Zielony Smok - logo witryny

Timery

Odmierzaniem czasu zajmują się trzy klasy:

 • java.util.Timer
 • java.util.TimerTask
 • javax.swing.Timer

Nie będziemy tych klas szczegółowo omawiać, ale pokażemy przykłady ich użycia. Tę samą animację wykonamy przy użyciu klasy wątku Thread, klas java.util.Timer i java.util.TimerTask oraz klasy javax.swing.Timer.

Klasa Listing094 pozwala na kolejne uruchomienie 3 klasy: Listing094a, Listing094b i Listing094c. Mamy również 3 klasy pomocnicze: Card i CardUtil oraz FileJPGFilter.

Użycie klasy Thread

Klasa Listing094a
package dt16.timers;
import java.awt.*;
import java.io.*;
import javax.swing.*;
/**
 * animacja z uzyciem klasy Thread CardLayout
 */
class Listing094a extends JPanel {
  private static final long serialVersionUID = -1708095494186169452L;
  private final CardLayout cl;
  private final File[] files;
  private int frames;
  public Listing094a() {
    cl = new CardLayout();
    setPreferredSize(new Dimension(182, 335));
    setBounds(0, 0, 182, 335);
    setLayout(cl);
    files = CardUtil.listJPGFiles("assets/karty/");
    frames = files.length;
    for (File file : files) {
      Card card = new Card("" + file);
      add(card, "" + file);
    }
    new Thread(() -> {
      try {
        Thread.sleep(500);
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      while (frames > 0) {
        Listing094a.this.repaint();
        try {
          cl.next(Listing094a.this);
          Thread.sleep(170);
          frames--;
        } catch (Exception ex) {
          ex.printStackTrace();
        }
      }
    }).start();
  }
}

Użycie klasy java.swing.Timer

Listing094b
package dt16.timers;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.*;
import javax.swing.*;
/**
 * animacja z wykorzystaniem klasy Timer i CardLayout
 */
class Listing094b extends JPanel implements ActionListener {
  private static final long serialVersionUID = -1708095494186169452L;
  private final CardLayout cl;
  private final File[] files;
  private int frames;
  private final Timer timer;
  public Listing094b() {
    cl = new CardLayout();
    setPreferredSize(new Dimension(182, 335));
    setBounds(0, 0, 182, 335);
    setLayout(cl);
    files = CardUtil.listJPGFiles("assets/karty/");
    frames = files.length;
    for (File file : files) {
      Card card = new Card("" + file);
      add(card, "" + file);
    }
    try {
      Thread.sleep(500);
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    timer = new Timer(170, this);
    timer.start();
  }
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if (frames > 0) {
      Listing094b.this.repaint();
      cl.next(Listing094b.this);
      frames--;
    } else {
      timer.stop();
    }
  }
}

Użycie klas java.util.Timer i java.util.TimerTask

Klasa Listing094c
package dt16.timers;
import java.awt.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
import java.util.Timer;
import javax.swing.*;
/**
 * animacja z uzyciek klasy Timer i TimerTask i CardLayout
 */
class Listing094c extends JPanel {
  private static final long serialVersionUID = -1708095494186169452L;
  private final CardLayout cl;
  private final File[] files;
  private int frames;
  private final TimerTask timerTask;
  private final Timer timer;
  public Listing094c() {
    cl = new CardLayout();
    setPreferredSize(new Dimension(182, 335));
    setBounds(0, 0, 182, 335);
    setLayout(cl);
    files = CardUtil.listJPGFiles("assets/karty/");
    frames = files.length;
    for (File file : files) {
      Card card = new Card("" + file);
      add(card, "" + file);
    }
    timer = new Timer();
    timerTask = new TimerTask() {
      @Override
      public void run() {
        if (frames > 0) {
          Listing094c.this.repaint();
          cl.next(Listing094c.this);
          frames--;
        } else {
          timer.cancel();
        }
      }
    };
    timer.schedule(timerTask, 500, 170);
  }
}

Klasy pomocnicze

Klasa Listing094
package dt16.timers;
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
/**
 * ramka + panel
 */
class Listing094 extends JFrame {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  private final int frameWidth = 800;
  private final int frameHeight = 800;
  private final JPanel panel;
  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> new Listing094(new Listing094c()));
  }
  private Listing094(JComponent comp) {
    panel = (JPanel) comp;
    setLayout(null);
    //panel.setBounds(0, 0, 182, 335);
    panel.setBounds(0, 0, 800, 800);
    setPreferredSize(new Dimension(800, 800));
    setBounds(
        (Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().width / 2)
            - (frameWidth / 2),
        (Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().height / 2)
            - (frameHeight / 2),
        frameWidth, frameHeight);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("Card Layout");
    //  setResizable(false);
    add(panel);
    setVisible(true);
  }
}
Klasa Card
package dt16.timers;
import java.awt.*;
import java.awt.image.*;
import javax.swing.*;
class Card extends JComponent {
  private static final long serialVersionUID = 5586338595500806338L;
  private static final int XSIZE = 182;
  private static final int YSIZE = 335;
  private final BufferedImage bimage;
  public Card(String obrazek) {
    bimage = CardUtil.fileToBimage3(obrazek);
    setLayout(null);
    setBounds(0, 0, XSIZE, YSIZE);
    setPreferredSize(new Dimension(XSIZE, YSIZE));
  }
  @Override
  public void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
    g2.drawImage(bimage, 0, 0, XSIZE, YSIZE, this);
  }
}
Klasa CardUtil
package dt16.timers;
import java.awt.*;
import java.awt.image.*;
import java.io.*;
import javax.swing.*;
class CardUtil {
  private CardUtil() {
  }
  public static File[] listJPGFiles(String dir) {
    File file = new File(dir);
    File[] files = null;
    if (file.isDirectory()) {
      FileJPGFilter fef = new FileJPGFilter(file, ".jpg");
      files = file.listFiles(fef);
    } else {
      System.out.println("Podaj nazwę katalogu z obrazkami");
    }
    return files;
  }
  public static BufferedImage fileToBimage3(String plik) {
    Image obrazek = loadImage(plik);
    BufferedImage bimage;
    GraphicsConfiguration gc = GraphicsEnvironment
        .getLocalGraphicsEnvironment().getDefaultScreenDevice()
        .getDefaultConfiguration();
    bimage = gc.createCompatibleImage(obrazek.getWidth(null),
        obrazek.getHeight(null));
    bimage.getGraphics().drawImage(obrazek, 0, 0, null);
    return bimage;
  }
  private static Image loadImage(String obrazek) {
    Image image = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(obrazek);
    MediaTracker mt = new MediaTracker(new JPanel());
    mt.addImage(image, 0);
    try {
      mt.waitForID(0);
    } catch (InterruptedException e) {
      e.getMessage();
    }
    return image;
  }
}
Klasa FileJPGFilter
package dt16.timers;
import java.io.*;
//tworzy filtr rozszerzen plikow, ktore beda wyszukiwane przy jego uzyciu
class FileJPGFilter implements FilenameFilter {
  public FileJPGFilter(File dir, String s) {
    this.accept(dir, s);
  }
  @Override
  public boolean accept(File dir, String s) {
    return s.endsWith(".jpg") || s.endsWith(".jpeg") || s.endsWith(".JPG");
  }
}

Wynik

Po uruchomieniu zobaczymy kolejne karty:

Animacja kart
Animacja kart

Rysunki kart: Maciej Krzywicki.