Zielony Smok - logo witryny

W tym wpisie korzystałem z materiałów udostępnionych przez moją córkę.

Ten wpis jest kontynuacją wpisu: Formatowanie tekstu podpowiedzi (bez użycia HTML)

Klasy

Przygotowujemy 4 klasy:

 • ImageToolTip.java
 • ImagetoolTipUI.java
 • MyButton.java
 • Main.java
ImageToolTip.java
package tooltip2;

import java.awt.geom.*;
import java.awt.image.*;
import java.util.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.plaf.*;

public class ImageToolTip extends JToolTip {
  private static final long serialVersionUID = 2381804711089908434L;
  private BufferedImage[] images = new BufferedImage[0];
  private BufferedImage[] scaledImages = new BufferedImage[0];
  private int[] afterTokenNos = new int[0];

  /**
   * ustawia nowe ToolTipUI dla tej podpowiedzi
   * przekazujac do ToolTipUI obrazki i miejsce w ktorym
   * ma sie podpowiedz znalezc
   */
  public ImageToolTip() {
    //przekazuje puste tablize o zerowej dlugosci
    setUI(new ImageToolTipUI(scaledImages, afterTokenNos));
  }

  @Override
  public void setUI(ComponentUI newUI) {
    super.setUI(newUI);
  }

  /**
   * wstawia zeskalowany obrazek do
   */
  public void setImage(BufferedImage image, double scale, int afterTokenNo) {
    AffineTransform af = AffineTransform.getScaleInstance(scale, scale);
    AffineTransformOp atop = new AffineTransformOp(af,
        AffineTransformOp.TYPE_BICUBIC);
    int len = images.length; //okresla dlugosc tablicy (poczatkowo jest zerowa
    images = Arrays.copyOf(images, len + 1);//przedluza tablice o 1
    scaledImages = Arrays.copyOf(scaledImages, len + 1);//przedluza tablice o 1
    afterTokenNos = Arrays.copyOf(afterTokenNos, len + 1);//przedluza tablice o 1
    BufferedImage scaledImage = atop.filter(image, null);//skaluje obrazek
    images[len] = image;//wstawia obrazek do tablicy
    scaledImages[len] = scaledImage;//wstawia skalowany obrazek do tablicy
    afterTokenNos[len] = afterTokenNo;// wstawia token do tablicy
    setUI(new ImageToolTipUI(scaledImages, afterTokenNos));// ustawia
    // nowy ToolTipUI - przekazuje tablice obrazkow i tokenow do ToolTipUI
  }

  public void removeImage(int imageNumber) {
    images = shortenArray(images, imageNumber);
    scaledImages = shortenArray(scaledImages, imageNumber);
    afterTokenNos = shortenArray(afterTokenNos, imageNumber);
    setUI(new ImageToolTipUI(scaledImages, afterTokenNos));// ustawia
    // nowy ToolTipUI - przekazuje tablice obrazkow i tokenow do ToolTipUI
  }

  public void removeImages() {
    images = new BufferedImage[0];
    scaledImages = new BufferedImage[0];
    afterTokenNos = new int[0];
    setUI(new ImageToolTipUI(scaledImages, afterTokenNos));// ustawia
    // nowy ToolTipUI - przekazuje tablice obrazkow i tokenow do ToolTipUI
  }

  public BufferedImage[] getImages() {
    return images;
  }

  public BufferedImage[] getScaledImages() {
    return scaledImages;
  }

  //zamienia nr slowa na nr tokenu (tokenami sa tez spacje)
  //dlatego mnozenie przez 2 i dodanie 1 (uwzglednienie tego slowa)
  public static int findTokenNo(String text, String wordToFind,
                 String delimiter) {
    StringTokenizer st = new StringTokenizer(text, delimiter);
    ArrayList<String> al = new ArrayList<>();
    while (st.hasMoreTokens()) {
      al.add(st.nextToken());
    }
    return al.indexOf(wordToFind) * 2 + 1;
  }

  //skraca dlugosc tablicy obrazkow dla typow obiektowych
  public static <T> T[] shortenArray(T[] tabl, int indexDeleted) {
    int len = tabl.length;
    //sprawdza czy index miesci sie w tablicy
    if ((indexDeleted > len - 1) || (indexDeleted < 0)) {
      throw new IndexOutOfBoundsException("index poza tablicą");
    } else {//jesli tak
      //to przepisuje rekordy za indeksem o 1 w lewo
      for (int i = indexDeleted; i < tabl.length - 1; i++) {
        tabl[i] = tabl[i + 1];
      }
    }
    //a nastepnie skraca tablice o 1
    return Arrays.copyOf(tabl, len - 1);
  }

  //to samo tylko dla typow prymitywnych
  public static double[] shortenArray(double[] tabl, int indexDeleted) {
    int len = tabl.length;
    if ((indexDeleted > len - 1) || (indexDeleted < 0)) {
      throw new IndexOutOfBoundsException("index poza tablicą");
    } else {
      for (int i = indexDeleted; i < tabl.length - 1; i++) {
        tabl[i] = tabl[i + 1];
      }
    }
    return Arrays.copyOf(tabl, len - 1);
  }

  public static int[] shortenArray(int[] tabl, int indexDeleted) {
    int len = tabl.length;
    if ((indexDeleted > len - 1) || (indexDeleted < 0)) {
      throw new IndexOutOfBoundsException("index poza tablicą");
    } else {
      for (int i = indexDeleted; i < tabl.length - 1; i++) {
        tabl[i] = tabl[i + 1];
      }
    }
    return Arrays.copyOf(tabl, len - 1);
  }
}
ImagetoolTipUI.java
package tooltip2;

import java.awt.*;
import java.awt.image.*;
import java.util.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.plaf.metal.*;

/*
 * wyswietla podpowiedz uzywajac MetalLookAndFeel
 */
public class ImageToolTipUI extends MetalToolTipUI {
  private String[] tokeny;//tokeny
  private int rectW = 0;//szerokosc wyswietlonej podpowiedzi
  private final BufferedImage[] scaledImages;//skalowane obrazki
  private final int[] afterTokenNos;//pozycje obrazkow w tekscie
  private final int[] scaledWidths;//szerokosci obrazkow
  private final int[] scaledHeights;//wysokosci obrazkow

  public ImageToolTipUI(BufferedImage[] scaledImages, int[] afterTokenNos) {
    this.scaledImages = scaledImages;
    this.afterTokenNos = afterTokenNos;
    int len = scaledImages.length;
    scaledWidths = new int[len];//utowrzenie tablicy
    scaledHeights = new int[len];//j.w.
    //wypelnienie tablic
    for (int i = 0; i < scaledImages.length; i++) {
      scaledWidths[i] = scaledImages[i].getWidth();
      scaledHeights[i] = scaledImages[i].getHeight();
    }
  }

  @Override
  public void paint(Graphics g, JComponent c) {
    FontMetrics fm = g.getFontMetrics(g.getFont());
    int w = c.getWidth();//szerokosc komponentu dla ktorego jest podpowiedz
    int h = c.getHeight();//j.w. ytlko wysokosc
    g.setColor(c.getBackground());
    g.fillRect(0, 0, w, h);
    g.setFont(c.getFont());
    g.setColor(c.getForeground());
    int curX = 5;//polozenie tekstu na komponencie
    int curY = 15;//polozenie tekstu na komponencie
    int akt;//szerokosc aktualnie wypisywanego slowa
    @SuppressWarnings("unused")
    int rows = 1;//liczba linii tekstu
    if (afterTokenNos.length > 0) {//jesli istnieja obrazki
      for (int i = 0; i < tokeny.length; i++) {//przebieg przez tokeny
        for (int k = 0; k < afterTokenNos.length; k++) {//przebieg przez pozycje obrazkow
          if (i != afterTokenNos[k]) {//jesli po tym tokenie nie ma obrazka
            if (k == 0) {//ogranicznik. Gdyby go nie bylo to
              //kazde slowo byloby wyswietlone 3 razy, np. JestJestJest
              //,a tak wyswietla slowo tylko raz
              akt = fm.stringWidth(tokeny[i]);//sprawdza szerokosc stringu
              //w pikselach
              if (!tokeny[i].endsWith("\n")) {//jesli token nie ma znaku lamania
                if ((curX + akt) < rectW + 5) {//jesli sie miesci w ramce
                  g.drawString(tokeny[i], curX, curY);//to wypisuje
                  curX += akt;//zmienia pozycje "glowicy"
                } else {//jesli sie nie miesci
                  curX = 5;//to przenosi "glowice" na poczatk
                  curY += fm.getHeight();//i do nowego wiersza
                  rows++;//dodaje nowy rzad
                  g.drawString(tokeny[i], curX, curY);//wypisuje string
                  curX += akt;//zmienia pozycje "glowicy"
                }
              } else {
                curX = 5;//to przenosi "glowice" na poczatk
                curY += fm.getHeight();//i do nowego wiersza
                rows++;//dodaje nowy rzad
                g.drawString(tokeny[i], curX, curY);//wypisuje string
                curX += akt;//zmienia pozycje "glowicy"
              }
            }
          } else {//jesli po tym tokenie jest obrazek
            curX = 5;//przenosi glwice na poczatek
            curY += fm.getHeight();//i do nowego wiersza
            g.drawImage(scaledImages[k], curX, curY,//rysuje obrazek
                scaledWidths[k], scaledHeights[k], null);
            curX = 5;//przenosi kursor na poczatek
            curY += scaledHeights[k] + fm.getHeight();//i do nowego wiersza
            rows += scaledHeights[k] / fm.getHeight() + 2;//uaktualnia liczbe
            //rzedow uwzgledniajac szerokosc obraz oraz linie ponad i pod obrazkiem
          }
        }
      }
    } else {//jesli nie istnieja obrazki
      for (String s : tokeny) {
        akt = fm.stringWidth(s);//sprawdza szerokosc stringu
        //w pikselach
        //w pikselach
        if (!s.endsWith("\n")) {//jesli token nie ma znaku lamania
          if ((curX + akt) < rectW + 5) {//jesli sie miesci w ramce
            g.drawString(s, curX, curY);//to wypisuje
            curX += akt;//zmienia pozycje "glowicy"
          } else {//jesli sie nie miesci
            curX = 5;//to przenosi "glowice" na poczatk
            curY += fm.getHeight();//i do nowego wiersza
            rows++;//dodaje nowy rzad
            g.drawString(s, curX, curY);//wypisuje string
            curX += akt;//zmienia pozycje "glowicy"
          }
        } else {
          curX = 5;//to przenosi "glowice" na poczatk
          curY += fm.getHeight();//i do nowego wiersza
          rows++;//dodaje nowy rzad
          g.drawString(s, curX, curY);//wypisuje string
          curX += akt;//zmienia pozycje "glowicy"
        }
      }
    }
  }

  /**
   * ta metoda wywolywana jest zawsze przed paint()
   */
  @Override
  public Dimension getPreferredSize(JComponent c) {
    FontMetrics fm = c.getFontMetrics(c.getFont());
    String tipText = ((JToolTip) c).getTipText();
    if (tipText == null) {
      tipText = "";
    }
    StringTokenizer st = new StringTokenizer(tipText, " ", true);
    int tokNum = st.countTokens();
    tokeny = new String[tokNum];
    int i = -1;
    int maxStrLen = 0;
    String maxString = null;
    while (st.hasMoreTokens()) {
      i++;
      String val = st.nextToken();//pobiera token
      tokeny[i] = val;//przypisuje token do tablicy
      int valLen = val.length();//sprawdza ilosc znakow w tokenie
      if (valLen > maxStrLen) {//sprawdza czy token jest najdluzszy
        maxStrLen = valLen;//jesli tak to ustawia dlugosc
        maxString = tokeny[i];//i pobiera ten string
      }
    }
    int textH = fm.getHeight();//wysokosc tekstu
    int textW = fm.stringWidth(tipText);//dlugosc stringu bez obrazkow
    int textArea = textH * textW;//powierzchnia zajmowana przez tekst
    rectW = (int) Math.round(Math.sqrt(textArea / 0.62));//zloty podzial
    int len1 = fm.stringWidth(maxString);//dlugosc najdluzszego slowa
    if (rectW < len1 + 5) {//jesli szerokosc jest mniejsza niz najdluzsze slowo
      rectW = len1 + 10;//powieksza obrazek
    }
    int curX = 5;//polozenie tekstu na scenie
    @SuppressWarnings("unused")
    int curY = 15;//polozenie tekstu na scenie
    int akt;//szerokosc aktualnie wypisywanego slowa
    int rows = 1;//liczba linii tekstu
    //wszystko dokladnie tak samo jak w metodzie paint
    if (afterTokenNos.length > 0) {
      for (i = 0; i < tokeny.length; i++) {
        for (int k = 0; k < afterTokenNos.length; k++) {
          if (i != afterTokenNos[k]) {
            if (k == 0) {
              akt = fm.stringWidth(tokeny[i]);//sprawdza szerokosc stringu
              //w pikselach
              if (!tokeny[i].endsWith("\n")) {
                if ((curX + akt) < rectW + 5) {//jesli sie miesci w ramce
                  curX += akt;//zmienia pozycje "glowicy"
                } else {//jesli sie nie miesci
                  curX = 5;//to przenosi "glowice" na poczatk
                  curY += fm.getHeight();//i do nowego wiersza
                  rows++;//dodaje nowy rzad
                  curX += akt;//zmienia pozycje "glowicy"
                }
              } else {
                curX = 5;//to przenosi "glowice" na poczatk
                curY += fm.getHeight();//i do nowego wiersza
                rows++;//dodaje nowy rzad
                curX += akt;//zmienia pozycje "glowicy"
              }
            }
          } else {
            curY += textH;
            curX = 5;
            curY += scaledHeights[k] + textH;
            rows += scaledHeights[k] / textH + 2;
          }
        }
      }
    } else {
      for (i = 0; i < tokeny.length; i++) {
        akt = fm.stringWidth(tokeny[i]);//sprawdza szerokosc stringu
        //w pikselach
        //w pikselach
        if (!tokeny[i].endsWith("\n")) {//jesli token nie ma znaku lamania
          if ((curX + akt) < rectW + 5) {//jesli sie miesci w ramce
            curX += akt;//zmienia pozycje "glowicy"
          } else {//jesli sie nie miesci
            curX = 5;//to przenosi "glowice" na poczatk
            curY += fm.getHeight();//i do nowego wiersza
            rows++;//dodaje nowy rzad
            curX += akt;//zmienia pozycje "glowicy"
          }
        } else {
          curX = 5;//to przenosi "glowice" na poczatk
          curY += fm.getHeight();//i do nowego wiersza
          rows++;//dodaje nowy rzad
          curX += akt;//zmienia pozycje "glowicy"
        }
      }
    }
    int dismissDelay = 4000;//czas wyswietalnia
    if (rows > 4) {
      dismissDelay = rows * 1300;//uzalezniony od dlugosci tekstu do
      //przeczytania
    }
    //ustawienie tych wartosci
    ToolTipManager.sharedInstance().setDismissDelay(dismissDelay);
    //okreslenie wymiarow z uwzglednieniem margnesow(8) i (5) oraz
    //odstepow miedzytekstowych(+1)
    return new Dimension(rectW + 8, rows * (fm.getHeight() + 1) + 5);
  }
}
MyButton.java
package tooltip2;

import java.awt.*;
import java.awt.image.*;
import java.util.*;
import javax.swing.*;

public class MyButton extends JButton {
  private static final long serialVersionUID = 3602182470147405262L;
  private BufferedImage[] bimages = new BufferedImage[0];
  private double[] scales = new double[0];
  private int[] afterTokenNos = new int[0];
  private final ImageToolTip tip = new ImageToolTip();

  MyButton() {
    super();
  }

  MyButton(Action a) {
    super(a);
  }

  MyButton(Icon icon) {
    super(icon);
  }

  MyButton(String text) {
    super(text);
  }

  MyButton(String text, Icon icon) {
    super(text, icon);
  }

  /**
   * Tworzy podpowiedz dla komponentu MyButton
   */
  @Override
  public JToolTip createToolTip() {
    tip.setComponent(this);
    tip.setBackground(Color.GREEN);
    tip.setForeground(Color.BLUE);
    tip.setFont(new Font("Dialog", Font.ITALIC, 14));
    return tip;
  }

  public void setToolTipBimage(BufferedImage bimage, double scale,
                 int afterTokenNo) {
    int len = bimages.length;
    bimages = Arrays.copyOf(bimages, len + 1);
    scales = Arrays.copyOf(scales, len + 1);
    afterTokenNos = Arrays.copyOf(afterTokenNos, len + 1);
    bimages[len] = bimage;
    scales[len] = scale;
    afterTokenNos[len] = afterTokenNo;
    tip.setImage(bimage, scale, afterTokenNo);
  }

  public void removeToolTipBimage(int imageNumber) {
    bimages = ImageToolTip.shortenArray(bimages, imageNumber);
    scales = ImageToolTip.shortenArray(scales, imageNumber);
    afterTokenNos = ImageToolTip.shortenArray(afterTokenNos, imageNumber);
    tip.removeImage(imageNumber);
  }

  public void removeTooltipBimages() {
    bimages = new BufferedImage[0];
    scales = new double[0];
    afterTokenNos = new int[0];
    tip.removeImages();
  }
}
Main.java
package tooltip2;

import java.awt.*;
import java.awt.image.*;
import java.io.*;
import javax.imageio.*;
import javax.swing.*;

/**
 * ramka + panel
 */
public class Main extends JFrame {
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> new Main());
  }

  public Main() {
    setLayout(null);
    setPreferredSize(new Dimension(800, 800));
    int frameHeight = 800;
    int frameWidth = 800;
    setBounds((Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().width / 2)
            - (frameWidth / 2), (Toolkit.getDefaultToolkit()
            .getScreenSize().height / 2) - (frameHeight / 2), frameWidth,
        frameHeight);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("Ramka Graficzna");
    // setResizable(false);
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.setLayout(null);
    panel.setBounds(0, 0, frameWidth, frameHeight);
    MyButton but = new MyButton("Button");
    BufferedImage bimage = fileToBimage("swings/src/assets/smok.jpg");
    BufferedImage bimage1 = fileToBimage("swings/src/assets/smok1.jpg");
    BufferedImage bimage2 = fileToBimage("swings/src/assets/smok2.jpg");
    String str = "Jest to moment konkretyzowania planów. Wskazuje na początek dziaia albo nowy fakt w życiu pytającego. Należy uważnie rozważyć karty sąsiednie. Karta ta oznacza przede wszystkim pracę, plany i dzieci. Może wskazywać na początek nowego, ważnego etapu w życiu pytającego. Spotkanie z drugim człowiekiem (w towarzystwie karty Diabeł - akt seksualny). Niezależność jest korzystna dla pytającego. Pytający może narzucić swoją wolę, kontynuować wysiłek i zrealizować plany. Karta ta często reprezentuje młodą osobę (o ile nie występuje w towarzystwie karty Pustelnik), albo pytającego, o ile nie przekroczył czterdziestki. Mag w sąsiedztwie karty Słoñce reprezentuje miłość męską.";
    but.setToolTipBimage(bimage, 0.2,
        ImageToolTip.findTokenNo(str, "planów.", " "));
    but.setToolTipBimage(bimage1, 0.5,
        ImageToolTip.findTokenNo(str, "działania", " "));
    but.setToolTipBimage(bimage2, 0.7,
        ImageToolTip.findTokenNo(str, "uważnie", " "));
    but.removeToolTipBimage(0);
    but.setToolTipText(str);
    but.setBounds(100, 100, 100, 40);
    panel.add(but);
    add(panel);
    setVisible(true);
  }

  /**
   * Wczytuje obrazek z pliku i zamienia go na BufferedImage
   * Ta metoda, z nieznanych mi przyczyn nie chciała działać z filtrami
   * <code>RescaleOp</code> i <code>ConvolveOp</code>, czyli np. blur(),
   * sharp(), brightness()
   *
   * @param plik String - wskazuje plik z obrazkiem
   * @return BufferedImage - zwraca obrazek buforowany znajdujący się w pliku
   */
  public static BufferedImage fileToBimage(String plik) {
    File f = new File(plik);
    BufferedImage bimage = null;
    try {
      bimage = ImageIO.read(f);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return bimage;
  }
}

Wynik

Po uruchomieniu klasy Main i najechaniu kursorem myszy na przycisk zobaczymy:

Wstawienie obrazka do podpowiedzi
Rys. 162. Obrazek wstawiony do podpowiedzi