							}
						}
						break;
					}
				}
				break;
			case "brown":
				switch (mColor) {
					case "blue": {
						String[][] tabl1 = null;
						int[] tabl2 = null;
						for (int i = 3; i < 9; i++) {
							tabl1 = crossGenes(genotypy[0], genotypy[i]);
							tabl2 = countGenes(tabl1);
							for (int j = 0; j < 9; j++) {
								tabl[j] += tabl2[j];
							}
						}
						break;
					}
					case "green": {
						String[][] tabl1 = null;
						int[] tabl2 = null;
						for (int j = 1; j < 3; j++) {
							for (int i = 3; i < 9; i++) {
								tabl1 = crossGenes(genotypy[j], genotypy[i]);
								tabl2 = countGenes(tabl1);
								for (int k = 0; k < 9; k++) {
									tabl[k] += tabl2[k];
								}
							}
						}
						break;
					}
					case "brown": {
						String[][] tabl1 = null;
						int[] tabl2 = null;
						for (int j = 3; j < 9; j++) {
							for (int i = 3; i < 9; i++) {
								tabl1 = crossGenes(genotypy[j], genotypy[i]);
								tabl2 = countGenes(tabl1);
								for (int k = 0; k < 9; k++) {
									tabl[k] += tabl2[k];
								}
							}
						}
						break;
					}
				}
				break;
		}
    for (int i = 0; i < tabl.length - 1; i++) {
      tabl[9] += tabl[i];
    }
    return tabl;
  }
  /**
   * Metoda używana, gdy znamy genotypy krzyżowanych osób.
	 * Zwraca macierz 4 x 4 zawierającą genotypy potomstwa;
   *
   * @param fGenotype - genotyp pierwszej osoby
   * @param mGenotype - genotyp drugiej osoby
   * @return - macierz 4 x 4 zawierającą genotypy potomstwa
   */
  public static String[][] crossGenes(String fGenotype, String mGenotype) {
    if ((!genotypeExists(mGenotype) || (!genotypeExists(mGenotype)))) {
      return null;
    }
    String[] fGametes = {
        fGenotype.substring(0, 1).concat(fGenotype.substring(2, 3)),
        fGenotype.substring(0, 1).concat(fGenotype.substring(3, 4)),
        fGenotype.substring(1, 2).concat(fGenotype.substring(2, 3)),
        fGenotype.substring(1, 2).concat(fGenotype.substring(3, 4))};
    String[] mGametes = {
        mGenotype.substring(0, 1).concat(mGenotype.substring(2, 3)),
        mGenotype.substring(0, 1).concat(mGenotype.substring(3, 4)),
        mGenotype.substring(1, 2).concat(mGenotype.substring(2, 3)),
        mGenotype.substring(1, 2).concat(mGenotype.substring(3, 4))};
    String[][] array = new String[4][4];
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
      for (int j = 0; j < 4; j++) {
        String a = sort(fGametes[i].substring(0, 1),
            mGametes[j].substring(0, 1));
        String b = sort(fGametes[i].substring(1, 2),
            mGametes[i].substring(1, 2));
        array[i][j] = a.concat(b);
      }
    }
    return array;
  }
  /**
   * Zlicza liczbę poszczególnych genotypów potomstwa
   *
   * @param cross - macierz genotypów uzyskana przy użyciu metody
   *       countGenes (
   * @return - tablica 10 liczb. Zawiera liczby genotypów ułożone
   * w takiej kolejności jak w tablicy 'genotypes'. Ostatnia liczba
   * jest sumą. Częstość genotypu oblicza się przez podzielenie jednej
   * z dziewięciu liczb przez sumę.
   */
  public static int[] countGenes(String[][] cross) {
    int[] tabl = new int[10];
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
      for (int j = 0; j < 4; j++) {
        for (int k = 0; k < 9; k++) {
          if (cross[i][j].equals(genotypy[k])) {
            tabl[k]++;
            sum++;
          }
        }
      }
      tabl[9] = sum;
    }
    return tabl;
  }
  /**
   * Sprawdza i podaje kolor oczu dla podanego genotypu
   *
   * @param genotyp - badany genotyp zgodny z tablicą 'genotypes'
   * @return - zwraca kolor oczu dla podanego genotypu
   */
  private static String getColor(String genotyp) {
    if (genotyp.contains("B")) {
      return "brown";
    } else {
      if (genotyp.contains("G")) {
        return "green";
      } else {
        return "blue";
      }
    }
  }
  /**
   * Sprawdza i podaje kolory dla tablicy genotypów
   *
   * @param cross - tablica genotypów uzyskana przy użyciu metody
   *       crossGenes(String[][]);
   * @return - macierz 4 x 4 podającą kolory oczu w miejsce genotypów
   */
  public static String[][] getColors(String[][] cross) {
    String[][] kolory = new String[4][4];
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
      for (int j = 0; j < 4; j++) {
        kolory[i][j] = getColor(cross[i][j]);
      }
    }
    return kolory;
  }
  /**
   * Zamienia tablicę rozkładu genów na tablicę rozkładu
   * kolorów
   *
   * @param liczbaGenow - tablica rozkładu genów uzyskana przy
   *          użyciu metody countGenes()
   * @return - zwraca tablicę liczb podającą liczbę kolorów oczu
   * potomstwa w kolejności tablicy 'koloryOczu'
   */
  public static int[] getColors(int[] liczbaGenow) {
    int[] tabl = new int[4];
    for (int i = 0; i < genotypy.length; i++) {
      String color = getColor(genotypy[i]);
      switch (color) {
        case "blue":
          tabl[0] += liczbaGenow[i];
          break;
        case "brown":
          tabl[2] += liczbaGenow[i];
          break;
        case "green":
          tabl[1] += liczbaGenow[i];
          break;
      }
    }
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
      tabl[3] += tabl[j];
    }
    return tabl;
  }
  /**
   * Zlicza wystąpienia kolorów u potomstwa.
   *
   * @param colors - tablica kolorów uzyskana przy użyciu metody
   *        getColors(String[][])
   * @return - tablica podająca liczbę kolorów u potomstwa ułożona
   * w kolejności tablicy 'koloryOczu'. Ostatnia liczba jest sumą
   * trzech poprzednich. Częstość można obliczyć dzieląc jedną z trzech
   * liczb przez sumę.
   */
  public static int[] countColors(String[][] colors) {
    int[] tabl = new int[4];
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
      for (int j = 0; j < 4; j++) {
        for (int k = 0; k < 3; k++) {
          if (colors[i][j].equals(koloryOczu[k])) {
            tabl[k]++;
            sum++;
          }
        }
      }
    }
    tabl[3] = sum;
    return tabl;
  }
  /**
   * Sprawdza czy podana konfiguracja kolorów oczu rodziców z kolorem
   * oczu dziecka jest prawidłowa (dopuszczalna). Zakładamy, że kolor oczu
   * dziecka jest prawdziwy.
   *
   * @param childColor - kolor oczu dziecka
   * @param p1Color  - kolor oczu pierwszego rodzica
   * @param p2Color  - kolor oczu drugiego rodzica
   * @return - true jeśli konfiguracja jest dopuszczalna, false w przeciwnym
   * przypadku. Jeśli konfiguracja jest niepoprawna, to źle są podane
   * kolory oczu rodziców. Jeśli kolory oczu rodziców są poprawne to ojciec
   * nie jest faktycznie biologicznym ojcem.
   */
  public static boolean controlParents(String childColor, String p1Color,
                     String p2Color) {
    switch (childColor) {
      case "blue":
        if (p1Color.equals("green") && (p2Color.equals("green"))) {
          //System.out.println(
          //	"Przynajmniej jedna z osób nie jest Twoim rodzicem");
          return false;
        }
      case "green":
        if (p1Color.equals("blue") && (p2Color.equals("blue"))) {
          //System.out.println(
          //	"Przynajmniej jedna z osób nie jest Twoim rodzicem");
          return false;
        }
      case "brown":
        if (p1Color.equals("blue") && (p2Color.equals("blue"))) {
          //System.out.println(
          //	"Przynajmniej jedna z osób nie jest Twoim rodzicem");
          return false;
        } else if (p1Color.equals("green") && (p2Color.equals("green"))) {
          //	System.out.println(
          //	"Przynajmniej jedna z osób nie jest Twoim rodzicem");
          return false;
        } else if ((p1Color.equals("blue") && p2Color.equals("green"))
            || (p1Color.equals("green") && p2Color.equals("blue"))) {
          //	System.out.println(
          //	"Przynajmniej jedna z osób nie jest Twoim rodzicem");
          return false;
        }
    }
    return true;
  }
  /**
   * Sprawdza czy podany genotyp istnieje
   *
   * @param genotyp - genotyp do zbadania
   * @return - true jeśli genotyp istnieje, false - w przeciwnym
   * przypadku
   */
  public static boolean genotypeExists(String genotyp) {
		for (String s : genotypy) {
			if (s.equals(genotyp)) {
				return true;
			}
		}
    System.out.println("Taki genotyp nie istnieje.");
    return false;
  }
  /**
   * Ustawia prawidłową kolejność gamet w stringu
   * określającym genotyp
   *
   * @param a - gameta pierwsza
   * @param b - gameta druga
   * @return - genotyp z gametami ułożonymi
   * we właściwej kolejności
   */
  private static String sort(String a, String b) {
    int aa = a.charAt(0);
    int bb = b.charAt(0);
    if (bb < aa) {
      return b.concat(a);
    }
    return a.concat(b);
  }
  /**
   * Drukuje tablicę intów na konsoli
   *
   * @param array - wypisywana tablica
   */
  public static void print(int[] array) {
    System.out.print("[");
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      if (i == array.length - 1) {
        System.out.print(array[i]);
      } else {
        System.out.print(array[i] + ", ");
      }
    }
    System.out.print("]");
    System.out.println();
  }
  /**
   * Drukuje tablicę obiektów na konsoli
   *
   * @param array - wypisywana tablica
   */
  public static <T> void print(T[] array) {
    System.out.print("[");
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      if (i == array.length - 1) {
        System.out.print(array[i]);
      } else {
        System.out.print(array[i] + ", ");
      }
    }
    System.out.print("]");
    System.out.println();
  }
  /**
   * Drukuje wskazaną macierz obiektów na konsoli
   *
   * @param plist Object[][] - macierz obiektów
   */
  public static void print(Object[][] plist) {
		for (Object[] temp : plist) {
			for (Object o : temp) {
				System.out.print(o + " ");
			}
			System.out.print("\n");
		}
  }
}
Klasa Main1
package koloroczu;
public class Main1 {
  public static void main(String[] args) {
    //Gdy znamy genotypy partnerów
    String mGenotype = "ggbb";
    String fGenotype = "ggbb";
    System.out.println("Genotypy potomstwa:");
    String[][] cross1 = KolorOczu.crossGenes(fGenotype, mGenotype);
    KolorOczu.print(cross1);
    System.out.println(
        "Rozkład wystąpień genotypów w odniesieniu do tabeli 'genotypes':");
    int[] cg = KolorOczu.countGenes(cross1);
    KolorOczu.print(cg);
    System.out.println("Kolory oczu potomstwa:");
    String[][] kolory = KolorOczu.getColors(cross1);
    KolorOczu.print(kolory);
    System.out.println(
        "Rozkład wystąpień kolorów oczu w odniesieniu do tabeli 'koloryOczu':");
    int[] kol = KolorOczu.countColors(kolory);
    KolorOczu.print(kol);
  }
}

Po uruchomieniu klasy na konsoli otrzymujemy:

Genotypy potomstwa:
ggbb ggbb ggbb ggbb
ggbb ggbb ggbb ggbb
ggbb ggbb ggbb ggbb
ggbb ggbb ggbb ggbb
Rozkład wystąpień genotypów w odniesieniu do tabeli 'genotypes':
[16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16]
Kolory oczu potomstwa:
blue blue blue blue
blue blue blue blue
blue blue blue blue
blue blue blue blue
Rozkład wystąpień kolorów oczu w odniesieniu do tabeli 'koloryOczu':
[16, 0, 0, 16]
Klasa Main2
package koloroczu;
public class Main2 {
  public static void main(String[] args) {
    //Gdy znamy kolory oczu partnerów, a nic nie wiemy
    //o kolorach oczu ich rodziców
    System.out.println(
        "Rozkład genotypów według tablicy 'genotypy'. Ostatnia cyfra to suma.");
    int[] tabl = KolorOczu.crossEyes("brown", "brown");
    KolorOczu.print(tabl);
    System.out.println("Rozkład kolorów. ");
    System.out.println(
        "Kolory są w kolejności tabl 'kolory oczu'. Ostatnia cyfra to suma.");
    int[] kolory = KolorOczu.getColors(tabl);
    KolorOczu.print(kolory);
  }
}

Po uruchomieniu klasy na konsoli otrzymujemy:

Rozkład genotypów według tablicy 'genotypy'. Ostatnia cyfra to suma.
[18, 18, 36, 90, 180, 90, 36, 72, 36, 576]
Rozkład kolorów.
Kolory są w kolejności tabl 'kolory oczu'. Ostatnia cyfra to suma.
[18, 54, 504, 576]
Klasa Main3
package koloroczu;
public class Main3 {
  public static void main(String[] args) {
    //Gdy znamy kolory oczu partnerów, a nic nie wiemy
    //o kolorach oczu ich rodziców
    int[] tabl = KolorOczu.crossEyes("brown", "brown");
    System.out.println("rozkład kolorów. ");
    System.out.println(
        "Kolory są w kolejności tabl 'koloryOczu'. Ostatnia cyfra to suma.");
    int[] kolory = KolorOczu.getColors(tabl);
    KolorOczu.print(kolory);
  }
}

Po uruchomieniu klasy na konsoli otrzymujemy:

rozkład kolorów.
Kolory są w kolejności tabl 'koloryOczu'. Ostatnia cyfra to suma.
[18, 54, 504, 576]