Zielony Smok - logo witryny

Ten wpis napisałem korzystając z materiałów udostępnionych przez córkę.

Jak wiemy – w języku Java podpowiedzi można formatować przy użyciu HTML.

Podpowiedzi można też formatować bez użycia HTML. W tym wpisie właśnie to pokazuję.

Klasy

Aby móc formatować podpowiedzi należy przede wszystkim przygotować 2 klasy:

 • RectToolTip
 • RectToolTipUI

Potem tworzymy klasę przycisku MyButton, w którym nadpisujemy metodę createToolTip().

W klasach:

 • Main1 – pokazuje niesformatowaną podpowiedź w normalnym przycisku JButton
 • Main2 do przycisku MyButton dodajemy podpowiedź przy użyciu metody setTooltip(Tooltip)
 • Main3 – przy tworzeniu normalnego JButton nadpisujemy metodę createToolTip()
RectToolTip.java
package tooltip1;

import javax.swing.*;

public class RectToolTip extends JToolTip {
  private static final long serialVersionUID = 2381804711089908434L;

  public RectToolTip() {
    setUI(new RectToolTipUI());
  }
}
RectToolTipUI
package tooltip1;

import java.awt.*;
import java.util.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.plaf.metal.*;

public class RectToolTipUI extends MetalToolTipUI {
  private String[] tokeny;
  @SuppressWarnings("unused")
  private int maxWidth = 0;
  private int rectW = 0;

  @Override
  public void paint(Graphics g, JComponent c) {
    FontMetrics fm = g.getFontMetrics(g.getFont());
    Dimension size = c.getSize();
    g.setColor(c.getBackground());
    g.fillRect(0, 0, size.width, size.height);
    g.setFont(c.getFont());
    g.setColor(c.getForeground());
    int curX = 5;//polozenie tekstu na scenie
    int curY = 15;//polozenie tekstu na scenie
    int akt;//szerokosc aktualnie wypisywanego slowa
    @SuppressWarnings("unused")
    int rows = 1;//liczba linii tekstu
    for (String s : tokeny) {
      akt = fm.stringWidth(s);//sprawdza szerokosc stringu
      //w pikselach
      if ((curX + akt) < rectW + 5) {//jesli sie miesci w ramce
        g.drawString(s, curX, curY);//to wypisuje
        curX += akt;//zmienia pozycje "glowicy"
      } else {//jesli sie nie miesci
        curX = 5;//to przenosi "glowice" na poczatk
        curY += fm.getHeight();//i do nowego wiersza
        rows++;//dodaje nowy rzad
        g.drawString(s, curX, curY);//wypisuje string
        curX += akt;//zmienia pozycje "glowicy"
      }
    }
  }

  @Override
  public Dimension getPreferredSize(JComponent c) {
    FontMetrics fm = c.getFontMetrics(c.getFont());
    String tipText = ((JToolTip) c).getTipText();
    if (tipText == null) {
      tipText = "";
    }
    StringTokenizer st = new StringTokenizer(tipText, " ", true);
    int tokNum = st.countTokens();
    tokeny = new String[tokNum];
    int i = -1;
    int maxStrLen = 0;
    String maxString = null;
    while (st.hasMoreTokens()) {
      i++;
      String val = st.nextToken();//pobiera token
      tokeny[i] = val;//przypisuje token do tablicy
      int valLen = val.length();//sprawdza ilosc znakow w tokenie
      if (valLen > maxStrLen) {//sprawdza czy token jest najdluzszy
        maxStrLen = valLen;//jesli tak to ustawia dlugosc
        maxString = tokeny[i];//i pobiera ten string
      }
    }
    int textH = fm.getHeight();
    int textW = fm.stringWidth(tipText);
    int textArea = textH * textW;
    rectW = (int) Math.round(Math.sqrt(textArea / 0.62));
    int len1 = fm.stringWidth(maxString);
    if (rectW < len1 + 5) {
      rectW = len1 + 10;
    }
    int curX = 5;//polozenie tekstu na scenie
    @SuppressWarnings("unused")
    int curY = 15;//polozenie tekstu na scenie
    int akt;//szerokosc aktualnie wypisywanego slowa
    int rows = 1;//liczba linii tekstu
    for (i = 0; i < tokeny.length; i++) {
      akt = fm.stringWidth(tokeny[i]);//sprawdza szerokosc stringu
      //w pikselach
      if ((curX + akt) < rectW + 5) {//jesli sie miesci w ramce
        curX += akt;//zmienia pozycje "glowicy"
      } else {//jesli sie nie miesci
        curX = 5;//to przenosi "glowice" na poczatk
        curY += fm.getHeight();//i do nowego wiersza
        rows++;//dodaje nowy rzad
        curX += akt;//zmienia pozycje "glowicy"
      }
    }
    int dismissDelay = 4000;
    if (rows > 4) {
      dismissDelay = rows * 1300;
    }
    ToolTipManager.sharedInstance().setDismissDelay(dismissDelay);
    return new Dimension(rectW + 8, rows * fm.getHeight() + 5);
  }
}
MyButton.java
package tooltip1;

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class /**/MyButton extends JButton {
  private static final long serialVersionUID = 3602182470147405262L;

  MyButton() {
    super();
  }

  MyButton(Action a) {
    super(a);
  }

  MyButton(Icon icon) {
    super(icon);
  }

  MyButton(String text) {
    super(text);
  }

  MyButton(String text, Icon icon) {
    super(text, icon);
  }

  @Override
  public JToolTip createToolTip() {
    RectToolTip tip = new RectToolTip();
    tip.setComponent(this);
    tip.setBackground(Color.GREEN);
    tip.setForeground(Color.BLUE);
    tip.setFont(new Font("Dialog", Font.ITALIC, 14));
    return tip;
  }
}
Main1.java
package tooltip1;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

/**
 * ramka + panel
 */
public class Main1 extends JFrame {
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> new Main1());
  }

  public Main1() {
    setLayout(null);
    setPreferredSize(new Dimension(800, 800));
    int frameHeight = 800;
    int frameWidth = 800;
    setBounds((Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().width / 2)
            - (frameWidth / 2), (Toolkit.getDefaultToolkit()
            .getScreenSize().height / 2) - (frameHeight / 2), frameWidth,
        frameHeight);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("Ramka Graficzna");
    // setResizable(false);
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.setLayout(null);
    panel.setBounds(0, 0, frameWidth, frameHeight);
    JButton but = new JButton("Button");
    String str = "Jest to moment konkretyzowania planów. Wskazuje na początek dziaia albo nowy fakt w życiu pytającego. Należy uważnie rozważyć karty sąsiednie. Karta ta oznacza przede wszystkim pracę, plany i dzieci. Może wskazywać na początek nowego, ważnego etapu w życiu pytającego. Spotkanie z drugim człowiekiem (w towarzystwie karty Diabeł - akt seksualny). Niezależność jest korzystna dla pytającego. Pytający może narzucić swoją wolę, kontynuować wysiłek i zrealizować plany. Karta ta często reprezentuje młodą osobę (o ile nie występuje w towarzystwie karty Pustelnik), albo pytającego, o ile nie przekroczył czterdziestki. Mag w sąsiedztwie karty Słoñce reprezentuje miłość męską.";
    but.setToolTipText(str);
    but.setBounds(100, 100, 100, 40);
    panel.add(but);
    add(panel);
    setVisible(true);
  }
}

Efektem najechania kurorem myszy na przycisk jest:

Formatowanie tekstu podpowiedzi (bez użycia HTML)
Rys. 159. Klasyczna podpowiedź (wychodzi poza ekran)
Main2.java
package tooltip1;

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

/**
 * ramka + panel
 */
public class Main2 extends JFrame{
	private static final long serialVersionUID = 1L;

	public static void main(String[] args) {
		SwingUtilities.invokeLater(() -> new Main2());
	}

	public Main2(){
		setLayout(null);
		setPreferredSize(new Dimension(800, 800));
		int frameHeight = 800;
		int frameWidth = 800;
		setBounds((Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().width / 2)
				- (frameWidth / 2), (Toolkit.getDefaultToolkit()
				.getScreenSize().height / 2) - (frameHeight / 2), frameWidth,
				frameHeight);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setTitle("Ramka Graficzna");
		// setResizable(false);
		JPanel panel = new JPanel();
		panel.setLayout(null);
		panel.setBounds(0, 0, frameWidth, frameHeight);
		MyButton but = new MyButton("Button");
		String str = "Jest to moment konkretyzowania planów. Wskazuje na początek dziaia albo nowy fakt w życiu pytającego. Należy uważnie rozważyć karty sąsiednie. Karta ta oznacza przede wszystkim pracę, plany i dzieci. Może wskazywać na początek nowego, ważnego etapu w życiu pytającego. Spotkanie z drugim człowiekiem (w towarzystwie karty Diabeł - akt seksualny). Niezależność jest korzystna dla pytającego. Pytający może narzucić swoją wolę, kontynuować wysiłek i zrealizować plany. Karta ta często reprezentuje młodą osobę (o ile nie występuje w towarzystwie karty Pustelnik), albo pytającego, o ile nie przekroczył czterdziestki. Mag w sąsiedztwie karty Słoñce reprezentuje miłość męską.";
		but.setToolTipText(str);
		but.setBounds(100, 100, 100, 40);
		panel.add(but);
		add(panel);
		setVisible(true);
	}
}

Efektem uruchomienia i najechania kursorem myszy na przycisk jest:

Formatowanie tekstu podpowiedzi (bez użycia HTML)
Rys. 160. Sformatowana podpowiedź – sposób 1
Main3.java
package tooltip1;

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

/**
 * ramka + panel
 */
public class Main3 extends JFrame {
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> new Main3());
  }

  public Main3() {
    setLayout(null);
    setPreferredSize(new Dimension(800, 800));
    int frameHeight = 800;
    int frameWidth = 800;
    setBounds((Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().width / 2)
            - (frameWidth / 2), (Toolkit.getDefaultToolkit()
            .getScreenSize().height / 2) - (frameHeight / 2), frameWidth,
        frameHeight);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("Ramka Graficzna");
    // setResizable(false);
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.setLayout(null);
    panel.setBounds(0, 0, frameWidth, frameHeight);
    JButton but = new JButton("Button") {
      private static final long serialVersionUID = -50399866112532871L;

      @Override
      public JToolTip createToolTip() {
        RectToolTip tip = new RectToolTip();
        tip.setComponent(this);
        tip.setBackground(Color.YELLOW);
        tip.setForeground(Color.RED);
        tip.setFont(new Font("Dialog", Font.ITALIC, 12));
        return tip;
      }
    };
    String str = "Jest to moment konkretyzowania planów. Wskazuje na początek działania albo nowy fakt w życiu pytającego. Należy uważnie rozważyć karty sąsiednie. Karta ta oznacza przede wszystkim pracę, plany i dzieci. Może wskazywać na początek nowego, ważnego etapu w życiu pytającego. Spotkanie z drugim człowiekiem (w towarzystwie karty Diabeł - akt seksualny). Niezależność jest korzystna dla pytającego. Pytający może narzucić swoją wolę, kontynuować wysiłek i zrealizować plany. Karta ta często reprezentuje młodą osobę (o ile nie występuje w towarzystwie karty Pustelnik), albo pytającego, o ile nie przekroczył czterdziestki. Mag w sąsiedztwie karty Słońce reprezentuje miłość męską.";
    but.setToolTipText(str);
    but.setBounds(100, 100, 100, 40);
    panel.add(but);
    add(panel);
    setVisible(true);
  }
}

Efektem najechania kursorem myszy na przycisk jest:

Formatowanie tekstu podpowiedzi (bez użycia HTML)
Rys. 161. Sformatowana podpowiedź – sposób 2