Zielony Smok - logo witryny

Klasa java.sql.Date

Klasy java.sql.Date dziedziczy po klasie java.util.Date.

Podawane milisekundy liczone są jako czas, który upłynął od 1 stycznia 1970 roku godzina 00:00:00.000 strefy
czasowej GMT. Rok nie może być późniejszy niż rok 8099. Liczba ujemna
wskazuje czas liczony wstecz (przed podanym wyżej).

Konstruktory

 • Date(long date)

Data musi być podana w milisekundach. Godziny, minuty, sekundy muszą być wyzerowane na 00:00:00.000 danej strefy
czasowej.

package dt03.java_sql_Date;
import java.sql.*;
public class Listing005 {
  public static void main(String[] args) {
    long l = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("l: " + l);
    Date now = new Date(l);
    System.out.println("now: " + now);
  }
}
l: 1538204391962
now: 2018-09-29

Metody

Metody klasy java.sql.Date
Zwraca Metoda Opis
void setTime(long Date) Ustawia datę na podaną liczbę milisekund
Instant toInstant() Nie powinna być używana, ponieważ obiekt Instant zawiera komponent czasowy, natomiast data
SQL nie zawiera komponentu czasowego. Przy użyciu zostanie wyrzucony wyjątek UnsupportedOperation
Exception
.
LocalDate toLocalDate() Przekształca obiekt Date w obiekt LocalDate. Ta klasa będzie omówiona później
String toString() Podaje datę jako string
Date Date.valueOf(LocalDate date) Przekształca obiekt LocalDate w obiekt Date.
Date Date.valueOf(String s) Przekształca string w obiekt Date. String musi zawierać rok w postaci czterocyfrowej yyyy,
miesiąc w postaci liczby z zerem na początku lub bez, dzień w postaci liczby z zerem na początku lub
bez, oddzielone myślnikami: yyyy-[m]m-[d]d
package dt03.java_sql_Date;
import java.time.*;
import java.util.*;
public class Listing006 {
  public static void main(String[] args) {
    GregorianCalendar cal = new GregorianCalendar(1952, 6, 4);
    long l = cal.getTimeInMillis();
    System.out.println("l: " + l);
    java.sql.Date now = new java.sql.Date(l);
    now.setTime(System.currentTimeMillis());
    System.out.println("now: " + now);
    /** Wyrzuci wyjątek
     Instant inst = now.toInstant();
     System.out.println(inst);
     */
    //-
    LocalDate ld = now.toLocalDate();
    System.out.println("ld: " + ld);
    //-
    String date = now.toString();
    System.out.println("date: " + date);
    java.sql.Date d1 = java.sql.Date.valueOf(ld);
    System.out.println("dl: " + d1);
    //-
    java.sql.Date d2 = java.sql.Date.valueOf("1983-1-17");
    System.out.println("d2: " + d2);
  }
}
l: -552099600000
now: 2018-09-29
ld: 2018-09-29
date: 2018-09-29
dl: 2018-09-29
d2: 1983-01-17